برنامه درسی هفتگی استاد (محمدعلی باقرپور ولاشانی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه
دوشنبه سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابرسی داخلی و سیستم های کنترلی(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابرسی داخلی و سیستم های کنترلی(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
سه شنبه پژوهش و کنترل های داخلی و ریسک(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده