برنامه درسی هفتگی استاد (مهدی صالحی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه روش تحقیق پیشرفته(2.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه تئوری ها و پژوهش های حسابرسی(2.00),(کلاس 118 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
سه شنبه حسابرسی عمومی(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده