هنمای اداری و آموزشی ساختمان دانشکده (جدید)
دانشكده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد در سال‌ 1367 با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز كشور در رشته اقتصاد‌ ، رشته مدیریت‌ ، رشته حسابداری تأسیس و سپس رشته حقوق و رشته علوم سیاسی ‌ به رشته های فوق اضافه گردید.
فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ علوم‌ اداري‌ و اقتصادي‌ مشهد از مهرماه‌ سال‌ 1367 با پذيرش‌120 دانشجو در سه‌ رشته‌ي‌ كارشناسي:‌ اقتصاد بازرگانی، حسابداري‌ و مديريت‌ بازرگانی آغاز شد. درسال‌هاي‌ بعد به‌ ترتيب‌ رشته‌‌های كارشناسي‌ حقوق‌، اقتصاد نظري‌ و مديريت‌ دولتي‌ به رشته‌های قبلی اضافه شدند. توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده با تأسیس دوره‌های كارشناسي‌ ارشد علوم ‌اقتصادي‌ و كارشناسي‌ارشد (معادل‌) توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ و برنامه‌‌ريزي‌ در سال‌ 73 ادامه یافت. ایجاد دوره‌ي روزانه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دوره‌ي‌ شبانه ‌رشته‌هاي‌ كارشناسي‌ مديريت‌ بازرگاني‌ و حقوق‌ درسال‌های‌ 73و74، كارشناسي‌ اقتصاد بازرگاني‌ در سال‌ 76 و علوم‌ سياسي‌ در سال‌تحصيلي‌ 78، موجبات گسترش بیشتر فعالیت‌های آموزشی این دانشکده را فراهم نمود. سپس کارشناسی ارشد حسابداری در سال 83، کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) در سال 85، کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال 85 و دکتري علوم اقتصادی در سال 86 و دکتري مديريت در سال 87 و کارشناسي ارشد رشته‌هاي حقوق خصوصي و علوم سياسي (روابط بين‌الملل) به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده اضافه گردیدند. در حال حاضر تعداد ‌1770 نفر دانشجوي‌ دختر و پسر در دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ (روزانه‌ و شبانه‌)، كارشناسي‌ ارشد و دکتری در این دانشکده مشغول‌ به‌تحصيل‌ هستند. همچنین مراکز پژوهشي اقتصاد شرق ایران و کشورهای همجوار در سال 84 و مرکز مطالعات مدیریتی و بازار در سال 86 تأسیس گردیدند. در سال 1400 با تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این رشته ها از دانشکده علوم اداری و اقتصادی جدا شده اند.

جدول شماره(1) آخرین وضعیت رشته‌ها و مقاطع تحصیلی را در دانشکده نشان می‌هد:

نام رشته مقاطع تحصیلی موجود هر رشته
اقتصاد کارشناسی
حسابداری کارشناسی
مدیریت بازرگانی کارشناسی
مدیریت دولتی کارشناسی
مدیریت صنعتی کارشناسی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین کارشناسی ارشد
مدیرت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
حسابرسی کارشناسی ارشد
حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
حسابداری کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستمها دکتری
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دکتری
مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی دکتری
مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دکتری
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند دکتری
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی دکتری
حسابداری دکتری
علوم اقتصادی – گرایش توسعه اقتصادی دکتری
علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد منابع دکتری
علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد پولی دکتری
علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد بین الملل دکتری

دانشجويان‌ کارشناسی در هریک از رشته های موجود با گذراندن‌ يك‌دوره‌ آموزشي‌ (حداقل 6 و حداکثر 8 نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجة‌ کارشناسی در رشته‌هاي‌اقتصاد ، مديريت‌بازرگاني‌، مديريت‌ دولتي‌ ، مدیریت صنعتی و حسابداري‌ دانش‌آموخته‌ مي‌شوند، زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌های موجود ( حداقل 3 و حداکثر 5نیمسال تحصیلی ) می‌باشد و زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره دکتری در هر یک از رشته های موحود ( حداقل 6 و حداکثر 10 نیمسال تحصیلی ) می باشد . تعداد دانش‌آموختگان‌ دانشكده‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌ حدود 9000 نفر در مقاطع ‌مختلف‌ تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ فوق بوده ‌است‌.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته