برنامه درسی هفتگی استاد (محمود لاری دشت بیاض) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه زبان خارجی -3(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد زبان خارجی -3(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه تصمیم گیری در مسائل مالی وسرمایه گذاری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
سه شنبه حسابرسی پیشرفته(2.00),(کلاس 119 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد پژوهش های جاری در حسابداری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده