نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مردانی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۱
قدیمی علیرضادکتری (Ph.D)بین‌الملل اقتصاد۱۳۹۲
نقوی سمیه ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۳
اذری لطفعلیدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۴
طباطبایی قمشه سیدامیندکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۵
غیاثی جواددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۵
ادیبیان محمدصادقدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۵
لقمانی دوین اسماعیلدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۵
بازرگان بهارهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۵
کبودانی حاجی ابادحاجی ابر زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۵
شاهوردی کیانوشدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
صالحی دوست صفورادکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
زارعی مهرنازدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
ذبیحی مریمدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
منفرد مجیددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
فرزامیان مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
طاهریان میثمدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
وفاخواه امین الهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
بیرانوند مرتضیدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
اسدی گرجی حسیندکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
فولادگر وحیددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
پورحاجی حسینی سهیلدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
حسین زاده معصومهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۶
حسنی شایه سعیدهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۶
کرمانی حصارشهاب فهیمهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۶
سجادی زاده سیده زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۵
رنجبریان زهرادکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
مومنی مهمویی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
قدرت نما محبوبهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
زارعی افسانهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
خدادوست زهرادکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
شعوری سعیددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
چشمی مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
ابراهیمی قوژدی احمددکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
طاهری صالحدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
استادی زکیهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
صالحی اردکانی محسندکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
شعبانی کوشالشاهی زینبدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
گرجی پور محمدجواددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
مکبری سحردکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
سعیدی عبدالهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
داودی مفرد حسیندکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
درزی نیارمی عباسدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
ده نبی محمدجوادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
محمدی محمدکاظمکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
فرخی ترشیزی حمیدرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
منصوری علی ابادی هانیهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
کسبی فریمانی ریحانهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
قائمی فرد سحرکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
فروغی نسب فروغکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
اب خوفته فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
حسینی اراسته سعیدهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
رحمانی حدیثهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
نستری ساراکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
قربان زاده محدثهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
ستارزاده بجستان سجادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
اکبری محمدجوادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
اسماعیلی سعیدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
مقدسیان علیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
خدادادی ابوالفضلکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
قدیرزاده پور مبیناکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
سلیمانی فردوسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
الساعدی احمد فالح عبدالحسندکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
ارحمی چیتگر محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
مولوی فربدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
مولوی فربدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
محمدی محمد صادقدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۷
بلوچ داد کریمکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
مرضیه معصومهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
رضائی وحیددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۸
درتومی اکرمدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۸
عاشورزاده اعظمدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۸
مهرجوایرانی مهتابدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۸
نسرین دوست میثمدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۸
شاهسون شقایقکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
حکیمی فردوسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
قائد ابراهیمدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۸
راستگار سیده سامیهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
طباطبائی پروانه ساداتکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
مویدپور مهدیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
مشرقی مسعودکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
حسینی سیدمیلادکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
پورسلیم بهارهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
مشایخان محمدامینکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
ملکوتی سحرکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
اقاسی زاده شعرباف محمدهاشمکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۶
اقاسی زاده شعرباف محمدهاشمکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۶
حسینی سیدمحمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
حسینی سیدمحمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
حکیمی مصطفیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
جانفدا فاطمه زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
زراعتکار الهامکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
پارسای تورانه ئی مائدهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
بابائی فرشتهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
دلال سعیدهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
غریب حسینی کاخ محجوبهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
ضیافتی برخوردار ساراکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
احمدی عمرانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حیدریان میری سجادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
عبادتیان امینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
اشراقی نیا حسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
امینی یزدی یاسینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
مجردکاهانی امیرمحمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
زرگررضائی بهنامکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
محمدزاده مقدم هانیهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
جواهری زیارت رضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
عرب یوسف اباد حسنکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
اذروش کوروشکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
قائمی گزکوه مهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
کیانی محمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
رادی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حاتمی مهشیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
مرتضوی حدیثهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
فضل الهی محمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
صارمی ساداتی امیرحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حسینی سیدمعینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
موسوی جو سیدمهدیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
فرشچی سیدامیرعلیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حسن زاده مقدم فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حمیدی یلداکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
زاده رمضان مطهرهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
شیدائی الههکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
شفائی چهچه سیده فائزهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
یلی اورته چشمه مهساکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
مرادی زهراکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
وحیدی خبازیان فاطمهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
فارسی کوثرکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
سنائی غزالهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
تقی پورشاندیز پریساکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
رجب زاده سپهرکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
صالحی تبار مهرنازکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
برزنونی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
امیدبخش فائزهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حسین زاده مقدم علیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
محمدی لیلیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
اسماعیلی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
عباسی گلساکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۸
فلاح محمدرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۶
فلاح محمدرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۶
ریاضی مظلومی یاسمین ساداتکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
پورخباز امیراشکانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
عبداللهی بوبادکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
قربانی نازنینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
گرامی آینازکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
شهرستانی گیسور محدثهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
نوری حسنکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
نارونی عبدالخالقکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
اقبال قدرت اللهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
اقبال قدرت اللهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
امیری نصیر احمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
رحمانی فردینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
ابراهیمی سلطان ابادی علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
ابراهیمی سلطان ابادی علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۷
زحمت کش ویرانی مهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
زحمت کش ویرانی مهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
زارع زاده نجمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
زارع زاده نجمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
دولت آبادی بهارهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
نیکوسرشت اتابککارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
نیکوسرشت اتابککارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
رییس السادات ریحانهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
صفدری حمیددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۹
عباسی ابوالفضلدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
اتحادی سحردکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۹
کمالیان رستادکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۹
زارع سمانهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۹
محمدی مریمدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
امیدی غلام رضادکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
ظفری اسماءکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
عظیمی فائزهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
هاشمی زاده سیدمحمودکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
علمداران سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
ریشه چی فیاض مریمکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
حسین زاده رنجبر هماکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
شکری فدافن فائزهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
کفاشیان بشرویه فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
سادات فاطمی میثمکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
عبدالهی فورگ دانیالکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
سویزی مصطفیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
رامشینی جعفرکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
قدرتی امانت محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
نادری حیدرکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
هژبرالساداتی سیدمجتبیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
محمدابادی مصطفیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
دماوندی معصومهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
وصله کار محبوبهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
قره ئی امینکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
شیخ اسکندری رضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
عاقلی مقدم حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
دهقان مهدیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
ستارگرگیچ سونیاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
میر محمدامینکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
لقمانی بهروزکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
اکبری حمیدکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
تقوی کیانکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
حسینی سیده محدثهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
حسینی سیده محدثهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
خاوری حمیددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۹
روحانی مقدم مهدیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
حسنی عمرانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
وثیقی نیای راد محمدامیرکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
مشکانی امیرمحمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
شادی عرفانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
اسوده ساراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
زندی دشتبیاض مهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
علی اکبرمنش ارمینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
ایمانی حسنکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
نوری پهلوانلو معصومهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
شکوری نغمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
افتخاری نیلوفرکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
خانی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
بهمنی مژگانکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
صمدزاده ابوالفضلکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
نعیمی مجد علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
تارخ امیرحسینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
نیسی وحیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
ایزدی شایانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
ابراهیم زاده پیرشهید نازنینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
ایزانلو محدثهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
گنابادی فاطمهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
صفری فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
حلاج بغداده فائزهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
مهدوی منش راحلهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
سالک شهرنوی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
محمدزاده حوض سرخی فاطمهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
قربانی نیا پویاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
صفری احمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
اصل حسینی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
امینیان طوسی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
خالقی سمانهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
دین پناه فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
خالق نظری احمدابادی بهارهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
محسنی ریحانهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
موسوی خراسانی سیده ریحانهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
علیمرادی شقایقکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
روستائی سمانهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
بلاش ابادی پریساکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
محمدزاده نرگسکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
اکرمی فرد مهدیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
فرهیخته اصل علیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
قائمی اتناکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
قلیچی حمیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
دولت ابادی مهلاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
سیسبان مهدیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
اشراقی حدیثهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
عباسیان رزگله امیرحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
حسینی علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
حسینی علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
مروی حمیداللهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
ذبیحی سید محمد قائمدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۳۹۹
ابری محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
سید رمضانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
رجبی مشهدی حانیهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
عطایی مقدم مهلاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
انصاری فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۳۹۹
کریمی حمیداللهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
دوستی قادی علیرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
دوستی قادی علیرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
حسنی یوسفکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
قنبری کلثومکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
الحاج موسی کرمکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
حمیدی خجستهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
فضل احمد سیرکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
نوری محمدامیردکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
به نژاد سعیدهدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
زنگویی سمانهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
زاغی علیرضادکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
مهاجری مسعوددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
فرهمند کاظمدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
جعفری نژاد محمددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
کامران رضادکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
مجتهدی علیدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
زهدی شهریاردکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
حسینی سیدامیرحسیندکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
فراشیانی محمددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۰
سلمان زاده تبریزی شهرزادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
جعفری پوراسماعیلی هستیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
جعفری پوراسماعیلی هستیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
حاجی زاده اسماعیلکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رضایی نصراللهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
نورزهی نجیب اللهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
شیخ زاده علی راشددکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
سیدان سیده نرجسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
سمرقندی سجادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سیدی سیدمهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
شریعت زاده پارساکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
دوست دار محمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
زمانی سلیم رسولکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
نظام سیدحسام الدینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
حیدری سیده هلیاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رضائی نجمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
محتشمی نویدهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
طباطبائی شاندیز سیده ریحانهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
معین زاده احمدرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
گوهری مسعودکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
ریاضی پاچناری علیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
تقی زاده بهابادی امینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
محمدی علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
هراتیان محمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
فدایی دولت مهردادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سالاری ارشکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
باقرزاده کاسمانی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
مهدوی حانیهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
علی پور نرگسکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
فلاح چمن ابادی مهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
قربانی شقایقکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سبزوی ناهیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
خدیش زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
امین خواه زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
شفائی محسن ابادی مریمکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
شفیعی کلوخی سجادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
خیری زاده الههکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
حیدری محدثه ساداتکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
فرخ پیام سیده مریمکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سجادی زاده فاطمه ساداتکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
محمدی فرخد ملیکاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
غلام زاده زیرکی زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
پارسا مبیناکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سالاری مقدم هانیهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
محمدحسینی نوه بهارکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
فرخ نژاد هلیاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
محمدی ساراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
هدیه محدثهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
غلامی سجادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
طاهریان میلادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
فارسیان اصل محمدیوسفکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
بابلی ثانی یوسفکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
اکبرزاده گنابادی محمدحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
حسینی پریساساداتکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
فردین نگینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
بقالیان عطیهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
دادار الهامکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
خدابنده ترانلو سجادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
رحیمی روح اللهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رئیسیان امیرمحمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
یاوری شریفهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
یاوری رحیمهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
حسن زاده مهنازکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
مشفق محمد جبیرکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
تومان خلیل احمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
امیری احمدسیرکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
امیری احمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
فرامرزی جوقان کوثرکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
شهابی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
مختاری مسینائی الههکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
پاکار بهنازکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
قربانی الههکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
پورغلام ریحانهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
احمدجواهری زهراکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
شادکانی محدثهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سجادیان جاغرق فاطمه ساداتکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
ضیامشهدی نژاد فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
فدایی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
حسینی عارفهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
سجادی مریم ساداتکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
جهانگیر فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
حامدی نیا ناعمهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
جمشیدی صدفکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
اربابی فائزهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
ده باشی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
شیخ شعاعی محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
بیگلری فرد خشایارکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
صبری امیررضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
مقصودی سپهرکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
مهدوی عارف علیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
پاکدل مقدم امیرکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
اخلاقی علیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
محمدی امیررضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
شادکامی نصیرابادی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
نراقی سجادکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
رمضانی محمدعرفانکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رزاقی رضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
ذاکری مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
دهقانیان حسینکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
افتخاری علیرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
عبادتیان علیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
بیدختی سمانهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
خدایار حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
حاج ملک مهساکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
رزاقی ابراهیمکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
اهرابی نسترنکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
شیخ زاده محمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
شیخ زاده محمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
نوری جعفرکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
محمدی حدیثهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
عظام سید مرتضیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
حامدنیا علیهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
عیالوار فائزهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۰
فیصل صباح محمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
امیری مروهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
نامور سجادکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
محمدی میلادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رستگار برکت اللهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
کیانی راد میتراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۰
نظری فاطمهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
وثیقی آفاقکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
ملکزاده مرتضیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رحمتی احمد صمیمکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
کریمی میرویسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رحمتی احمد تمیمکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
ضیایی جوادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
فیضی قدریهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
احمدی محمد ابراهیمکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
طاهری میناکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
احمدی خلیل احمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
صفدری محمد رشیدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رضایی مجتبیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
محمدی محمد یونسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
طاهری عبدالمبینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
محمدی وثوق امیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
محمدی وثوق امیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
محمدی وثوق امیدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۷
حسن پور امیرحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حسن پور امیرحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
حبیبی صفی اللهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
لکزیان مهرانگیزدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
شهابی کاسب مهسادکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
سوری ناصری نجمهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
رودی هاشمدکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
خدادادی هادیدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
صالحی ادریسدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
وطن پرست مهدیدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
مقتدائی فاطمهدکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
عابدی احمددکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
عبدی مراد امیندکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
سرحدی کرباسک حسیندکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
شرفی مطلق پریسادکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
علی زاده محمدجانلو عباسکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
عبداللهی تونه ئی سهیلکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
یزدان پرست ماجدهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
دشتی میلادکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
محبتی فائزهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
رحمانی شیخ امیرانلو سمیراکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
پورشافعی زهراکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
مشک ابادی مهاجر زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
اکبری فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
سروش مبیناکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
کمالی نصر مهلاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
حسن پورویرانی مهدیهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
کریمی زهراکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
کیوان فر سپیدهکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
خرمی زینبکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
اعرابی زاده فرد محدثهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
بیادراد زهراکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
نجفی مهدیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
اسماعیلی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ترشیزی مقدم رضاکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
ممکن علیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
باباخانی امیرحسینکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
تواناچهارطاقی مهدیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
فرهادی قصر احمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
پایین دهی سامانکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
پورعباس محمدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
علم الهدائی سیدمحمدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
اسحاق زاده نامقی سیدمرتضیکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
نیک مهر جوادکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
سلطانی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
بخشیان نیک علیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
حسینی محراب محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
جبینی ارانکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
دلیری پور مرتضیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
بدلی سجادکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
فراهی حسینکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
صادق زاده دربان دانوشکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
تولائی جوادکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
لطیفی زینبکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
حسن نژاد ساراکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
علی ابادی ساجدهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
میرحاج محمدامینکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
غلامی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
کرمی ارزوکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ظفری مقدم محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
مرکبی کیاناکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
زینلی معینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
اورعی حامدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
حسینی سیدمحمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
حسینی سیدمحمدکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
زنگنه بایگی وحیدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
خسروی ریحانهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
غلامی حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
شریف باقری عمادکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
سادات فریزنی سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
میرحسینی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
خواجوی محمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
منصوری علیرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
جلیلی جمشیدیان صباکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
ایزانلو زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ابراهیم زاده طرقدری یگانهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
ژیان فوق پرنیانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
هاشم زاده سیدرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
پورمند امیرحسینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
بهادرپور امیرحسینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
اصلانی زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
جوان بخت امیرکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
نادری بنی محمدمهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
اربابی ثریاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
نوده زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
فاضلی سیدمحمدرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
امینی رضوانکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
منظم اقبالی ریحانهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
ظریف دره یزدی زاد روح انگیزکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
شامل شیماکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
رجبی یگانهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
نظری محمدرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ابراهیمی امیرحسینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
مشهدی حسینی سیدابوالفضلکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
حسینی سیدمصطفیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
سفیدی ستایشکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
خسروی ایداکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
عسکرزاده محمدعرشیاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
رضوی سیدمحمدحسنکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
مرکی امیرمحمدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
سیدمحبوب محیاساداتکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
اختیاری محمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
علیجانی پور حسنیهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
غزنینی محمدنامیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
پورازاد امیرمحمدکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
فسنقری علی اصغرکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
عرب رسول خانی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
خطیبیان ساراکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
محمودیه مشهدی زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
فرزانه نرجسکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ابوئی مهریزی هستیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
کوکبی زاده حنانهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
نادری الههکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ساقی مهلاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
علائی ناری زهراکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
جراثمی مقدم نرگسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
علی اکبری نرگسکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
مدنی نگارکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
جغتائی فاطمهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
وطن دوست باجگیران امیرعلیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
نظامیان معینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
پورسامان حسنکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ملائی محمدامینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
سلطانی معینکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
قلی نژاد هومنکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
محسنی نسب شهروزکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
زادسر علیرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
ایانی علیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
نصیری خادر محمدمهدیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
جهانی الههکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
حسینی زهره ساداتکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
حقانی ولی پور زهراکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
شیرخانی نیماکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
رضائی مهدیارکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
کاظمی مطهرهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
بخشی مهردادکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
پاسبان علیرضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
خاوری خورشیدکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
جلال سید علی سیناکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
سیوالدین جمال الدین خدردکتری (Ph.D)روزانه اقتصاد۱۴۰۱
سلیمانی مهرانکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
اسدی مهدیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
امیریان عبدالباسطکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
امیریان عبدالباسطکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رحیمی محمد‌‌‌رضاکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
اکبری مهدیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
محمدی معصومهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
قادری میلادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
سلیمانی فایقکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
حیدری سلام فقیرکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
منصوری مسعود فردوسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
منصوری مسعود فردوسکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
بختیاری مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
سجودی احمد رفعتکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
امینی محمدجوادکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
مظفری عبدالرحمنکارشناسی ارشدروزانه اقتصاد۱۴۰۱
صدیقی سمیهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
اهنگرمقدم علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
اهنگرمقدم علیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۹
میرزائی علیرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
میرزائی علیرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
میرزائی علیرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
میرزائی علیرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
میرزائی علیرضاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
رضازاده فضهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
رضازاده فضهکارشناسیروزانه اقتصاد۱۴۰۱
وکیلی حمیراکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
فروتن محمد جواددکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
برومندزحمتکش سیدعلیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
برومندزحمتکش سیدعلیکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۳۹۸
دانائی نادیاکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
مفیدی نیا محمدهادیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
مفیدی نیا محمدهادیکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۸
مرادی حامددکتری (Ph.D)نوبت دوم اقتصاد۱۴۰۱
صابرسیج محمدحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
صابرسیج محمدحسینکارشناسیروزانه اقتصاد۱۳۹۹
یزدی نیا مهدیهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰
یزدی نیا مهدیهکارشناسینوبت دوم اقتصاد۱۴۰۰

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته