عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی موانع و مشکلات به کارگیری استاندارد شماره 9 حسابداری، با عنوان حسابداری پیمان های بلند مدتمحمدعلی باقرپور ولاشانیخاتمه یافته
بررسی ساختار کنترل های داخلی در واحدهای دامداری دانشگاهمهدی صالحیخاتمه یافته
عارضه یابی نظام حاکمیت شرکتیمحمدعلی باقرپور ولاشانیخاتمه یافته
مأموریت ویژه به منظور مدیریت منابع مالی دانشگاهمحمود لاری دشت بیاضخاتمه یافته
شناسایی موانع و مشکلات اصلی به کارگیری استاندارد های حسابداری بخش عمومی در شهرداری مشهد و ارائه راهکارهای اجراییرضا حصارزادهخاتمه یافته
مأموریت ویژه جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاهمحمود لاری دشت بیاضخاتمه یافته
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شهرداریمهدی صالحیخاتمه یافته
بررسی و تبیین سیستم قیمت تمام شده هزینه جابجایی مسافر در بخش خصوصی اتوبوسرانی مشهد جهت تعیین بهینه میزان یارانه پرداختی شهرداریمحمدجواد ساعیخاتمه یافته
بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری سهام شرکت صنایع روشنایی سوتارا و کشف قیمت هر سهممحمود لاری دشت بیاضخاتمه یافته
ارائه راهکارهای بهینه نمودن هزینه هامحمود لاری دشت بیاضخاتمه یافته
اجزای یکسان سازی کدینگ بخش مالی با کدینگ بخش برنامه ریزیمحمدجواد ساعیخاتمه یافته
تأثیر رابطه بازاریابی داخلی کیفیت خدمات در حوزه معاونت مالی پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خراسانمهدی مرادیخاتمه یافته
روشهای کاهش هزینه فرآیندهای مالی و کنترل اسنادمهدی مرادیخاتمه یافته
بررسی و شناسایی محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در صنعت برق (مطالعه برق خراسان)محمدطاهر احمدی شادمهری - محمدرضا عباس زادهخاتمه یافته
شناسایی و بررسی محدودیت ها و موانع عملیات حسابداری و مالی ناشی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و ارائه راه کار های مناسبابوالفضل قدیری مقدمخاتمه یافته
تدوین روش اجرایی انطباق اسناد مالکیت با دفاتر مالیمهدی مرادیخاتمه یافته
بازبینی و تدوین گردش کار انتقال دارایی در جریان ساخت به دارایی در جریان خدمتمهدی مرادیخاتمه یافته
بررسی روشهای اجرائی ثبت فعالیتهای مالی ناشی از قراردادهای فاینانسابوالفضل قدیری مقدمخاتمه یافته

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته