عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بحران مالی در آموزش و پرورشعلی شیرازی۱۹۹۴-۳
بهینه سازی فعالیت های کشاورزی شرکت سهامی زراعی نیل آباداحمد توکلی۱۹۹۴-۴
بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایرانفریبرز رحیم نیا ۱۹۹۴-۶
مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریتمصطفی کاظمی۱۹۹۵-۳
پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسانمصطفی کاظمی۱۹۹۶-۴
عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آناحمد لطیفیان۱۹۹۶-۹
نگرش سیستمی به روابط صنعتیفریبرز رحیم نیا ۱۹۹۹-۲
ررسی رابطه رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبهاحمد لطیفیان۲۰۰۰-۱
تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتیغلامرضا ملک زاده۲۰۰۰-۹
بررسی وضعیت مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسباحمد لطیفیان۲۰۰۱-۱
بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشورسعید مرتضوی۲۰۰۱-۱۰
بررسي وتعيين معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران عامل توزيع نيرويسعید مرتضوی۲۰۰۲-۳
ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویوغلامرضا ملک زاده۲۰۰۲-۱۰
موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش هاسعید مرتضوی۲۰۰۳-۱۲
نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقیشمس الدین ناظمی۲۰۰۴-۳
بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیرانسعید مرتضوی۲۰۰۴-۳
مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعاتعلیرضا پویا۲۰۰۴-۶
ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذيرسعید مرتضوی۲۰۰۴-۷
بررسي و تحليل ابعاد حمايت از واحدهاي كوچك فعال در صنعت فلزات اساسي با تأكيد بر رويكرد كارآفرينيسعید مرتضوی۲۰۰۴-۷
همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)حبیب اله دعائی۲۰۰۴-۷
مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیراحمد توکلی۲۰۰۴-۱۰
ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایرانشمس الدین ناظمی۲۰۰۴-۱۱
تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامینامیر محمد فکور ثقیه۲۰۰۴-۱۱
بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینیسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی۲۰۰۴-۱۲
نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد)شمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی۲۰۰۵-۳
تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایرانمصطفی کاظمی۲۰۰۵-۴
مدیریت فناوری با استفاده از شیب فناوریغلامرضا ملک زاده۲۰۰۵-۶
سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران)سعید مرتضوی,علیرضا حدادیان۲۰۰۵-۷
ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوریغلامرضا ملک زاده۲۰۰۵-۷
توسعه فناوری ، چرخه فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی پایدارغلامرضا ملک زاده۲۰۰۵-۱۰
نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهدسعید مرتضوی۲۰۰۵-۱۰
بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکندهاحمد لطیفیان۲۰۰۵-۱۱
تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداریامیر محمد فکور ثقیه۲۰۰۵-۱۱
موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایرانمصطفی کاظمی۲۰۰۵-۱۱
بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبریسعید مرتضوی,شمس الدین ناظمی۲۰۰۵-۱۲
بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه هامصطفی کاظمی۲۰۰۵-۱۲
سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان)سعید مرتضوی۲۰۰۶-۱
ارزیابی فناوری ، ضرورت ها و الزاماتغلامرضا ملک زاده۲۰۰۶-۲
بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسانمصطفی کاظمی۲۰۰۶-۳
نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکیشمس الدین ناظمی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی بازرگانی بر موفقیت تجاری ان هاشمس الدین ناظمی۲۰۰۶-۳
ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیکجواد بقائی راوری۲۰۰۶-۴
بازاریابی سبز راهی بسوی رقابت پایدارحبیب اله دعائی۲۰۰۶-۱۰
بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش هاغلامرضا ملک زاده۲۰۰۶-۱۱
بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگاحمد لطیفیان۲۰۰۷-۳
سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT)حبیب اله دعائی۲۰۰۷-۴
ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOTحبیب اله دعائی۲۰۰۷-۵
نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی،فریبرز رحیم نیا ۲۰۰۷-۵
سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسانمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی۲۰۰۷-۶
تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهدحبیب اله دعائی۲۰۰۷-۷
تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهشمس الدین ناظمی۲۰۰۷-۷
سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده هااحمد لطیفیان۲۰۰۷-۸
بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفرانغلامرضا ملک زاده۲۰۰۷-۹
مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضهعلیرضا پویا۲۰۰۷-۹
تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطاتحبیب اله دعائی۲۰۰۷-۱۰
نحوه انتقال از تولید انبوه به تولید ناباحمد توکلی۲۰۰۷-۱۰
اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفاشمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی۲۰۰۷-۱۲
بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذارانجواد بقائی راوری۲۰۰۷-۱۲
بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه - خراسان رضویاحمد لطیفیان,حبیب اله دعائی۲۰۰۷-۱۲
نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومیجواد بقائی راوری۲۰۰۷-۱۲
سنجش دیدگاه بیمه گذاران خسارت دیده از کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتیسعید مرتضوی۲۰۰۸-۲
مقابله با بازارهای خاکستریحبیب اله دعائی۲۰۰۸-۳
انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده ازAHP فازیعلیرضا حدادیان۲۰۰۸-۵
ارزیابی و رتبه بندی سطح فناوری شش شاخه صنعتی منتخب استان خراسان با استفاده از روش TOPSISغلامرضا ملک زاده۲۰۰۸-۶
بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وریمصطفی کاظمی۲۰۰۸-۸
بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایرانمصطفی کاظمی۲۰۰۸-۸
رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایرانعلیرضا پویا۲۰۰۸-۸
تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهایفریبرز رحیم نیا ۲۰۰۸-۱۱
تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان هافریبرز رحیم نیا ۲۰۰۸-۱۱
مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسبمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی۲۰۰۸-۱۲
بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایرانمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۱
پویائی نوآوری درصنعت بانکداریامیر محمد فکور ثقیه۲۰۰۹-۱
مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادیغلامرضا ملک زاده۲۰۰۹-۲
سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضویشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی۲۰۰۹-۳
تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتیمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۴
نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیرانحبیب اله دعائی,محمدحسین همایونی راد۲۰۰۹-۴
تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذاییمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۵
ارتقا سطح کیفیت خدمات: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پارس مشهد)حبیب اله دعائی,سعید مرتضوی۲۰۰۹-۵
باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالیفریبرز رحیم نیا ۲۰۰۹-۵
بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۰۹-۸
نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزیمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۸
بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)شمس الدین ناظمی۲۰۰۹-۹
بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیکآذر کفاش پور۲۰۰۹-۹
بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنانمحمد مهرآیین۲۰۰۹-۹
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانیمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۹
بهره وری سبز و اندازه گیری آنمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۱۰
ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپسیدمحمدجعفر جعفریان راد۲۰۰۹-۱۰
ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی:فضای سبز شهری مشهد)شمس الدین ناظمی۲۰۰۹-۱۱
میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدسعید مرتضوی۲۰۰۹-۱۱
هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهندهمحمد مهرآیین۲۰۰۹-۱۱
بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSISمصطفی کاظمی,شمس الدین ناظمی۲۰۰۹-۱۲
بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضویفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۰۹-۱۲
کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضویمصطفی کاظمی۲۰۰۹-۱۲
بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریانسعید مرتضوی,آذر کفاش پور۲۰۱۰-۲
بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی)شمس الدین ناظمی۲۰۱۰-۲
تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهدآذر کفاش پور۲۰۱۰-۲
آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهدغلامرضا ملک زاده۲۰۱۰-۳
تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاریحبیب اله دعائی۲۰۱۰-۳
استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلیعلیرضا پویا۲۰۱۰-۳
برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افرادفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۰-۳
معرفی و بکارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت، مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفاشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی۲۰۱۰-۳
بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیرانفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۰-۵
تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۰-۵
احصا و معرفی عوامل انگیزشی کارکنان شاغل در فرماندهی ناجااحمد لطیفیان۲۰۱۰-۶
شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه : صنایع کاشی استان یزد)محمد مهرآیین۲۰۱۰-۶
هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محورغلامرضا ملک زاده۲۰۱۰-۶
بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد)احمد توکلی۲۰۱۰-۸
بررسی ارتباط تفکر راهبردی و عملکردشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی۲۰۱۰-۹
بررسی عوامل مؤثر بر پدیده «طفره روی اجتماعی» در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)سعید مرتضوی۲۰۱۰-۹
تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوریآذر کفاش پور۲۰۱۰-۹
عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور)غلامرضا ملک زاده,مصطفی کاظمی۲۰۱۰-۹
بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاهمصطفی کاظمی۲۰۱۰-۱۰
تحلیل هزینه منفعت روشهای تحقق یک سامانه تجارتغلامرضا ملک زاده۲۰۱۰-۱۰
توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتیعلیرضا پویا۲۰۱۰-۱۰
شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسطشمس الدین ناظمی۲۰۱۰-۱۰
ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسطناصر مطهری فریمانی۲۰۱۰-۱۱
بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتیسعید مرتضوی,آذر کفاش پور۲۰۱۰-۱۱
بکار گیری مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالیشمس الدین ناظمی۲۰۱۰-۱۲
به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمهاحمد توکلی,سعید مرتضوی۲۰۱۱-۱
رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاریعلیرضا پویا۲۰۱۱-۱
مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره پارس)حبیب اله دعائی,سعید مرتضوی۲۰۱۱-۱
اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنانحبیب اله دعائی,سعید مرتضوی۲۰۱۱-۲
ارائه مدل مفهومی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت: رویکرد فراتحلیلیشمس الدین ناظمی۲۰۱۱-۲
اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتیشمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی۲۰۱۱-۳
بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرندهمحمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۱-۳
بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۱-۳
بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهدسعید مرتضوی۲۰۱۱-۳
شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریانمحمد مهرآیین۲۰۱۱-۳
بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهاممحمد مهرآیین,جواد بقائی راوری,محمدحسین همایونی راد۲۰۱۱-۴
بررسی نقش تعدیل‌کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جابجائی بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات، و رنجش خاطر مشتری با قصد رویگردانی مشتریسعید مرتضوی,شمس الدین ناظمی۲۰۱۱-۴
بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا-مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسانغلامرضا ملک زاده۲۰۱۱-۶
جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۱-۶
بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندنسعید مرتضوی۲۰۱۱-۷
شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمندآذر کفاش پور۲۰۱۱-۷
بخش بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریانسعید مرتضوی۲۰۱۱-۸
بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهداحمد لطیفیان۲۰۱۱-۸
بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهدسعید مرتضوی۲۰۱۱-۸
تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیکآذر کفاش پور۲۰۱۱-۹
تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهیسعید مرتضوی,علی شیرازی۲۰۱۱-۹
تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی)حبیب اله دعائی,مصطفی کاظمی۲۰۱۱-۹
اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادراتشمس الدین ناظمی,علی شیرازی۲۰۱۱-۱۰
بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد)شمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی۲۰۱۱-۱۰
راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادیعلیرضا پویا۲۰۱۱-۱۰
عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتهامحمد مهرآیین۲۰۱۱-۱۰
تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شدهمصطفی کاظمی۲۰۱۱-۱۱
ارائه مدلی برای طبقه‌بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC_FUZZYشمس الدین ناظمی۲۰۱۱-۱۲
استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ایاحمد توکلی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۱-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعاتمصطفی کاظمی۲۰۱۱-۱۲
بررسی تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش قراردادهای روان‌شناختیحبیب اله دعائی,سعید مرتضوی۲۰۱۲-۱
شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیکمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی۲۰۱۲-۱
شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تامین با استفاده از مدل اسکور ، تیوری محدودیت‏ها و شش سیگما ( مورد مطالعه: شرکت ماشین سازی پیله وران )شمس الدین ناظمی,احمد توکلی۲۰۱۲-۱
نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان)سعید مرتضوی۲۰۱۲-۱
بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوفاحمد توکلی۲۰۱۲-۲
ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبودشمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی۲۰۱۲-۳
ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتیآذر کفاش پور,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۳
ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضویفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۳
بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچکفریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۳
بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکردمصطفی کاظمی۲۰۱۲-۳
پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آنمحمد مهرآیین۲۰۱۲-۳
تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنانسعید مرتضوی۲۰۱۲-۳
تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگانفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۳
تأثیر رضایت و تصور مشتریان بخش خدمات بر وفاداری نگرشی و رفتاریسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۳
تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUTمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی۲۰۱۲-۳
تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتىفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۳
جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان – مشتری ( مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی)شمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۳
شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد)محمد مهرآیین,مصطفی کاظمی۲۰۱۲-۳
بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوییعقوب مهارتی,شمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۴
تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۴
رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهدحبیب اله دعائی۲۰۱۲-۴
کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شدهآذر کفاش پور,سعید مرتضوی۲۰۱۲-۴
اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتریسعید مرتضوی۲۰۱۲-۵
پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویعلیرضا حدادیان۲۰۱۲-۵
ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلینمحمد مهرآیین,شمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۶
بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFMآذر کفاش پور,احمد توکلی۲۰۱۲-۶
بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی مراکز آموزش عالی شهر مشهد)حبیب اله دعائی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۲-۶
بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های 5 ستاره مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۶
پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایرانعلیرضا پویا۲۰۱۲-۶
تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)علیرضا حدادیان,محمدحسین همایونی راد۲۰۱۲-۶
طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSIعلیرضا پویا۲۰۱۲-۶
نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتیعلیرضا پویا۲۰۱۲-۶
تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایرانیعقوب مهارتی,شمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۷
تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهدشمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۸
بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتریمصطفی کاظمی۲۰۱۲-۸
بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهدمصطفی کاظمی۲۰۱۲-۸
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع)سعید مرتضوی۲۰۱۲-۹
تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهدعلیرضا پویا۲۰۱۲-۹
تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)علی شیرازی۲۰۱۲-۹
تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدماتشمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۹
تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی(فریبرز رحیم نیا ,حبیب اله دعائی۲۰۱۲-۹
راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلیعلیرضا پویا۲۰۱۲-۹
سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنهاعلیرضا پویا۲۰۱۲-۹
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی)فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۹
پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضویعلیرضا حدادیان۲۰۱۲-۱۰
تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوریمصطفی کاظمی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۲-۱۱
بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتریفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۱۲
به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP و تحلیل خوشه سلسله مراتبی HCA در مدل آر. اف. ام. RFM جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتریآذر کفاش پور۲۰۱۲-۱۲
تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۲-۱۲
تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهرانعلیرضا حدادیان۲۰۱۲-۱۲
شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصیعلیرضا پویا۲۰۱۲-۱۲
معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات وخدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه : دانشگاه فردوسی مشهد)شمس الدین ناظمی۲۰۱۲-۱۲
آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگیشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی۲۰۱۳-۱
بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانشمصطفی کاظمی۲۰۱۳-۱
تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهدآذر کفاش پور,سعید مرتضوی۲۰۱۳-۱
نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانشعلی شیرازی۲۰۱۳-۱
تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریانمصطفی کاظمی۲۰۱۳-۲
کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهدمصطفی کاظمی۲۰۱۳-۲
اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقص آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۳-۳
انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاریعلیرضا پویا۲۰۱۳-۳
بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهدمحمد مهرآیین۲۰۱۳-۳
تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسونفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۳-۳
جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابیفریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور۲۰۱۳-۳
بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزنمحمد مهرآیین,علیرضا حدادیان۲۰۱۳-۴
تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور)سعید مرتضوی۲۰۱۳-۴
گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذاییسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۳-۵
اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوهعلیرضا پویا۲۰۱۳-۶
ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدیشمس الدین ناظمی۲۰۱۳-۶
بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتابفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۳-۶
تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانیمحمد مهرآیین۲۰۱۳-۶
گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانیعلی شیرازی۲۰۱۳-۷
نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شدهشمس الدین ناظمی۲۰۱۳-۸
تأثیر متغیرهای مراوده ای بر شیوه های ابراز نارضایتی کارکنانسعید مرتضوی۲۰۱۳-۸
ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهداحمد لطیفیان,حبیب اله دعائی۲۰۱۳-۸
موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبیآذر کفاش پور۲۰۱۳-۸
ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۳-۹
بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلیاحمد توکلی,محمد مهرآیین۲۰۱۳-۹
پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانیعلیرضا حدادیان۲۰۱۳-۹
راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آرعلیرضا پویا۲۰۱۳-۹
طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلاتاحمد توکلی,علیرضا پویا۲۰۱۳-۹
طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRPعلیرضا پویا,احمد توکلی۲۰۱۳-۹
مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده هامحمد مهرآیین۲۰۱۳-۹
نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمهسعید مرتضوی,آذر کفاش پور۲۰۱۳-۹
نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستارانسعید مرتضوی,محمد مهرآیین۲۰۱۳-۹
هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتلغلامرضا ملک زاده,مصطفی کاظمی,محمد مهرآیین۲۰۱۳-۹
اثر سرمایه روانشناختی کارکنان سازمان بر بهزیستی هیجانی و روانشناختی آنها، نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسیسعید مرتضوی۲۰۱۳-۱۰
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد)علی شیرازی۲۰۱۳-۱۰
ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانیمصطفی کاظمی۲۰۱۳-۱۱
بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001).فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۳-۱۲
بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۳-۱۲
تولید قوانین فازی از نمونه‌های آموزشی برای سیستم‌های طبقه‌بندی فازیناصر مطهری فریمانی۲۰۱۳-۱۲
طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتیمحمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفیسعید مرتضوی۲۰۱۴-۱
بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتییعقوب مهارتی۲۰۱۴-۱
تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گرمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی۲۰۱۴-۱
رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنانسعید مرتضوی۲۰۱۴-۱
شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد از دیدگاه مدیران صنعت نفت و فعالان سایر صنایعسعید مرتضوی۲۰۱۴-۱
طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)احمد لطیفیان۲۰۱۴-۱
سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاهشمس الدین ناظمی۲۰۱۴-۲
انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSISمصطفی کاظمی۲۰۱۴-۲
بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده هامصطفی کاظمی۲۰۱۴-۲
بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنانفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۲
تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریانعلی شیرازی۲۰۱۴-۲
تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازیمصطفی کاظمی۲۰۱۴-۲
‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEEمصطفی کاظمی,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۴-۲
فهم زوایای نوینی از سازه ظرفیت مازاد سازمانیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۲
بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتریفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۳
بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتابفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۳
بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمتفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هامصطفی کاظمی۲۰۱۴-۳
بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهتعلیرضا پویا۲۰۱۴-۳
تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)علیرضا پویا۲۰۱۴-۳
سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کارفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۱۴-۳
شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهدسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۳
ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز)فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۳
واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنانسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۳
بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد(مصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی۲۰۱۴-۴
تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)مجتبی پورسلیمی۲۰۱۴-۴
مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازیامیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۴-۴
نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگانسعید مرتضوی۲۰۱۴-۴
اخلاقیات در فرایند تحقیق علمییعقوب مهارتی۲۰۱۴-۵
بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسیمصطفی کاظمی۲۰۱۴-۵
بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیماییعلیرضا حدادیان۲۰۱۴-۵
بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهدآذر کفاش پور۲۰۱۴-۵
بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۴-۵
تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیادسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۵
بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی)علیرضا خوراکیان۲۰۱۴-۶
تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریانفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۶
چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)مصطفی کاظمی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۴-۶
عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۶
تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانیعلیرضا پویا,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۷
رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان)علی شیرازی۲۰۱۴-۷
معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری هاشمس الدین ناظمی۲۰۱۴-۸
بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهاداتعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی۲۰۱۴-۸
تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی)علی شیرازی,سعید مرتضوی۲۰۱۴-۸
اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تاکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهدعلی شیرازی۲۰۱۴-۹
ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۹
بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۹
بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنهاعلیرضا پویا۲۰۱۴-۹
بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلامعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی۲۰۱۴-۹
تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستارانفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۹
تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلیعلیرضا پویا۲۰۱۴-۹
طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتهاعلیرضا پویا۲۰۱۴-۹
کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیادسعید مرتضوی,شمس الدین ناظمی,محمد مهرآیین۲۰۱۴-۹
مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغلعلی شیرازی۲۰۱۴-۹
مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایرانامیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۴-۹
نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنانسعید مرتضوی۲۰۱۴-۹
استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنهاآذر کفاش پور,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۴-۱۱
بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا)فریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور۲۰۱۴-۱۱
تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۱۱
تحلیل رابطة اخلاق کسب وکار و مشتر ی مداری کارکنان با فداکاری مشتریانعلی شیرازی۲۰۱۴-۱۱
طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانوفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۴-۱۱
ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقامصطفی کاظمی۲۰۱۴-۱۲
بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسانسعید مرتضوی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۴-۱۲
تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی)علیرضا خوراکیان۲۰۱۴-۱۲
تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریانعلی شیرازی۲۰۱۴-۱۲
شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیارمحمد مهرآیین۲۰۱۴-۱۲
عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیماییعلیرضا حدادیان۲۰۱۴-۱۲
مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالیعلی شیرازی۲۰۱۴-۱۲
نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیرانفریبرز رحیم نیا ,علیرضا پویا۲۰۱۴-۱۲
تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)سعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۱
طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومیناصر مطهری فریمانی۲۰۱۵-۱
بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد)مجتبی پورسلیمی,آذر کفاش پور۲۰۱۵-۲
به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیماتل (ANP-DEMATEL)جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتیمصطفی کاظمی۲۰۱۵-۲
تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگریفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی۲۰۱۵-۲
گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین۲۰۱۵-۲
مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیادمحمد مهرآیین,آذر کفاش پور۲۰۱۵-۲
واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محورفریبرز رحیم نیا ,مصطفی کاظمی,علی شیرازی۲۰۱۵-۲
اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی)سعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی۲۰۱۵-۳
ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محورفریبرز رحیم نیا ,مصطفی کاظمی,علی شیرازی۲۰۱۵-۳
الگوی مدیریتی شبکه سازی تشکل ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامینمحمد مهرآیین۲۰۱۵-۳
بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گنابادعلیرضا حدادیان۲۰۱۵-۳
بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروماعلیرضا حدادیان۲۰۱۵-۳
بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانییعقوب مهارتی,مصطفی کاظمی۲۰۱۵-۳
تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد)علیرضا پویا۲۰۱۵-۳
تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبععلیرضا پویا۲۰۱۵-۳
تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنانعلی شیرازی۲۰۱۵-۳
رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطهعلی شیرازی۲۰۱۵-۳
سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسطغلامرضا ملک زاده۲۰۱۵-۳
طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداریعلیرضا پویا۲۰۱۵-۳
فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۳
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستانشمس الدین ناظمی۲۰۱۵-۳
مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفتشمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۵-۳
نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کنندهآذر کفاش پور۲۰۱۵-۳
نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی هاعلیرضا خوراکیان۲۰۱۵-۳
بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت خوشه بندی مشتریانزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۵-۴
حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکورعلیرضا پویا۲۰۱۵-۴
اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان)فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۶
ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایرانفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۶
ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازیمصطفی کاظمی۲۰۱۵-۶
بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایرانعلیرضا حدادیان۲۰۱۵-۶
بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنویسعید مرتضوی۲۰۱۵-۶
بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنانعلی شیرازی,محمد مهرآیین۲۰۱۵-۶
بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسبزهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا۲۰۱۵-۶
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۶
اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی)آذر کفاش پور۲۰۱۵-۷
انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۷
بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتمادعلی شیرازی,محمدحسین همایونی راد۲۰۱۵-۷
تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)علیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی۲۰۱۵-۷
سنجش توسعه یافتگی پایدار بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی به کمک روش تحلیل خوشه ایعلیرضا پویا۲۰۱۵-۷
راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایرانمحمد مهرآیین,آذر کفاش پور۲۰۱۵-۸
بررسی تاثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت هاسعید مرتضوی۲۰۱۵-۹
پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی(مطالعه موردی چندگانه)علیرضا پویا,امیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۵-۹
تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۹
تحلیل شکاف کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال اصلاح شده « موردمطالعه: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مشهداحمد لطیفیان۲۰۱۵-۹
خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطیعلیرضا پویا۲۰۱۵-۹
روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانیمحمدحسین همایونی راد,محمد مهرآیین۲۰۱۵-۹
شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌هاسعید مرتضوی,آذر کفاش پور,محمد مهرآیین۲۰۱۵-۹
شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان)آذر کفاش پور۲۰۱۵-۹
مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEEعلیرضا پویا۲۰۱۵-۹
تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازیزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۵-۱۰
بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکارغلامرضا ملک زاده۲۰۱۵-۱۱
تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعاتعلیرضا خوراکیان۲۰۱۵-۱۱
بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد)محمد مهرآیین۲۰۱۵-۱۲
بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۱۲
تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برترفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۵-۱۲
توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفیعلیرضا پویا,مصطفی کاظمی۲۰۱۵-۱۲
قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۵-۱۲
تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتابمصطفی کاظمی۲۰۱۶-۱
اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستریامیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۶-۲
تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانیمحمد مهرآیین۲۰۱۶-۲
گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدارعلی شیرازی,سعید مرتضوی۲۰۱۶-۲
مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستارانمصطفی کاظمی۲۰۱۶-۲
مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمانمصطفی کاظمی۲۰۱۶-۲
اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازارعلیرضا حدادیان۲۰۱۶-۳
بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسانآذر کفاش پور۲۰۱۶-۳
تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر)فریبرز رحیم نیا ,علیرضا پویا۲۰۱۶-۳
تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازیعلیرضا حدادیان۲۰۱۶-۳
سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصیعلیرضا پویا۲۰۱۶-۳
شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۶-۳
شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کارغلامرضا ملک زاده۲۰۱۶-۳
طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبردعلیرضا پویا,شمس الدین ناظمی,مصطفی کاظمی۲۰۱۶-۳
ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافراحمد توکلی۲۰۱۶-۴
اولویت بندی پروژه های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریانشمس الدین ناظمی,ناصر مطهری فریمانی۲۰۱۶-۵
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع))امیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۶-۵
تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد هاعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی۲۰۱۶-۶
رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکتفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۶
کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۶-۶
بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزنمحمد مهرآیین۲۰۱۶-۷
بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیمحمدمهدی فراحی,سعید مرتضوی۲۰۱۶-۷
مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)مجتبی پورسلیمی۲۰۱۶-۷
بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنانعلیرضا خوراکیان,شمس الدین ناظمی۲۰۱۶-۸
بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد)علیرضا حدادیان۲۰۱۶-۸
مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394علیرضا پویا۲۰۱۶-۸
اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گنابادسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی۲۰۱۶-۹
بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازیزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۶-۹
برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزدسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۹
بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاهاعلیرضا خوراکیان,محمد مهرآیین۲۰۱۶-۹
بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور)غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۱۶-۹
پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعیعلیرضا پویا,مصطفی کاظمی,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۶-۹
تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی۲۰۱۶-۹
تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی۲۰۱۶-۹
تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مندفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۶-۹
تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشیعلیرضا حدادیان۲۰۱۶-۹
گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آنعلیرضا پویا,احمد توکلی۲۰۱۶-۹
بازنمایی شاخصهای رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم گیری مدیرانسعید مرتضوی۲۰۱۶-۱۰
بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیارانعلیرضا پویا۲۰۱۶-۱۰
بررسی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد: تاکید بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شدهآذر کفاش پور۲۰۱۶-۱۰
تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ایآذر کفاش پور۲۰۱۶-۱۱
عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا خوراکیان۲۰۱۶-۱۱
هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۱۱
آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی مجله های منتخب مدیریتی ایرانیعلیرضا پویا,یعقوب مهارتی۲۰۱۶-۱۲
الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی)غلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۱۲
بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاهفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۱۲
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتیمحمد مهرآیین۲۰۱۶-۱۲
بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید)علیرضا خوراکیان۲۰۱۶-۱۲
به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌هاعلیرضا پویا,محمد مهرآیین۲۰۱۶-۱۲
خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی)سعید مرتضوی,محمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۶-۱۲
رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۱۲
مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملتزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۶-۱۲
مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنهاعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی۲۰۱۶-۱۲
واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانیشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۶-۱۲
طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازیعلیرضا پویا,شمس الدین ناظمی,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۷-۱
تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد)آذر کفاش پور۲۰۱۷-۲
تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک)علیرضا پویا۲۰۱۷-۲
طراحی سیستم استنتاج فازی با یادگیری از نمونه های آموزشی برای اندازه گیری مشارکت کارکنان عملیاتی در سلامت محیط کاراحمد توکلی,ناصر مطهری فریمانی۲۰۱۷-۲
مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتیمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی۲۰۱۷-۲
بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتالعلیرضا پویا۲۰۱۷-۳
بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی)مجتبی پورسلیمی۲۰۱۷-۳
بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۳
بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد)امیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۷-۳
خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOMعلیرضا پویا۲۰۱۷-۳
مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغهسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۳
تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیریفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۴
ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایتعلیرضا پویا۲۰۱۷-۵
بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلیآذر کفاش پور۲۰۱۷-۵
بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد)علی شیرازی۲۰۱۷-۵
پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبرمحمد مهرآیین۲۰۱۷-۵
بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویانعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی۲۰۱۷-۶
پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازیعلیرضا پویا۲۰۱۷-۶
سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازیمحمد مهرآیین۲۰۱۷-۶
شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولیدعلیرضا پویا,علیرضا خوراکیان۲۰۱۷-۶
نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)غلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۶
بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهدعلیرضا خوراکیان۲۰۱۷-۷
واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)سعید مرتضوی,محمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۷
آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانهعلیرضا پویا۲۰۱۷-۸
بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر هزینه ها‌ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)احمد توکلی,آذر کفاش پور۲۰۱۷-۸
بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۸
بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانیمجتبی پورسلیمی۲۰۱۷-۹
بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمتفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۹
بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلاییسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی۲۰۱۷-۹
تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختیعلی شیرازی۲۰۱۷-۹
تأثیر هوش معنوی بر مثبت اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)علی شیرازی۲۰۱۷-۹
تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنانعلیرضا خوراکیان۲۰۱۷-۹
خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمانغلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۹
راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان دادهغلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۹
شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیلسعید مرتضوی,یعقوب مهارتی۲۰۱۷-۹
شناسایی مولفه های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمارفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۹
کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایرانعلیرضا پویا,شمس الدین ناظمی,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۷-۹
کشف قواعد مدیریتی از کلام علویفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۹
نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۹
نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خریدعلیرضا حدادیان,علیرضا پویا۲۰۱۷-۹
شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۱۰
تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانیمحمد مهرآیین,شمس الدین ناظمی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۱۰
تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختیعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۱۰
قاعده مدیریتی رعایت تناسب توانمندی با مشاغل در رهنمودهای امام علیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۱۰
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیکزهرا ناجی عظیمی,محمد مهرآیین۲۰۱۷-۱۱
تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارعلیرضا پویا۲۰۱۷-۱۱
شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل مؤثر بر پارادوکس سازمان‌دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فنآوریغلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۱۱
بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعه پدیدارشناسیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,علی شیرازی۲۰۱۷-۱۲
بهبود مدیریت درآمد در صنعت هتلداری با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامتر احتمالی یک مدل رزرو مازاداحمد توکلی۲۰۱۷-۱۲
تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهریعلیرضا خوراکیان۲۰۱۷-۱۲
شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهرانشمس الدین ناظمی,سعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۷-۱۲
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد)غلامرضا ملک زاده۲۰۱۷-۱۲
کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمانسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی۲۰۱۷-۱۲
نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانیعلیرضا پویا۲۰۱۷-۱۲
واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانیفریبرز رحیم نیا ,مصطفی کاظمی,سعید مرتضوی۲۰۱۷-۱۲
اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354مصطفی کاظمی۲۰۱۸-۱
بررسی نقش تعدیل‌گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خیریه شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۱
مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامعناصر مطهری فریمانی,علیرضا پویا۲۰۱۸-۱
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهدعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۲
بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهدعلیرضا خوراکیان,محمدمهدی فراحی۲۰۱۸-۲
ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویانعلیرضا پویا۲۰۱۸-۳
بررسی تاثیر فرح بخشی در کار بر رضایت شغلی و تعلق خاطر کاری کارکنان با نقش میانجی رفتار نوآورانهعلیرضا خوراکیان,شمس الدین ناظمی۲۰۱۸-۳
به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبرمحمد مهرآیین۲۰۱۸-۳
رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی)فریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,سعید مرتضوی۲۰۱۸-۳
طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانکعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی۲۰۱۸-۳
طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFIDاحمد توکلی۲۰۱۸-۳
کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آنآذر کفاش پور,محمدمهدی فراحی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۳
انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسیامید میلانی فرد۲۰۱۸-۴
ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنهاامید میلانی فرد۲۰۱۸-۴
الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیانمحمد مهرآیین,علی شیرازی۲۰۱۸-۵
شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگیسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,محمدمهدی فراحی۲۰۱۸-۵
طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهدناصر مطهری فریمانی۲۰۱۸-۵
کاربست تحلیل پوششی داده فازی در ارزیابی کارایی تولید گندم مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریهزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۸-۵
کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامینسعید مرتضوی,محمد مهرآیین,محمدمهدی فراحی۲۰۱۸-۵
نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیانمحمد مهرآیین,علی شیرازی۲۰۱۸-۵
ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسیغلامرضا ملک زاده,محمود رنجبر۲۰۱۸-۶
الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)محمدحسین همایونی راد,محمد مهرآیین,محمدمهدی فراحی,مصطفی کاظمی۲۰۱۸-۶
بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۶
بررسی عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویاعلیرضا خوراکیان۲۰۱۸-۶
پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان هفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۱۸-۶
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲمصطفی کاظمی۲۰۱۸-۶
تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برندشمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۶
تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتیامیر محمد فکور ثقیه,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۸-۶
تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌هافریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۱۸-۶
شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتیسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی۲۰۱۸-۶
کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقیفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,سعید مرتضوی۲۰۱۸-۶
واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آنشمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۸-۶
بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان به‌ واسطه تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (موردمطالعه: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)امیر محمد فکور ثقیه,علیرضا خوراکیان۲۰۱۸-۷
بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتیعلیرضا حدادیان۲۰۱۸-۷
تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشورعلیرضا حدادیان۲۰۱۸-۷
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردیمصطفی کاظمی۲۰۱۸-۷
طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیادآذر کفاش پور,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۸-۷
بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۸-۸
کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریمفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۸-۸
اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس-غلامرضا ملک زاده۲۰۱۸-۹
ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینهمصطفی کاظمی,علیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۸-۹
اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارتفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۹
توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینهمصطفی کاظمی۲۰۱۸-۹
کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهرانآذر کفاش پور,شمس الدین ناظمی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۸-۹
مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعاتمحمد مهرآیین۲۰۱۸-۹
اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی-غلامرضا ملک زاده,علیرضا پویا۲۰۱۸-۱۱
پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFDزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۸-۱۱
شبیه سازی مشروعیت سیاسی در اعتراض جمعی اقتصادپایه با رویکرد مدلسازی عامل محورعلیرضا پویا,امیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۸-۱۲
بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحولعلی شیرازی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تأثیر ابتکارعمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاقیعقوب مهارتی,محمدمهدی فراحی۲۰۱۸-۱۲
بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتىمحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۸-۱۲
طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد)علیرضا پویا۲۰۱۸-۱۲
علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۸-۱۲
بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهدمصطفی کاظمی۲۰۱۹-۲
پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروندمحمد مهرآیین,سعید مرتضوی۲۰۱۹-۲
شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد-احمد لطیفیان۲۰۱۹-۲
بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌ و کارهای صادراتیفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۳
رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد-غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۳
طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزونعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی۲۰۱۹-۳
قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیریعلیرضا پویا,احمد توکلی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۱۹-۳
نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردیغلامرضا ملک زاده۲۰۱۹-۳
شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانیعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۹-۵
طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد)زهرا ناجی عظیمی,شمس الدین ناظمی۲۰۱۹-۵
عارضه یابی گردشگری در ایراناحمد لطیفیان۲۰۱۹-۵
مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه فازی در شهرستان فردوسزهرا ناجی عظیمی۲۰۱۹-۵
ارائه الگوی تابآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد داده بنیادفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۶
ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایرانغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۶
مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانیعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۹-۶
بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد-غلامرضا ملک زاده۲۰۱۹-۶
تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنیفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۹-۶
کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایرانعلی شیرازی,مصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۱۹-۶
مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایرانعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۱۹-۶
بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــدفریبرز رحیم نیا ۲۰۱۹-۷
تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران در صنعت بانک داریآذر کفاش پور۲۰۱۹-۸
طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)زهرا ناجی عظیمی۲۰۱۹-۸
طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگادمجتبی پورسلیمی۲۰۱۹-۸
A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case studyاحمد توکلی,مصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۱۹-۹
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازیعلیرضا پویا,مصطفی کاظمی,امیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۹-۹
الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفیعلیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی۲۰۱۹-۹
پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمیمحمد مهرآیین,شمس الدین ناظمی,غلامرضا ملک زاده۲۰۱۹-۹
تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانیعلیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۹
رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامیعلی شیرازی۲۰۱۹-۹
طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدیمصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۱۹-۹
بررسی تأثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های شهر مشهدفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی۲۰۱۹-۱۰
بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برندفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی۲۰۱۹-۱۰
فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشهامحمدمهدی فراحی۲۰۱۹-۱۰
مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایرانآذر کفاش پور۲۰۱۹-۱۰
بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۱۲
شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهدفریبرز رحیم نیا ,علی شیرازی,آذر کفاش پور۲۰۱۹-۱۲
ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیادقاسم اسلامی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۱۲
الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفیفریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی۲۰۱۹-۱۲
انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعهغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۱۲
پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاریمصطفی کاظمی,علیرضا پویا,امیر محمد فکور ثقیه۲۰۱۹-۱۲
تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلییعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۱۹-۱۲
تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبزعلیرضا حدادیان۲۰۱۹-۱۲
توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانکناصر مطهری فریمانی۲۰۱۹-۱۲
بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتیفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی۲۰۲۰-۱
تببین و رتبه بندی مضامین و فرامضامین رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه از منظر رهیافت ذی نفع گرا: یک مطالعه ترکیبیمجتبی پورسلیمی۲۰۲۰-۱
چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود)محمد مهرآیین۲۰۲۰-۱
کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایرانعلی شیرازی,شمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۱
بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعیفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۲
تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآورعلیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۲
شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاهفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۲
طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتیمحمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۲
کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدیزهرا ناجی عظیمی,ناصر مطهری فریمانی۲۰۲۰-۲
گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکارامیر محمد فکور ثقیه۲۰۲۰-۲
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایرانعلیرضا پویا۲۰۲۰-۳
تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانشامیر محمد فکور ثقیه,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۳
تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییرعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۳
سیاست های دستیابی به مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود)محمد مهرآیین۲۰۲۰-۳
الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیوغلامرضا ملک زاده۲۰۲۰-۴
طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)آذر کفاش پور,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۴
ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهدمصطفی کاظمی۲۰۲۰-۵
فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانیمحمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۵
ارائه چارچوب جامع از عوامل موثر، رفتار و پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی با بهره‌مندی از روش فراترکیبمحمد مهرآیین۲۰۲۰-۶
بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانیمحمد مهرآیین,علی شیرازی,علیرضا پویا۲۰۲۰-۶
بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغلقاسم اسلامی۲۰۲۰-۶
تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیارسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,شمس الدین ناظمی۲۰۲۰-۶
تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیادعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور۲۰۲۰-۶
دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعهمحمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۶
مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکیعلیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی۲۰۲۰-۶
مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیادفریبرز رحیم نیا ,یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۶
ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد)زهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا,احمد توکلی۲۰۲۰-۷
بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آورفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۷
تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگریفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامی۲۰۲۰-۷
تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۷
تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه ای مدیران دانشگاهها مبتنی برآموزه های نهج البلاغهآذر کفاش پور,محمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۷
ارائه مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجوییاحسان سالاری۲۰۲۰-۸
ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازیامیر محمد فکور ثقیه۲۰۲۰-۸
ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر برندسازی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای رویکرد داده بنیادمجتبی پورسلیمی۲۰۲۰-۸
اولویت بندی شاخص های مهندسی عوامل انسانی موثر بر رضایت شغلی در نیروی انتظامیامیر محمد فکور ثقیه۲۰۲۰-۸
تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندممحمد مهرآیین۲۰۲۰-۸
شناسایی ملاک های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفیمجتبی پورسلیمی۲۰۲۰-۸
معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستدیعقوب مهارتی۲۰۲۰-۸
Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors through Employee Engagement and Affective Commitmentفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۹
What do Publications say about the Internet of Things Challenges/Barriers to uninformed Authors? : a bibliometric Analysisفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۹
بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز)علیرضا پویا۲۰۲۰-۹
بررسی تأثیر ابعاد استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر رضایت مشتریان در شرایط بحرانیقاسم اسلامی۲۰۲۰-۹
تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان)مصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۲۰-۹
شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)یعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۹
طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارشعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی۲۰۲۰-۹
نقش مشارکت در بازاریابی شفاهی الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان کالاهای ورزشی (مورد مطالعه: وب سایت دی جی کالا و بامیلو)قاسم اسلامی۲۰۲۰-۹
ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهدزهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا,احمد توکلی۲۰۲۰-۱۰
بررسی تأثیر استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی‌گری مقابلة منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفسقاسم اسلامی۲۰۲۰-۱۰
تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییرعلیرضا خوراکیان,غلامرضا ملک زاده۲۰۲۰-۱۰
تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)احمد توکلی,علیرضا پویا۲۰۲۰-۱۰
شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاهفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۱۰
معماری سازمانی و رایانش ابری: ارائه یک چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر ابر با تاکید بر نقش بازیگرانمحمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۱۰
اثر ابعاد مختلف تعامل مردم با پلیس بر امنیت روانی و اجتماعی: بررسی وضع موجود و ارائة راه‌کارهای بهبودفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۰-۱۱
کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایرانغلامرضا ملک زاده,محمدمهدی فراحی,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۱۱
The role of customer clustering in designing a targeted marketing model (Case Study: IoT Service Provider Companies)علیرضا پویا۲۰۲۰-۱۲
پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمانمحمد مهرآیین,علی شیرازی,علیرضا پویا۲۰۲۰-۱۲
شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهرسعید مرتضوی,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۰-۱۲
کاربرد مکانیابی پویا در برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت شهر ی؛ مطالع ه مور د ی دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشه دزهرا ناجی عظیمی,مصطفی کاظمی۲۰۲۰-۱۲
کشف الگویِ زمینه مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی اساتید دانشگاه اسلامی بر پایه تجارب حرفه ای ایشان: از منظر نظریه نقشفریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی۲۰۲۰-۱۲
شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایرانعلیرضا خوراکیان,غلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۱
بررسی تأثیر نیاز مصرف‌کنندگان به منحصربه‌فردبودن، بر رفتار خرید آنها به‌وسیلۀ خوداِبرازی و خودنماییامیر محمد فکور ثقیه۲۰۲۱-۲
تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در شرکت مخابرات خراسان رضویآذر کفاش پور۲۰۲۱-۲
بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگیفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی۲۰۲۱-۳
بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانیعلی شیرازی۲۰۲۱-۳
چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم‌سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوزه آبریز کشف رود)محمد مهرآیین۲۰۲۱-۳
چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتیمحمد مهرآیین,روح اله باقری۲۰۲۱-۳
طراحی مدل پارادیمی مدیریت منابع انسانی سبز بااستفاده ازروش داده بنیاد )مورد مطالعه شهرداری مشهد (آذر کفاش پور۲۰۲۱-۳
کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهدفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۳
کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیادآذر کفاش پور۲۰۲۱-۳
موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفقمحمدمهدی فراحی,علیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۳
واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های سلامت: تعدیل الگوی یکپارچه پذیرش و استفاده از ‌فناوری 2 (‌UTAUT2‎‌)غلامرضا ملک زاده۲۰۲۱-۳
استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارهاامید میلانی فرد۲۰۲۱-۴
بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی )علیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۴
رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهدآذر کفاش پور۲۰۲۱-۴
کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانعلی شیرازی,شمس الدین ناظمی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۴
احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)یعقوب مهارتی,مصطفی کاظمی۲۰۲۱-۵
ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیادمحمد مهرآیین,محمدحسین همایونی راد,محمدمهدی فراحی,مصطفی کاظمی۲۰۲۱-۵
Use of Internet of Things for Chronic Disease Management: An Overviewمحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۵
بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّییعقوب مهارتی,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۵
بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)علیرضا حدادیان,بی بی مرجان فیاضی۲۰۲۱-۵
توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانیناصر مطهری فریمانی,مصطفی کاظمی۲۰۲۱-۵
شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشیمحمد مهرآیین,غلامرضا ملک زاده,علیرضا پویا۲۰۲۱-۵
معنویت اسلامی و اثر آن بر سطوح بخشش بین فردی، شادکامی و بروز رفتارهای کاری ناکارامد در کارکنان دانشگاهعلیرضا خوراکیان,قاسم اسلامی۲۰۲۱-۵
بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی)علیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۶
بکارگیری گسترش عملکرد کیفیت فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه: شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان)امیر محمد فکور ثقیه,علیرضا پویا۲۰۲۱-۶
تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوریفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۶
تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازیروح اله باقری۲۰۲۱-۶
تىاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب وکارهای دانش بنیانفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۶
نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندممحمد مهرآیین۲۰۲۱-۶
تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)زهرا ناجی عظیمی,ناصر مطهری فریمانی۲۰۲۱-۷
کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویهروح اله باقری,قاسم اسلامی۲۰۲۱-۷
ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز)علیرضا پویا,مصطفی کاظمی,امیر محمد فکور ثقیه۲۰۲۱-۸
ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایرانمحمدمهدی فراحی,آذر کفاش پور,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۸
طراحی مدل کارآفرینی اتماعی بومی در ایران با رویکرد داده بنیادیعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۸
آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطعمحمد مهرآیین,علیرضا پویا۲۰۲۱-۹
طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندیعلیرضا پویا۲۰۲۱-۹
اینترنت اشیا در مدیریت زنجیر ه تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمیمحمد مهرآیین۲۰۲۱-۹
تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریانعلیرضا پویا,آذر کفاش پور۲۰۲۱-۹
تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایرانغلامرضا ملک زاده۲۰۲۱-۹
تبیین مؤلفه‌های رفتاری رذیلت اخلاقی حرص در مدیرانفریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی۲۰۲۱-۹
تبیین مفهوم شوخطبعی و ترسیم مرزهای اخلاقی آنفریبرز رحیم نیا ,غلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۹
تعیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی بااستفاده از نظریه داده بنیادآذر کفاش پور,علی شیرازی,غلامرضا ملک زاده۲۰۲۱-۹
طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهیامید میلانی فرد۲۰۲۱-۹
مدیریت تجربة مشتری؛ حوزه ها و روندهای پژوهشفریبرز رحیم نیا ,محمد مهرآیین۲۰۲۱-۹
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آنعلیرضا خوراکیان,قاسم اسلامی۲۰۲۱-۱۰
طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهریعلیرضا پویا۲۰۲۱-۱۰
ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان,سعید مرتضوی۲۰۲۱-۱۱
بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌هامحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۱۱
شناسایی مؤلفه ‏ها و سنش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشوییاحسان سالاری۲۰۲۱-۱۱
طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرممصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۲۱-۱۱
Applying the Entropy Method to Design an Agile Financial Marketing Capability Model for Developing the Health Tourism Industry after Covid-19علیرضا پویا۲۰۲۱-۱۲
ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطیناصر مطهری فریمانی۲۰۲۱-۱۲
ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشیعلیرضا خوراکیان۲۰۲۱-۱۲
پیش‌بینی تقاضا در سیستم‌های رزرواسیون دانشگاهی با هدف کاهش ضایعات مواد غذایی به‌کمک شبکه‌های عصبی با تابع خطای موزونعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی۲۰۲۱-۱۲
تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولیمصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۲۱-۱۲
طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیادمحمدمهدی فراحی۲۰۲۱-۱۲
نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشورمحمد مهرآیین,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۱-۱۲
پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌محمدمهدی فراحی,علیرضا پویا۲۰۲۲-۱
شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایرانغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۲-۱
منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمانمجتبی پورسلیمی۲۰۲۲-۱
تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتیفریبرز رحیم نیا ,محمدمهدی فراحی,علی شیرازی۲۰۲۲-۲
طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام)مصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۲۲-۲
تبیین نقش تعدیل گر تناسب مطالبه ها-توانایی های شغلی در ارتباط میان اضافه بار نقش و راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگیفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی۲۰۲۲-۳
تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلامیعقوب مهارتی۲۰۲۲-۳
معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی)سعید مرتضوی,علی شیرازی,علیرضا خوراکیان۲۰۲۲-۳
توسعه مدل روزنامه‌فروش با توجه به شایستگی نسبی تأمین‌کنندگان بر اساس تصمیم‌گیری گروهی احتمالیناصر مطهری فریمانی۲۰۲۲-۴
طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی)علیرضا پویا,مصطفی کاظمی,امیر محمد فکور ثقیه۲۰۲۲-۴
مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداسزهرا ناجی عظیمی,علیرضا پویا۲۰۲۲-۴
Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciencesغلامرضا ملک زاده۲۰۲۲-۵
بررسی تاثیر تجربه مشتری از خرید آنلاین بر قصد خرید مجدد مشتریان دیجی کالا در سطح کشور ایرانمجتبی پورسلیمی۲۰۲۲-۵
بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانیحبیب اله دعائی,قاسم اسلامی۲۰۲۲-۵
تاثیر تجربه مشتری از خرید برخط بر قصد خرید مجدد مشتریانمجتبی پورسلیمی۲۰۲۲-۵
Proposing a Customer Experience Management Model Based on the Grounded Theory Approach in Aviation Industry Case study: Taban Airline)آذر کفاش پور۲۰۲۲-۶
تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشیسعید مرتضوی,علی شیرازی۲۰۲۲-۶
تبیین نقش فروافتادگی شغلی در پیش‌بینی رفتار غیراخلاقی پرسه‌زنی سایبریفریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی,محمد مهرآیین۲۰۲۲-۶
تدوین نظریه طیفی روابط ضمنی رهبران در سازمان‌های عمومی دارای رفتار داوطلبانه نقش نگرش و ادراک رهبران از رابطه، در اثربخشی روابط آنها با پیروان)محمدمهدی فراحی,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۲-۶
تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانغلامرضا ملک زاده۲۰۲۲-۶
سنجش کارایی بیمارستان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و ارایه الگوی مناسب تخصیص منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های آیندهعلیرضا پویا,ناصر مطهری فریمانی۲۰۲۲-۶
شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مندقاسم اسلامی۲۰۲۲-۶
شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانیفریبرز رحیم نیا ,علیرضا پویا,محمدمهدی فراحی۲۰۲۲-۶
طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تاثی ر آن بر عملکرد محیطی )مورد مطالعه شهرداری مشهدآذر کفاش پور۲۰۲۲-۶
ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)محمد مهرآیین۲۰۲۲-۷
طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه هاعلیرضا پویا,زهرا ناجی عظیمی۲۰۲۲-۷
تاثیر تفاوت‌های نسلی بر ارزش‌های فردی در محیط کارعلیرضا خوراکیان۲۰۲۲-۷
احصای مؤلفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عراقغلامرضا ملک زاده,یعقوب مهارتی,محمدمهدی فراحی۲۰۲۲-۸
تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزیآذر کفاش پور۲۰۲۲-۸
شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیانمحمد مهرآیین۲۰۲۲-۸
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی درک شده بر پنهان‌سازی دانش (نمونه پژوهش: یک شرکت خودروسازی)قاسم اسلامی,روح اله باقری۲۰۲۲-۹
بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا نعلی شیرازی۲۰۲۲-۹
طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبزآذر کفاش پور۲۰۲۲-۹
کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهدمصطفی کاظمی۲۰۲۲-۹
واکاوی و نقد مدل مدیریت استراتژیک برایسونیعقوب مهارتی۲۰۲۲-۹
ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)محمد مهرآیین,علیرضا پویا,یعقوب مهارتی۲۰۲۲-۱۰
بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ یفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,محمدمهدی فراحی۲۰۲۲-۱۰
طراحی مدل دینامیکی حمل‌ونقل همگانی اتوبوس‌رانی به‌منظور افزایش سهم آن از سفرهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها مورد مطالعه شهر مشهد)علیرضا پویا۲۰۲۲-۱۰
ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد(مصطفی کاظمی,علیرضا پویا۲۰۲۲-۱۱
شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتیعلی شیرازی,سعید مرتضوی,قاسم اسلامی۲۰۲۲-۱۱
احصاء مدل سکوت سازمانی زنان در دانشگاه هایعقوب مهارتی۲۰۲۲-۱۲
بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی و قانون‌شکنی خیرخواهانه کارکنان با نقش تعدیل‌گری رهبری خدمت‌گزارفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۲-۱۲
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومیغلامرضا ملک زاده۲۰۲۲-۱۲
A new model to design the suppliers portfolio in newsvendor problem based on product reliabilityناصر مطهری فریمانی۲۰۲۳-۱
A vendor-managed inventory model based on optimal retailers selection and reliability of supply chainناصر مطهری فریمانی۲۰۲۳-۱
طراحی مدل اجرای خ طمش یهای منابع انسانی در سازما نهای دولتی ایران با تأکید بر سیاس تهای کلی نظام اداریمصطفی کاظمی۲۰۲۳-۱
مدل‌های داده‌ای استقرار اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم: با استفاده از رویکرد علم طراحی اقداممحمد مهرآیین۲۰۲۳-۱
تبیین نقش امنیت روانشناختی زنان در رابطه میان پنهان‌کاری دانش، عملکرد شغلی و رفتارهای یاری‌رسانقاسم اسلامی۲۰۲۳-۲
طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانیغلامرضا ملک زاده,علیرضا خوراکیان۲۰۲۳-۲
Culture and religion creolisation impact on digital advertisement of Muslim users of Instagramمجید میرویسی,آذر کفاش پور۲۰۲۳-۳
Systematic Review of Organizational Trust Modelsغلامرضا ملک زاده,یعقوب مهارتی,محمد مهرآیین۲۰۲۳-۳
بوده بندی مدارس با توه به وضعیت تهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمعلیرضا پویا۲۰۲۳-۳
تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگانفریبرز رحیم نیا ,آذر کفاش پور۲۰۲۳-۳
Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad)علیرضا پویا,روح اله باقری۲۰۲۳-۴
تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برندروح اله باقری,قاسم اسلامی۲۰۲۳-۴
تبیین مولفه‌های رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع مهوری اسلامی ایران با رویکرد کیفیغلامرضا ملک زاده,فریبرز رحیم نیا ,علیرضا خوراکیان۲۰۲۳-۵
تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویتآذر کفاش پور,قاسم اسلامی۲۰۲۳-۵
طراحی چارچوب راهبردی رهبری سلامت‌محور مبتنی بر نظریه نقاط مرع استراتژیکغلامرضا ملک زاده۲۰۲۳-۵
نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریانقاسم اسلامی,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۳-۵
بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق`روح اله باقری,علیرضا پویا۲۰۲۳-۶
کنکاشی پیرامون ذهنیت مدیران نسبت به بازدارنده های پدیده فراموشی سازمانی در شهر مشهدغلامرضا ملک زاده۲۰۲۳-۶
مسئله‌ی مکانیابی و تخصیص هاب با قابلیت حمل و نقل مستقیم با درنظر گرفتن تراکم و دیرکرد در هابناصر مطهری فریمانی۲۰۲۳-۶
طراحی الگوی رهبری تحول آفرین جهانی مبتنی بر رویکرد شایستگی محوریعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۲۳-۷
Evaluating the state of digital human resource management in Iraqi public universitiesآذر کفاش پور,علیرضا حدادیان,قاسم اسلامی۲۰۲۳-۸
بررسی تثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهدآذر کفاش پور۲۰۲۳-۸
بررسی تاثیر رهبری متناقض نما بر خلاقیت با نقش میانی خودکارآمدی خلاقانه و هویت یابی با رهبر و نقش تعدیل گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختیقاسم اسلامی۲۰۲۳-۱۰
پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد هایعقوب مهارتی,علیرضا خوراکیان,فریبرز رحیم نیا ۲۰۲۳-۱۰
تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهدعلیرضا حدادیان۲۰۲۳-۱۰
شناسایی و اولویتبندی عوامل روانشناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیختهفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۳-۱۰
مؤلفه های یک دانشگاه بین المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتییعقوب مهارتی۲۰۲۳-۱۰
نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌هاغلامرضا ملک زاده۲۰۲۳-۱۰
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانی انگیزه های نوع دوستانهفریبرز رحیم نیا ۲۰۲۳-۱۱
رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسیفریبرز رحیم نیا ,یعقوب مهارتی,علی شیرازی۲۰۲۳-۱۱
مربی‌گری و عملکرد کارکنان: نقش میانجی پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیرییعقوب مهارتی,قاسم اسلامی۲۰۲۳-۱۱
اولویت بندی شهرستان ها و تحلیل مکان یابی احداث فرودگاه در استان آذربایجان شرقیروح اله باقری۲۰۲۳-۱۲
تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد اخلاق محور در کارآذر کفاش پور۲۰۲۳-۱۲
معرفی و ارزیابی نظریه انتشار نوآوری راجرزیعقوب مهارتی۲۰۲۳-۱۲
ارائه چارچوبی جامع از ویژگی های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی:یک مرور نظام مندمحمد مهرآیین,مصطفی کاظمی۲۰۲۴-۱
ماموریت گرایی دانشگاه ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالیمصطفی کاظمی,یعقوب مهارتی۲۰۲۴-۱
مرور انتقادی نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزنیعقوب مهارتی۲۰۲۴-۲
ارائه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تأمین دو سطحی محصولات فاسدشدنی تحت تقاضای تصادفیناصر مطهری فریمانی۲۰۲۴-۳
ارائۀ مدل سیستمی یکپارچه توسعۀ پایدار منطقۀ‌ خراسان رضویعلیرضا پویا۲۰۲۴-۳
راهبردهای توسعه شایستگی‌های رهبری ‌تحول آفرین هانی در وزارت نیرو ایرانعلی شیرازی,فریبرز رحیم نیا ,سعید مرتضوی۲۰۲۴-۳
ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانیقاسم اسلامی,محمد مهرآیین۲۰۲۴-۴
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های 4 و 5 ستاره شهر مشهدقاسم اسلامی۲۰۲۴-۴
تاثیر مدیریت دانش و فناوری‌های صنعت 4.0 در سازمان‌ها: رویکرد فراترکیبمحمد مهرآیین۲۰۲۴-۷

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته