برنامه درسی هفتگی استاد (محمدحسین ودیعی ) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
یکشنبه حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
سه شنبه اصول حسابداری -1(4.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده