عنوان المقال المؤلفون تاريخ النشر
بحران مالی در آموزش و پرورشعلی شیرازی1994-3
بهینه سازی فعالیت های کشاورزی شرکت سهامی زراعی نیل آباداحمد توکلی1994-4
بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایرانفریبرز رحیم نیا 1994-6
مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریتمصطفی کاظمی1995-3
پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسانمصطفی کاظمی1996-4
عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آناحمد لطیفیان1996-9
نگرش سیستمی به روابط صنعتیفریبرز رحیم نیا 1999-2
ررسی رابطه رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبهاحمد لطیفیان2000-1
تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتیغلامرضا ملک زاده2000-9
بررسی وضعیت مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسباحمد لطیفیان2001-1
بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشورسعید مرتضوی2001-10
بررسي وتعيين معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران عامل توزيع نيرويسعید مرتضوی2002-3
ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویوغلامرضا ملک زاده2002-10
موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش هاسعید مرتضوی2003-12
نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقیشمس الدین ناظمی2004-3
بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیرانسعید مرتضوی2004-3
مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعاتعلیرضا پویا2004-6
ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذيرسعید مرتضوی2004-7
بررسي و تحليل ابعاد حمايت از واحدهاي كوچك فعال در صنعت فلزات اساسي با تأكيد بر رويكرد كارآفرينيسعید مرتضوی2004-7
همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)حبیب اله دعائی2004-7
مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیراحمد توکلی2004-10
ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایرانشمس الدین ناظمی2004-11
تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامینامیر محمد فکور ثقیه2004-11
بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینیسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی2004-12
نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد)شمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی2005-3
تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایرانمصطفی کاظمی2005-4
مدیریت فناوری با استفاده از شیب فناوریغلامرضا ملک زاده2005-6
سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران)سعید مرتضوی,علیرضا حدادیان2005-7
ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوریغلامرضا ملک زاده2005-7
توسعه فناوری ، چرخه فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی پایدارغلامرضا ملک زاده2005-10
نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهدسعید مرتضوی2005-10
بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکندهاحمد لطیفیان2005-11
تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداریامیر محمد فکور ثقیه2005-11
موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایرانمصطفی کاظمی2005-11
بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبریسعید مرتضوی,شمس الدین ناظمی2005-12
بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه هامصطفی کاظمی2005-12
سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان)سعید مرتضوی2006-1
ارزیابی فناوری ، ضرورت ها و الزاماتغلامرضا ملک زاده2006-2
بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسانمصطفی کاظمی2006-3
نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکیشمس الدین ناظمی2006-3
بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی بازرگانی بر موفقیت تجاری ان هاشمس الدین ناظمی2006-3
ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیکجواد بقائی راوری2006-4
بازاریابی سبز راهی بسوی رقابت پایدارحبیب اله دعائی2006-10
بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش هاغلامرضا ملک زاده2006-11
بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگاحمد لطیفیان2007-3
سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT)حبیب اله دعائی2007-4
ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOTحبیب اله دعائی2007-5
نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی،فریبرز رحیم نیا 2007-5
سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسانمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی2007-6
تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهدحبیب اله دعائی2007-7
تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهشمس الدین ناظمی2007-7
سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده هااحمد لطیفیان2007-8
بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفرانغلامرضا ملک زاده2007-9
مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضهعلیرضا پویا2007-9
تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطاتحبیب اله دعائی2007-10
نحوه انتقال از تولید انبوه به تولید ناباحمد توکلی2007-10
اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفاشمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی2007-12
بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذارانجواد بقائی راوری2007-12
بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضویاحمد لطیفیان,حبیب اله دعائی2007-12
نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومیجواد بقائی راوری2007-12
سنجش دیدگاه بیمه گذاران خسارت دیده از کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتیسعید مرتضوی2008-2
مقابله با بازارهای خاکستریحبیب اله دعائی2008-3
انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده ازAHP فازیعلیرضا حدادیان2008-5
ارزیابی و رتبه بندی سطح فناوری شش شاخه صنعتی منتخب استان خراسان با استفاده از روش TOPSISغلامرضا ملک زاده2008-6
بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وریمصطفی کاظمی2008-8
بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایرانمصطفی کاظمی2008-8
رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایرانعلیرضا پویا2008-8
تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهایفریبرز رحیم نیا 2008-11
تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان هافریبرز رحیم نیا 2008-11
مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسبمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی2008-12
بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایرانمصطفی کاظمی2009-1
پویائی نوآوری درصنعت بانکداریامیر محمد فکور ثقیه2009-1
مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادیغلامرضا ملک زاده2009-2
سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضویشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی2009-3
تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتیمصطفی کاظمی2009-4
نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیرانحبیب اله دعائی,محمدحسین همایونی راد2009-4
تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذاییمصطفی کاظمی2009-5
ارتقا سطح کیفیت خدمات: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پارس مشهد)حبیب اله دعائی,سعید مرتضوی2009-5
باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالیفریبرز رحیم نیا 2009-5
بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدفریبرز رحیم نیا 2009-8
نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزیمصطفی کاظمی2009-8
بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)شمس الدین ناظمی2009-9
بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیکآذر کفاش پور2009-9
بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنانمحمد مهرآیین2009-9
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانیمصطفی کاظمی2009-9
بهره وری سبز و اندازه گیری آنمصطفی کاظمی2009-10
ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپسیدمحمدجعفر جعفریان راد2009-10
ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی:فضای سبز شهری مشهد)شمس الدین ناظمی2009-11
میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدسعید مرتضوی2009-11
هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهندهمحمد مهرآیین2009-11
بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSISمصطفی کاظمی,شمس الدین ناظمی2009-12
بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضویفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2009-12
کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضویمصطفی کاظمی2009-12
بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریانسعید مرتضوی,آذر کفاش پور2010-2
بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی)شمس الدین ناظمی2010-2
تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهدآذر کفاش پور2010-2
آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهدغلامرضا ملک زاده2010-3
تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاریحبیب اله دعائی2010-3
استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلیعلیرضا پویا2010-3
برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افرادفریبرز رحیم نیا 2010-3
معرفی و بکارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت، مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفاشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی2010-3
بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیرانفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2010-5
تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلیفریبرز رحیم نیا 2010-5
احصا و معرفی عوامل انگیزشی کارکنان شاغل در فرماندهی ناجااحمد لطیفیان2010-6
شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه : صنایع کاشی استان یزد)محمد مهرآیین2010-6
هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محورغلامرضا ملک زاده2010-6
بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد)احمد توکلی2010-8
بررسی ارتباط تفکر راهبردی و عملکردشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی2010-9
بررسی عوامل مؤثر بر پدیده «طفره روی اجتماعی» در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)سعید مرتضوی2010-9
تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوریآذر کفاش پور2010-9
عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور)غلامرضا ملک زاده,مصطفی کاظمی2010-9
بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاهمصطفی کاظمی2010-10
تحلیل هزینه منفعت روشهای تحقق یک سامانه تجارتغلامرضا ملک زاده2010-10
توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتیعلیرضا پویا2010-10
شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسطشمس الدین ناظمی2010-10
ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسطناصر مطهری فریمانی2010-11
بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتیسعید مرتضوی,آذر کفاش پور2010-11
بکار گیری مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالیشمس الدین ناظمی2010-12
به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمهاحمد توکلی,سعید مرتضوی2011-1
رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاریعلیرضا پویا2011-1
مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره پارس)حبیب اله دعائی,سعید مرتضوی2011-1
اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنانحبیب اله دعائی,سعید مرتضوی2011-2
ارائه مدل مفهومی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت: رویکرد فراتحلیلیشمس الدین ناظمی2011-2
اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتیشمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی2011-3
بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرندهمحمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده2011-3
بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکیفریبرز رحیم نیا 2011-3
بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهدسعید مرتضوی2011-3
شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریانمحمد مهرآیین2011-3
بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهاممحمد مهرآیین,جواد بقائی راوری,محمدحسین همایونی راد2011-4
بررسی نقش تعدیل‌کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جابجائی بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات، و رنجش خاطر مشتری با قصد رویگردانی مشتریسعید مرتضوی,شمس الدین ناظمی2011-4
بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا-مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسانغلامرضا ملک زاده2011-6
جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتیفریبرز رحیم نیا 2011-6
بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندنسعید مرتضوی2011-7
شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمندآذر کفاش پور2011-7
بخش بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریانسعید مرتضوی2011-8
بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهداحمد لطیفیان2011-8
بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهدسعید مرتضوی2011-8
تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیکآذر کفاش پور2011-9
تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهیسعید مرتضوی,علی شیرازی2011-9
تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی)حبیب اله دعائی,مصطفی کاظمی2011-9
اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادراتشمس الدین ناظمی,علی شیرازی2011-10
بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد)شمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی2011-10
راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادیعلیرضا پویا2011-10
عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتهامحمد مهرآیین2011-10
تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شدهمصطفی کاظمی2011-11
ارائه مدلی برای طبقه‌بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC_FUZZYشمس الدین ناظمی2011-12
استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ایاحمد توکلی,فریبرز رحیم نیا 2011-12
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعاتمصطفی کاظمی2011-12
بررسی تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش قراردادهای روان‌شناختیحبیب اله دعائی,سعید مرتضوی2012-1
شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیکمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی2012-1
شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تامین با استفاده از مدل اسکور ، تیوری محدودیت‏ها و شش سیگما ( مورد مطالعه: شرکت ماشین سازی پیله وران )شمس الدین ناظمی,احمد توکلی2012-1
نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان)سعید مرتضوی2012-1
بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوفاحمد توکلی2012-2
ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبودشمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی2012-3
ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتیآذر کفاش پور,فریبرز رحیم نیا 2012-3
ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضویفریبرز رحیم نیا 2012-3
بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچکفریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی2012-3
بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکردمصطفی کاظمی2012-3
پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آنمحمد مهرآیین2012-3
تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنانسعید مرتضوی2012-3
تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگانفریبرز رحیم نیا 2012-3
تأثیر رضایت و تصور مشتریان بخش خدمات بر وفاداری نگرشی و رفتاریسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2012-3
تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUTمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی2012-3
تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتىفریبرز رحیم نیا 2012-3
جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان – مشتری ( مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی)شمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا 2012-3
شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد)محمد مهرآیین,مصطفی کاظمی2012-3
بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوییعقوب مهارتی,شمس الدین ناظمی2012-4
تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکیفریبرز رحیم نیا 2012-4
رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهدحبیب اله دعائی2012-4
کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شدهآذر کفاش پور,سعید مرتضوی2012-4
اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتریسعید مرتضوی2012-5
پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویعلیرضا حدادیان2012-5
ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلینمحمد مهرآیین,شمس الدین ناظمی2012-6
بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFMآذر کفاش پور,احمد توکلی2012-6
بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی مراکز آموزش عالی شهر مشهد)حبیب اله دعائی,غلامرضا ملک زاده2012-6
بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های 5 ستاره مشهدفریبرز رحیم نیا 2012-6
پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایرانعلیرضا پویا2012-6
تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)علیرضا حدادیان,محمدحسین همایونی راد2012-6
طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSIعلیرضا پویا2012-6
نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتیعلیرضا پویا2012-6
تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایرانیعقوب مهارتی,شمس الدین ناظمی2012-7
تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهدشمس الدین ناظمی2012-8
بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتریمصطفی کاظمی2012-8
بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهدمصطفی کاظمی2012-8
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع)سعید مرتضوی2012-9
تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهدعلیرضا پویا2012-9
تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)علی شیرازی2012-9
تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدماتشمس الدین ناظمی2012-9
تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی(فریبرز رحیم نیا ,حبیب اله دعائی2012-9
راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلیعلیرضا پویا2012-9
سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنهاعلیرضا پویا2012-9
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی)فریبرز رحیم نیا 2012-9
پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویعلیرضا حدادیان2012-10
تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوریمصطفی کاظمی,غلامرضا ملک زاده2012-11
بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتریفریبرز رحیم نیا 2012-12
به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP و تحلیل خوشه سلسله مراتبی HCA در مدل آر. اف. ام. RFM جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتریآذر کفاش پور2012-12
تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهدفریبرز رحیم نیا 2012-12
تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهرانعلیرضا حدادیان2012-12
شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصیعلیرضا پویا2012-12
معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات وخدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه : دانشگاه فردوسی مشهد)شمس الدین ناظمی2012-12
آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگیشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی2013-1
بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانشمصطفی کاظمی2013-1
تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهدآذر کفاش پور,سعید مرتضوی2013-1
نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانشعلی شیرازی2013-1
تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریانمصطفی کاظمی2013-2
کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهدمصطفی کاظمی2013-2
اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقص آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالیفریبرز رحیم نیا 2013-3
انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاریعلیرضا پویا2013-3
بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهدمحمد مهرآیین2013-3
تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسونفریبرز رحیم نیا 2013-3
جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابیفریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور2013-3
بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزنمحمد مهرآیین,علیرضا حدادیان2013-4
تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور)سعید مرتضوی2013-4
گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذاییسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2013-5
اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوهعلیرضا پویا2013-6
ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدیشمس الدین ناظمی2013-6
بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتابفریبرز رحیم نیا 2013-6
تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانیمحمد مهرآیین2013-6
گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانیعلی شیرازی2013-7
نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شدهشمس الدین ناظمی2013-8
تأثیر متغیرهای مراوده ای بر شیوه های ابراز نارضایتی کارکنانسعید مرتضوی2013-8
ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهداحمد لطیفیان,حبیب اله دعائی2013-8
موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبیآذر کفاش پور2013-8
ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکیفریبرز رحیم نیا 2013-9
بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلیاحمد توکلی,محمد مهرآیین2013-9
پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانیعلیرضا حدادیان2013-9
راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آرعلیرضا پویا2013-9
طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلاتاحمد توکلی,علیرضا پویا2013-9
طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRPعلیرضا پویا,احمد توکلی2013-9
مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده هامحمد مهرآیین2013-9
نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمهسعید مرتضوی,آذر کفاش پور2013-9
نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستارانسعید مرتضوی,محمد مهرآیین2013-9
هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتلغلامرضا ملک زاده,مصطفی کاظمی,محمد مهرآیین2013-9
اثر سرمایه روانشناختی کارکنان سازمان بر بهزیستی هیجانی و روانشناختی آنها، نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسیسعید مرتضوی2013-10
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد)علی شیرازی2013-10
ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانیمصطفی کاظمی2013-11
بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001).فریبرز رحیم نیا 2013-12
بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2013-12
تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازیناصر مطهری فریمانی2013-12
طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتیمحمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده2013-12
بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفیسعید مرتضوی2014-1
بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتییعقوب مهارتی2014-1
تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گرمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی2014-1
رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنانسعید مرتضوی2014-1
شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد از دیدگاه مدیران صنعت نفت و فعالان سایر صنایعسعید مرتضوی2014-1
طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)احمد لطیفیان2014-1
سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاهشمس الدین ناظمی2014-2
انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSISمصطفی کاظمی2014-2
بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده هامصطفی کاظمی2014-2
بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنانفریبرز رحیم نیا 2014-2
تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریانعلی شیرازی2014-2
تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازیمصطفی کاظمی2014-2
‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEEمصطفی کاظمی,زهرا ناجی عظیمی2014-2
فهم زوایای نوینی از سازه ظرفیت مازاد سازمانیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2014-2
بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتریفریبرز رحیم نیا 2014-3
بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتابفریبرز رحیم نیا 2014-3
بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمتفریبرز رحیم نیا 2014-3
بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هامصطفی کاظمی2014-3
بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهتعلیرضا پویا2014-3
تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)علیرضا پویا2014-3
سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کارفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2014-3
شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهدسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2014-3
ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز)فریبرز رحیم نیا 2014-3
واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنانسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2014-3
بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد(مصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی2014-4
تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)مجتبی پورسلیمی2014-4
مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازیامیر محمد فکور ثقیه2014-4
نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگانسعید مرتضوی2014-4
اخلاقیات در فرایند تحقیق علمییعقوب مهارتی2014-5
بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسیمصطفی کاظمی2014-5
بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیماییعلیرضا حدادیان2014-5
بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهدآذر کفاش پور2014-5
بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2014-5
تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیادسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2014-5
بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی)علیرضا خوراکیان2014-6
تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریانفریبرز رحیم نیا 2014-6
چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)مصطفی کاظمی,علیرضا خوراکیان2014-6
عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهدفریبرز رحیم نیا 2014-6
تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانیعلیرضا پویا,فریبرز رحیم نیا 2014-7
رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان)علی شیرازی2014-7
معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری هاشمس الدین ناظمی2014-8
بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهاداتعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی2014-8
تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی)علی شیرازی,سعید مرتضوی2014-8
اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تاکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهدعلی شیرازی2014-9
ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانیفریبرز رحیم نیا 2014-9
بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختیفریبرز رحیم نیا 2014-9
بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنهاعلیرضا پویا2014-9
بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلامعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی2014-9
تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستارانفریبرز رحیم نیا 2014-9
تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلیعلیرضا پویا2014-9
طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتهاعلیرضا پویا2014-9
کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیادسعید مرتضوی,شمس الدین ناظمی,محمد مهرآیین2014-9
مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغلعلی شیرازی2014-9
مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایرانامیر محمد فکور ثقیه2014-9
نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنانسعید مرتضوی2014-9
استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنهاآذر کفاش پور,زهرا ناجی عظیمی2014-11
بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا)فریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور2014-11
تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسیفریبرز رحیم نیا 2014-11
تحلیل رابطة اخلاق کسب وکار و مشتر ی مداری کارکنان با فداکاری مشتریانعلی شیرازی2014-11
طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانوفریبرز رحیم نیا 2014-11
ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقامصطفی کاظمی2014-12
بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسانسعید مرتضوی,علیرضا خوراکیان2014-12
تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی)علیرضا خوراکیان2014-12
تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریانعلی شیرازی2014-12
شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیارمحمد مهرآیین2014-12
عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیماییعلیرضا حدادیان2014-12
مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالیعلی شیرازی2014-12
نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیرانفریبرز رحیم نیا ,علیرضا پویا2014-12
تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)سعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2015-1
طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومیناصر مطهری فریمانی2015-1
بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد)مجتبی پورسلیمی,آذر کفاش پور2015-2
به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیماتل (ANP-DEMATEL)جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتیمصطفی کاظمی2015-2
تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگریفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی2015-2
گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین2015-2
مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیادمحمد مهرآیین,آذر کفاش پور2015-2
واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محورفریبرز رحیم نیا ,مصطفی کاظمی,علی شیرازی2015-2
اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی)سعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی2015-3
ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محورفریبرز رحیم نیا ,مصطفی کاظمی,علی شیرازی2015-3
الگوی مدیریتی شبکه سازی تشکل ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامینمحمد مهرآیین2015-3
بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گنابادعلیرضا حدادیان2015-3
بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروماعلیرضا حدادیان2015-3
بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانییعقوب مهارتی,مصطفی کاظمی2015-3
تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد)علیرضا پویا2015-3
تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبععلیرضا پویا2015-3
تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنانعلی شیرازی2015-3
رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطهعلی شیرازی2015-3
سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسطغلامرضا ملک زاده2015-3
طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداریعلیرضا پویا2015-3
فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2015-3
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستانشمس الدین ناظمی2015-3
مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفتشمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2015-3
نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کنندهآذر کفاش پور2015-3
نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی هاعلیرضا خوراکیان2015-3
بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت خوشه بندی مشتریانزهرا ناجی عظیمی2015-4
حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکورعلیرضا پویا2015-4
اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان)فریبرز رحیم نیا 2015-6
ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایرانفریبرز رحیم نیا 2015-6
ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازیمصطفی کاظمی2015-6
بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایرانعلیرضا حدادیان2015-6
بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنویسعید مرتضوی2015-6
بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنانعلی شیرازی,محمد مهرآیین2015-6
بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسبزهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا2015-6
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیفریبرز رحیم نیا 2015-6
اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی)آذر کفاش پور2015-7
انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)فریبرز رحیم نیا 2015-7
بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتمادعلی شیرازی,محمدحسین همایونی راد2015-7
تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)علیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی2015-7
سنجش توسعه یافتگی پایدار بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی به کمک روش تحلیل خوشه ایعلیرضا پویا2015-7
راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایرانمحمد مهرآیین,آذر کفاش پور2015-8
بررسی تاثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت هاسعید مرتضوی2015-9
پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی(مطالعه موردی چندگانه)علیرضا پویا,امیر محمد فکور ثقیه2015-9
تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانیفریبرز رحیم نیا 2015-9
تحلیل شکاف کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال اصلاح شده « موردمطالعه: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مشهداحمد لطیفیان2015-9
خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطیعلیرضا پویا2015-9
روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانیمحمدحسین همایونی راد,محمد مهرآیین2015-9
شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌هاسعید مرتضوی,آذر کفاش پور,محمد مهرآیین2015-9
شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان)آذر کفاش پور2015-9
مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEEعلیرضا پویا2015-9
تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازیزهرا ناجی عظیمی2015-10
بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکارغلامرضا ملک زاده2015-11
تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعاتعلیرضا خوراکیان2015-11
بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد)محمد مهرآیین2015-12
بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابیفریبرز رحیم نیا 2015-12
تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برترفریبرز رحیم نیا 2015-12
توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفیعلیرضا پویا,مصطفی کاظمی2015-12
قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,غلامرضا ملک زاده2015-12
تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتابمصطفی کاظمی2016-1
اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستریامیر محمد فکور ثقیه2016-2
تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانیمحمد مهرآیین2016-2
گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدارعلی شیرازی,سعید مرتضوی2016-2
مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستارانمصطفی کاظمی2016-2
مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمانمصطفی کاظمی2016-2
اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازارعلیرضا حدادیان2016-3
بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسانآذر کفاش پور2016-3
تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر)فریبرز رحیم نیا ,علیرضا پویا2016-3
تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازیعلیرضا حدادیان2016-3
سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصیعلیرضا پویا2016-3
شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2016-3
شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کارغلامرضا ملک زاده2016-3
طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبردعلیرضا پویا,شمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی2016-3
ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافراحمد توکلی2016-4
اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریانشمس الدین ناظمی,ناصر مطهری فریمانی2016-5
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع))امیر محمد فکور ثقیه2016-5
تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد هاعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی2016-6
رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکتفریبرز رحیم نیا 2016-6
کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2016-6
بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزنمحمد مهرآیین2016-7
بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیمحمدمهدی فراحی,سعید مرتضوی2016-7
مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)مجتبی پورسلیمی2016-7
بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنانعلیرضا خوراکیان,شمس الدین ناظمی2016-8
بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد)علیرضا حدادیان2016-8
مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394علیرضا پویا2016-8
اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گنابادسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی2016-9
بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازیزهرا ناجی عظیمی2016-9
برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزدسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2016-9
بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاهاعلیرضا خوراکیان,محمد مهرآیین2016-9
بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور)غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2016-9
پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعیعلیرضا پویا,مصطفی کاظمی,زهرا ناجی عظیمی2016-9
تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی2016-9
تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی2016-9
تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مندفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2016-9
تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشیعلیرضا حدادیان2016-9
گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آنعلیرضا پویا,احمد توکلی2016-9
بازنمایی شاخصهای رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم گیری مدیرانسعید مرتضوی2016-10
بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیارانعلیرضا پویا2016-10
بررسی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد: تاکید بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شدهآذر کفاش پور2016-10
تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ایآذر کفاش پور2016-11
عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا خوراکیان2016-11
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیفریبرز رحیم نیا 2016-11
آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی مجله های منتخب مدیریتی ایرانیعلیرضا پویا,یعقوب مهارتی2016-12
الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی)غلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا 2016-12
بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاهفریبرز رحیم نیا 2016-12
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتیمحمد مهرآیین2016-12
بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید)علیرضا خوراکیان2016-12
به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌هاعلیرضا پویا,محمد مهرآیین2016-12
خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی)سعید مرتضوی,محمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده2016-12
رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنیفریبرز رحیم نیا 2016-12
مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملتزهرا ناجی عظیمی2016-12
مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنهاعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی2016-12
واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانیشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2016-12
طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازیعلیرضا پویا,شمس الدین ناظمی,زهرا ناجی عظیمی2017-1
تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد)آذر کفاش پور2017-2
تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک)علیرضا پویا2017-2
طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کاراحمد توکلی,ناصر مطهری فریمانی2017-2
مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتیمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی2017-2
بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتالعلیرضا پویا2017-3
بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی)مجتبی پورسلیمی2017-3
بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهدفریبرز رحیم نیا 2017-3
بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد)امیر محمد فکور ثقیه2017-3
خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOMعلیرضا پویا2017-3
مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغهسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2017-3
تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیریفریبرز رحیم نیا 2017-4
ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایتعلیرضا پویا2017-5
بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلیآذر کفاش پور2017-5
بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد)علی شیرازی2017-5
پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبرمحمد مهرآیین2017-5
بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویانعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی2017-6
پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازیعلیرضا پویا2017-6
سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازیمحمد مهرآیین2017-6
شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولیدعلیرضا پویا,علیرضا خوراکیان2017-6
نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)غلامرضا ملک زاده2017-6
بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهدعلیرضا خوراکیان2017-7
واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)سعید مرتضوی,محمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده2017-7
آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانهعلیرضا پویا2017-8
بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر هزینه ها‌ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)احمد توکلی,آذر کفاش پور2017-8
بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهدفریبرز رحیم نیا 2017-8
بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانیمجتبی پورسلیمی2017-9
بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمتفریبرز رحیم نیا 2017-9
بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلاییسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی2017-9
تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختیعلی شیرازی2017-9
تأثیر هوش معنوی بر مثبت اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)علی شیرازی2017-9
تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنانعلیرضا خوراکیان2017-9
خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمانغلامرضا ملک زاده2017-9
راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان دادهغلامرضا ملک زاده2017-9
شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیلسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی2017-9
شناسایی مولفه های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمارفریبرز رحیم نیا 2017-9
کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایرانعلیرضا پویا,شمس الدین ناظمی,زهرا ناجی عظیمی2017-9
کشف قواعد مدیریتی از کلام علویفریبرز رحیم نیا 2017-9
نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانیفریبرز رحیم نیا 2017-9
نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خریدعلیرضا حدادیان,علیرضا پویا2017-9
شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,غلامرضا ملک زاده2017-10
تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانیمحمد مهرآیین,شمس الدین ناظمی,غلامرضا ملک زاده2017-10
تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختیعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا 2017-10
قاعده مدیریتی رعایت تناسب توانمندی با مشاغل در رهنمودهای امام علیفریبرز رحیم نیا 2017-10
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیکزهرا ناجی عظیمی,محمد مهرآیین2017-11
تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارعلیرضا پویا2017-11
شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل مؤثر بر پارادوکس سازمان‌دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فنآوریغلامرضا ملک زاده2017-11
بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعه پدیدارشناسیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,علی شیرازی2017-12
بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاداحمد توکلی2017-12
تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهریعلیرضا خوراکیان2017-12
شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهرانشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا 2017-12
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد)غلامرضا ملک زاده2017-12
کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمانسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی2017-12
نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانیعلیرضا پویا2017-12
واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانیفریبرز رحیم نیا ,مصطفی کاظمی,سعید مرتضوی2017-12
اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354مصطفی کاظمی2018-1
بررسی نقش تعدیل‌گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خیریه شهر مشهدفریبرز رحیم نیا 2018-1
مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامعناصر مطهری فریمانی,علیرضا پویا2018-1
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهدعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا 2018-2
بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهدعلیرضا خوراکیان,محمدمهدی فراحی2018-2
ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویانعلیرضا پویا2018-3
بررسی تاثیر فرح بخشی در کار بر رضایت شغلی و تعلق خاطر کاری کارکنان با نقش میانجی رفتار نوآورانهعلیرضا خوراکیان,شمس الدین ناظمی2018-3
به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبرمحمد مهرآیین2018-3
رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی)فریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,سعید مرتضوی2018-3
طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانکعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی2018-3
طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFIDاحمد توکلی2018-3
کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آنآذر کفاش پور,محمدمهدی فراحی,فریبرز رحیم نیا 2018-3
انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسیامید میلانی فرد2018-4
ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنهاامید میلانی فرد2018-4
الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیانمحمد مهرآیین,علی شیرازی2018-5
شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,محمدمهدی فراحی2018-5
طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهدناصر مطهری فریمانی2018-5
کاربست تحلیل پوششی داده فازی در ارزیابی کارایی تولید گندم مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریهزهرا ناجی عظیمی2018-5
کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامینسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,محمدمهدی فراحی2018-5
نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیانمحمد مهرآیین,علی شیرازی2018-5
ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسیغلامرضا ملک زاده,محمود رنجبر2018-6
الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)محمدحسین همایونی راد,محمد مهرآیین,محمدمهدی فراحی,مصطفی کاظمی2018-6
بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهدفریبرز رحیم نیا 2018-6
بررسی عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویاعلیرضا خوراکیان2018-6
پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان هفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2018-6
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲمصطفی کاظمی2018-6
تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برندشمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا 2018-6
تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتیامیر محمد فکور ثقیه,غلامرضا ملک زاده2018-6
تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌هافریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2018-6
شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتیسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی2018-6
کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقیفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,سعید مرتضوی2018-6
واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آنشمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2018-6
بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان به‌ واسطه تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (موردمطالعه: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)امیر محمد فکور ثقیه,علیرضا خوراکیان2018-7
بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتیعلیرضا حدادیان2018-7
تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشورعلیرضا حدادیان2018-7
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردیمصطفی کاظمی2018-7
طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیادآذر کفاش پور,غلامرضا ملک زاده2018-7
بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2018-8
کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریمفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2018-8
اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس-غلامرضا ملک زاده2018-9
ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینهمصطفی کاظمی,علیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی2018-9
اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارتفریبرز رحیم نیا 2018-9
توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینهمصطفی کاظمی2018-9
کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهرانآذر کفاش پور,شمس الدین ناظمی,غلامرضا ملک زاده2018-9
مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعاتمحمد مهرآیین2018-9
اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی-غلامرضا ملک زاده,علیرضا پویا2018-11
پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFDزهرا ناجی عظیمی2018-11
شبیه سازی مشروعیت سیاسی در اعتراض جمعی اقتصادپایه با رویکرد مدلسازی عامل محورعلیرضا پویا,امیر محمد فکور ثقیه2018-12
بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحولعلی شیرازی2018-12
بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی2018-12
بررسی تأثیر ابتکارعمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاقیعقوب مهارتی,محمدمهدی فراحی2018-12
بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتىمحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2018-12
طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد)علیرضا پویا2018-12
علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,علیرضا خوراکیان2018-12
بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهدمصطفی کاظمی2019-2
پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروندمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی2019-2
شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد-احمد لطیفیان2019-2
بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌ و کارهای صادراتیفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2019-3
رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد-غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2019-3
طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزونعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی2019-3
قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیریعلیرضا پویا,احمد توکلی,فریبرز رحیم نیا 2019-3
نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردیغلامرضا ملک زاده2019-3
شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانیعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2019-5
طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد)زهرا ناجی عظیمی,شمس الدین ناظمی2019-5
عارضه یابی گردشگری در ایراناحمد لطیفیان2019-5
مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوسزهرا ناجی عظیمی2019-5
ارائه الگوی تابآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد داده بنیادفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2019-6
ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایرانغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2019-6
مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانیعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی2019-6
بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد-غلامرضا ملک زاده2019-6
تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنیفریبرز رحیم نیا 2019-6
کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایرانعلی شیرازی,مصطفی کاظمی,علیرضا پویا2019-6
مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایرانعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2019-6
بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــدفریبرز رحیم نیا 2019-7
تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران در صنعت بانک داریآذر کفاش پور2019-8
طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)زهرا ناجی عظیمی2019-8
طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگادمجتبی پورسلیمی2019-8
A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case studyاحمد توکلی,مصطفی کاظمی,علیرضا پویا2019-9
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازیعلیرضا پویا,مصطفی کاظمی,امیر محمد فکور ثقیه2019-9
الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفیعلیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی2019-9
پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمیمحمد مهرآیین,شمس الدین ناظمی,غلامرضا ملک زاده2019-9
تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانیعلیرضا خوراکیان2019-9
رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامیعلی شیرازی2019-9
طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدیمصطفی کاظمی,علیرضا پویا2019-9
بررسی تأثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی2019-10
بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برندفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی2019-10
فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشهامحمدمهدی فراحی2019-10
مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایرانآذر کفاش پور2019-10
بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2019-12
شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهدفریبرز رحیم نیا ,علی شیرازی,آذر کفاش پور2019-12
ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیادقاسم اسلامی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,علیرضا خوراکیان2019-12
الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفیفریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی2019-12
انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعهغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2019-12
پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاریمصطفی کاظمی,علیرضا پویا,امیر محمد فکور ثقیه2019-12
تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلییعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2019-12
تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبزعلیرضا حدادیان2019-12
توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانکناصر مطهری فریمانی2019-12
بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتیفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی2020-1
تببین و رتبه بندی مضامین و فرامضامین رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه از منظر رهیافت ذی نفع گرا: یک مطالعه ترکیبیمجتبی پورسلیمی2020-1
چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود)محمد مهرآیین2020-1
کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایرانعلی شیرازی,شمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا 2020-1
بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعیفریبرز رحیم نیا 2020-2
تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآورعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا 2020-2
شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاهفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی2020-2
طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتیمحمدمهدی فراحی2020-2
کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدیزهرا ناجی عظیمی,ناصر مطهری فریمانی2020-2
گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکارامیر محمد فکور ثقیه2020-2
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایرانعلیرضا پویا2020-3
تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانشامیر محمد فکور ثقیه,علیرضا خوراکیان2020-3
تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییرعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2020-3
سیاست های دستیابی به مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود)محمد مهرآیین2020-3
الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیوغلامرضا ملک زاده2020-4
طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)آذر کفاش پور,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2020-4
ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهدمصطفی کاظمی2020-5
فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانیمحمدمهدی فراحی2020-5
ارائه چارچوب جامع از عوامل موثر، رفتار و پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی با بهره‌مندی از روش فراترکیبمحمد مهرآیین2020-6
بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانیمحمد مهرآیین,علی شیرازی,علیرضا پویا2020-6
بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغلقاسم اسلامی2020-6
تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیارسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی2020-6
تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیادعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور2020-6
دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعهمحمدمهدی فراحی2020-6
مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکیعلیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی2020-6
مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیادفریبرز رحیم نیا ,یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2020-6
ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد)زهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا,احمد توکلی2020-7
بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آورفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2020-7
تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگریفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی2020-7
تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتیفریبرز رحیم نیا 2020-7
تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه ای مدیران دانشگاهها مبتنی برآموزه های نهج البلاغهآذر کفاش پور,محمدمهدی فراحی2020-7
ارائه مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجوییاحسان سالاری2020-8
ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازیامیر محمد فکور ثقیه2020-8
ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر برندسازی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای رویکرد داده بنیادمجتبی پورسلیمی2020-8
اولویت بندی شاخص های مهندسی عوامل انسانی موثر بر رضایت شغلی در نیروی انتظامیامیر محمد فکور ثقیه2020-8
تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندممحمد مهرآیین2020-8
شناسایی ملاک های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفیمجتبی پورسلیمی2020-8
معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستدیعقوب مهارتی2020-8
Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors through Employee Engagement and Affective Commitmentفریبرز رحیم نیا 2020-9
What do Publications say about the Internet of Things Challenges/Barriers to uninformed Authors? : a bibliometric Analysisفریبرز رحیم نیا 2020-9
بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز)علیرضا پویا2020-9
بررسی تأثیر ابعاد استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر رضایت مشتریان در شرایط بحرانیقاسم اسلامی2020-9
تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان)مصطفی کاظمی,علیرضا پویا2020-9
شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2020-9
طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارشعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی2020-9
نقش مشارکت در بازاریابی شفاهی الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان کالاهای ورزشی (مورد مطالعه: وب سایت دی جی کالا و بامیلو)قاسم اسلامی2020-9
ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهدزهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا,احمد توکلی2020-10
بررسی تأثیر استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی‌گری مقابلة منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفسقاسم اسلامی2020-10
تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییرعلیرضا خوراکیان,غلامرضا ملک زاده2020-10
تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)احمد توکلی,علیرضا پویا2020-10
شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاهفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی2020-10
معماری سازمانی و رایانش ابری: ارائه یک چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر ابر با تاکید بر نقش بازیگرانمحمدمهدی فراحی2020-10
اثر ابعاد مختلف تعامل مردم با پلیس بر امنیت روانی و اجتماعی: بررسی وضع موجود و ارائة راه‌کارهای بهبودفریبرز رحیم نیا 2020-11
کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایرانغلامرضا ملک زاده,محمدمهدی فراحی,علیرضا خوراکیان2020-11
The role of customer clustering in designing a targeted marketing model (Case Study: IoT Service Provider Companies)علیرضا پویا2020-12
پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمانمحمد مهرآیین,علی شیرازی,علیرضا پویا2020-12
شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهرسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2020-12
کاربرد مکانیابی پویا در برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت شهر ی؛ مطالع ه مور د ی دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشه دزهرا ناجی عظیمی,مصطفی کاظمی2020-12
کشف الگویِ زمینه مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی اساتید دانشگاه اسلامی بر پایه تجارب حرفه ای ایشان: از منظر نظریه نقشفریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی2020-12
شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایرانعلیرضا خوراکیان,غلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا 2021-1
بررسی تأثیر نیاز مصرف‌کنندگان به منحصربه‌فردبودن، بر رفتار خرید آنها به‌وسیلۀ خوداِبرازی و خودنماییامیر محمد فکور ثقیه2021-2
تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در شرکت مخابرات خراسان رضویآذر کفاش پور2021-2
بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگیفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی2021-3
بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانیعلی شیرازی2021-3
چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم‌سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوزه آبریز کشف رود)محمد مهرآیین2021-3
چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتیمحمد مهرآیین,روح اله باقری2021-3
طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد )مورد مطالعه شهرداری مشهد (آذر کفاش پور2021-3
کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهدفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2021-3
کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیادآذر کفاش پور2021-3
موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفقمحمدمهدی فراحی,علیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا 2021-3
واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های سلامت: تعدیل الگوی یکپارچه پذیرش و استفاده از ‌فناوری 2 (‌UTAUT2‎‌)غلامرضا ملک زاده2021-3
استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارهاامید میلانی فرد2021-4
بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی )علیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا 2021-4
رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهدآذر کفاش پور2021-4
کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانعلی شیرازی,شمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا 2021-4
احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)یعقوب مهارتی,مصطفی کاظمی2021-5
ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیادمحمد مهرآیین,محمدحسین همایونی راد,محمدمهدی فراحی,مصطفی کاظمی2021-5
Use of Internet of Things for Chronic Disease Management: An Overviewمحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2021-5
بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّییعقوب مهارتی,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2021-5
بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)علیرضا حدادیان,بی بی مرجان فیاضی2021-5
توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانیناصر مطهری فریمانی,مصطفی کاظمی2021-5
شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشیمحمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده,علیرضا پویا2021-5
معنویت اسلامی و اثر آن بر سطوح بخشش بین فردی، شادکامی و بروز رفتارهای کاری ناکارامد در کارکنان دانشگاهعلیرضا خوراکیان,قاسم اسلامی2021-5
بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی)علیرضا خوراکیان2021-6
بکارگیری گسترش عملکرد کیفیت فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه: شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان)امیر محمد فکور ثقیه,علیرضا پویا2021-6
تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوریفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2021-6
تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازیروح اله باقری2021-6
تىاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب وکارهای دانش بنیانفریبرز رحیم نیا 2021-6
نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندممحمد مهرآیین2021-6
تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)زهرا ناجی عظیمی,ناصر مطهری فریمانی2021-7
کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویهروح اله باقری,قاسم اسلامی2021-7
ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز)علیرضا پویا,مصطفی کاظمی,امیر محمد فکور ثقیه2021-8
ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایرانمحمدمهدی فراحی,آذر کفاش پور,فریبرز رحیم نیا 2021-8
طراحی مدل کارآفرینی اتماعی بومی در ایران با رویکرد داده بنیادیعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان2021-8
آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطعمحمد مهرآیین,علیرضا پویا2021-9
طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندیعلیرضا پویا2021-9
اینترنت اشیا در مدیریت زنجیر ه تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمیمحمد مهرآیین2021-9
تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریانعلیرضا پویا,آذر کفاش پور2021-9
تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایرانغلامرضا ملک زاده2021-9
تبیین مؤلفه‌های رفتاری رذیلت اخلاقی حرص در مدیرانفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی2021-9
تبیین مفهوم شوخطبعی و ترسیم مرزهای اخلاقی آنفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2021-9
تعیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی بااستفاده از نظریه داده بنیادآذر کفاش پور,علی شیرازی,غلامرضا ملک زاده2021-9
طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهیامید میلانی فرد2021-9
مدیریت تجربة مشتری؛ حوزه ها و روندهای پژوهشفریبرز رحیم نیا ,محمد مهرآیین2021-9
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آنعلیرضا خوراکیان,قاسم اسلامی2021-10
طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهریعلیرضا پویا2021-10
ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی2021-11
بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌هامحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2021-11
شناسایی مؤلفه ‏ها و سنش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشوییاحسان سالاری2021-11
طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرممصطفی کاظمی,علیرضا پویا2021-11
Applying the Entropy Method to Design an Agile Financial Marketing Capability Model for Developing the Health Tourism Industry after Covid-19علیرضا پویا2021-12
ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطیناصر مطهری فریمانی2021-12
ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشیعلیرضا خوراکیان2021-12
پیش‌بینی تقاضا در سیستم‌های رزرواسیون دانشگاهی با هدف کاهش ضایعات مواد غذایی به‌کمک شبکه‌های عصبی با تابع خطای موزونعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی2021-12
تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولیمصطفی کاظمی,علیرضا پویا2021-12
طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیادمحمدمهدی فراحی2021-12
نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشورمحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا 2021-12
پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌محمدمهدی فراحی,علیرضا پویا2022-1
شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایرانغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2022-1
منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمانمجتبی پورسلیمی2022-1
تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی,علی شیرازی2022-2
طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام)مصطفی کاظمی,علیرضا پویا2022-2
تبیین نقش تعدیل گر تناسب مطالبه ها-توانایی های شغلی در ارتباط میان اضافه بار نقش و راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگیفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی2022-3
تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلامیعقوب مهارتی2022-3
معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی)سعید مرتضوی,علی شیرازی,علیرضا خوراکیان2022-3
توسعه مدل روزنامه‌فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین‌کنندگان بر اساس تصمیم‌گیری گروهی احتمالیناصر مطهری فریمانی2022-4
طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی)علیرضا پویا,مصطفی کاظمی,امیر محمد فکور ثقیه2022-4
مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداسزهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا2022-4
Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciencesغلامرضا ملک زاده2022-5
بررسی تاثیر تجربه مشتری از خرید آنلاین بر قصد خرید مجدد مشتریان دیجی کالا در سطح کشور ایرانمجتبی پورسلیمی2022-5
بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانیحبیب اله دعائی,قاسم اسلامی2022-5
تاثیر تجربه مشتری از خرید برخط بر قصد خرید مجدد مشتریانمجتبی پورسلیمی2022-5
Proposing a Customer Experience Management Model Based on the Grounded Theory Approach in Aviation Industry Case study: Taban Airline)آذر کفاش پور2022-6
تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشیسعید مرتضوی,علی شیرازی2022-6
تبیین نقش فروافتادگی شغلی در پیش‌بینی رفتار غیراخلاقی پرسه‌زنی سایبریفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,محمد مهرآیین2022-6
تدوین نظریه طیفی روابط ضمنی رهبران در سازمان‌های عمومی دارای رفتار داوطلبانه نقش نگرش و ادراک رهبران از رابطه، در اثربخشی روابط آنها با پیروان)محمدمهدی فراحی,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2022-6
تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانغلامرضا ملک زاده2022-6
سنجش کارایی بیمارستان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و ارایه الگوی مناسب تخصیص منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های آیندهعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی2022-6
شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مندقاسم اسلامی2022-6
شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانیفریبرز رحیم نیا ,علیرضا پویا,محمدمهدی فراحی2022-6
طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تاثی ر آن بر عملکرد محیطی )مورد مطالعه شهرداری مشهدآذر کفاش پور2022-6
ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)محمد مهرآیین2022-7
طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه هاعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی2022-7
تاثیر تفاوت‌های نسلی بر ارزش‌های فردی در محیط کارعلیرضا خوراکیان2022-7
احصای مؤلفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عراقغلامرضا ملک زاده,یعقوب مهارتی,محمدمهدی فراحی2022-8
تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزیآذر کفاش پور2022-8
شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیانمحمد مهرآیین2022-8
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی درک شده بر پنهان‌سازی دانش (نمونه پژوهش: یک شرکت خودروسازی)قاسم اسلامی,روح اله باقری2022-9
بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا نعلی شیرازی2022-9
طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبزآذر کفاش پور2022-9
کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهدمصطفی کاظمی2022-9
واکاوی و نقد مدل مدیریت استراتژیک برایسونیعقوب مهارتی2022-9
ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)محمد مهرآیین,علیرضا پویا,یعقوب مهارتی2022-10
بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ یفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی2022-10
طراحی مدل دینامیکی حمل‌ونقل همگانی اتوبوس‌رانی به‌منظور افزایش سهم آن از سفرهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها مورد مطالعه شهر مشهد)علیرضا پویا2022-10
ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد(مصطفی کاظمی,علیرضا پویا2022-11
شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتیعلی شیرازی,سعید مرتضوی,قاسم اسلامی2022-11
احصاء مدل سکوت سازمانی زنان در دانشگاه هایعقوب مهارتی2022-12
بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی و قانون‌شکنی خیرخواهانه کارکنان با نقش تعدیل‌گری رهبری خدمت‌گزارفریبرز رحیم نیا 2022-12
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومیغلامرضا ملک زاده2022-12
A new model to design the suppliers portfolio in newsvendor problem based on product reliabilityناصر مطهری فریمانی2023-1
A vendor-managed inventory model based on optimal retailers selection and reliability of supply chainناصر مطهری فریمانی2023-1
طراحی مدل اجرای خ طمش یهای منابع انسانی در سازما نهای دولتی ایران با تأکید بر سیاس تهای کلی نظام اداریمصطفی کاظمی2023-1
مدل‌های داده‌ای استقرار اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم: با استفاده از رویکرد علم طراحی اقداممحمد مهرآیین2023-1
تبیین نقش امنیت روانشناختی زنان در رابطه میان پنهان‌کاری دانش، عملکرد شغلی و رفتارهای یاری‌رسانقاسم اسلامی2023-2
طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانیغلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان2023-2
Culture and religion creolisation impact on digital advertisement of Muslim users of Instagramمجید میرویسی,آذر کفاش پور2023-3
Systematic Review of Organizational Trust Modelsغلامرضا ملک زاده,یعقوب مهارتی,محمد مهرآیین2023-3
بوده بندی مدارس با توه به وضعیت تهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمعلیرضا پویا2023-3
تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگانفریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور2023-3
طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا)علیرضا پویا2023-3
Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad)علیرضا پویا,روح اله باقری2023-4
تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برندروح اله باقری,قاسم اسلامی2023-4
تبیین مولفه‌های رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع مهوری اسلامی ایران با رویکرد کیفیغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان2023-5
تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویتآذر کفاش پور,قاسم اسلامی2023-5
طراحی چارچوب راهبردی رهبری سلامت‌محور مبتنی بر نظریه نقاط مرع استراتژیکغلامرضا ملک زاده2023-5
نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریانقاسم اسلامی,فریبرز رحیم نیا 2023-5
بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق`روح اله باقری,علیرضا پویا2023-6
کنکاشی پیرامون ذهنیت مدیران نسبت به بازدارنده های پدیده فراموشی سازمانی در شهر مشهدغلامرضا ملک زاده2023-6
مسئله‌ی مکانیابی و تخصیص هاب با قابلیت حمل و نقل مستقیم با درنظر گرفتن تراکم و دیرکرد در هابناصر مطهری فریمانی2023-6
طراحی الگوی رهبری تحول آفرین جهانی مبتنی بر رویکرد شایستگی محوریعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2023-7
Evaluating the state of digital human resource management in Iraqi public universitiesآذر کفاش پور,علیرضا حدادیان,قاسم اسلامی2023-8
بررسی تثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهدآذر کفاش پور2023-8
مؤلفه‌های یک دانشگاه بین‌المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتییعقوب مهارتی,الهه صابری2023-9
بررسی تاثیر رهبری متناقض نما بر خلاقیت با نقش میانی خودکارآمدی خلاقانه و هویت یابی با رهبر و نقش تعدیل گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختیقاسم اسلامی2023-10
پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد هایعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا 2023-10
تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهدعلیرضا حدادیان2023-10
شناسایی و اولویتبندی عوامل روانشناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیختهفریبرز رحیم نیا 2023-10
مؤلفه های یک دانشگاه بین المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتییعقوب مهارتی2023-10
نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌هاغلامرضا ملک زاده2023-10
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانی انگیزه های نوع دوستانهفریبرز رحیم نیا 2023-11
رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسیفریبرز رحیم نیا ,یعقوب مهارتی,علی شیرازی2023-11
مربی‌گری و عملکرد کارکنان: نقش میانجی پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیرییعقوب مهارتی,قاسم اسلامی2023-11
اولویت بندی شهرستان ها و تحلیل مکان یابی احداث فرودگاه در استان آذربایجان شرقیروح اله باقری2023-12
تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد اخلاق محور در کارآذر کفاش پور2023-12
معرفی و ارزیابی نظریه انتشار نوآوری راجرزیعقوب مهارتی2023-12
ارائه چارچوبی جامع از ویژگی های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی:یک مرور نظام مندمحمد مهرآیین,مصطفی کاظمی2024-1
ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالیمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی,الهه صابری2024-1
ماموریت گرایی دانشگاه ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالیمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی2024-1
مرور انتقادی نظریه رفتار برنامه ریزی شده آزنیعقوب مهارتی2024-2
ارائه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تأمین دو سطحی محصولات فاسدشدنی تحت تقاضای تصادفیناصر مطهری فریمانی2024-3
ارائۀ مدل سیستمی یکپارچه توسعۀ پایدار منطقۀ‌ خراسان رضویعلیرضا پویا2024-3
راهبردهای توسعه شایستگی‌های رهبری ‌تحول آفرین هانی در وزارت نیرو ایرانعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی2024-3
ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانیقاسم اسلامی,محمد مهرآیین2024-4
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های 4 و 5 ستاره شهر مشهدقاسم اسلامی2024-4
سیمای ژانوسی از دورکاری:واکاوی پدیدارشناسانهغلامرضا ملک زاده2024-4
تحول دییتال : روندها و حوزه های تحقیقاتی در سازمان های دولتیمحمد مهرآیین,روح اله باقری,غلامرضا ملک زاده2024-6
تاثیر مدیریت دانش و فناوری‌های صنعت 4.0 در سازمان‌ها: رویکرد فراترکیبمحمد مهرآیین2024-7