برنامه درسی هفتگی استاد (رضا حصارزاده) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه مباحث جاری درحسابداری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابداری بخش عمومی(3.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تحلیل آماری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
یکشنبه تحلیل آماری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد حسابداری بخش عمومی(3.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه استاندارد های حسابداری و بین المللی(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد اقتصاد سنجی پیشرفته(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد فلسفه علم و روش تحقیق(2.00),(کلاس 116 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده