عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کشف تقلب و خطای نوع اول و دوم حسابرسیمهدی صالحی
تاثیر واگرایی عقاید سرمایهگذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینهمهدی صالحی
نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسانابوالفضل قدیری مقدم۱۹۹۵-۲
چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیتمحمدحسین ودیعی ۲۰۰۲-۲
بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجودفرزانه نصیرزاده۲۰۰۳-۳
نقش تحقیقات رفتاری در حسابداریمحمدجواد ساعی۲۰۰۴-۱
ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۰۵-۹
ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشرهمحمدجواد ساعی۲۰۰۶-۴
بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولتفرزانه نصیرزاده۲۰۰۶-۶
بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکتهای عضو بورس در مقایسه با نسبتهای ROI,ROE,P/B,P/Eابوالفضل قدیری مقدم۲۰۰۷-۷
حسابداری زیست محیطیفرزانه نصیرزاده۲۰۰۷-۷
بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذارانابوالفضل قدیری مقدم۲۰۰۷-۱۲
نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومیابوالفضل قدیری مقدم۲۰۰۷-۱۲
بررسی رابطه اهرم مالی وهموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۰۸-۲
اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنهامهدی مرادی۲۰۰۸-۳
حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاهمهدی مرادی۲۰۰۸-۳
بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهرانمحمدحسین ودیعی ۲۰۰۸-۸
بررسی کیفیت آموزش عالی حسابداری در دانشگاههاابوالفضل قدیری مقدم۲۰۰۸-۸
ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن برفرآیند حسابرسیمحمدحسین ودیعی ۲۰۰۸-۹
بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شدهمحمدرضا عباس زاده۲۰۰۸-۱۰
مقایسه قیمتهای واگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی با قیمتهای تعیین شده بر مبنای مدل قیمت به سود هرسهم (P/E) شرکتهای مشابهمحمدحسین ودیعی ۲۰۰۸-۱۰
حسابرسی مستمر ، حسابرسی آیندهمهدی مرادی۲۰۰۸-۱۲
اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدیمهدی مرادی۲۰۰۹-۳
بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۰۹-۶
پیاده سازی حسابداری زیست محیطیفرزانه نصیرزاده۲۰۰۹-۶
امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسانمحمدحسین ودیعی ۲۰۰۹-۹
بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهدفرزانه نصیرزاده۲۰۰۹-۹
تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابعفرزانه نصیرزاده۲۰۰۹-۹
حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافتهمحمدرضا عباس زاده۲۰۰۹-۹
بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارابوالفضل قدیری مقدم,فرزانه نصیرزاده۲۰۰۹-۱۱
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی‌مانده، درپیش بینی سود هر سهم سال آتیمحمدحسین ودیعی ۲۰۰۹-۱۲
بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایهابوالفضل قدیری مقدم۲۰۱۰-۱
بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترلمهدی مرادی۲۰۱۰-۱
توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالیسید امیر میری موسوی۲۰۱۰-۵
شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالصمحمدجواد ساعی۲۰۱۰-۶
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسکمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۰-۷
بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبت های P/E و P/B در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۰-۸
استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۰-۹
مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابهمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۰-۹
تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E)محمدحسین ودیعی ۲۰۱۰-۱۰
بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهرانابوالفضل قدیری مقدم۲۰۱۰-۱۲
چهره ی در حال تحول آموزش حسابداریفرزانه نصیرزاده۲۰۱۰-۱۲
آزمون نظریه های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارفرزانه نصیرزاده۲۰۱۱-۱
متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداریمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۱-۱
نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC)محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۱-۱
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سودمهدی مرادی۲۰۱۱-۲
بررسی شفافیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا حصارزاده۲۰۱۱-۲
امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداریمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۱-۳
بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفرزانه نصیرزاده۲۰۱۱-۳
ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮانمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۱-۴
واحد گزارشگر؛ پیش نویش چارچوب مفهومی گزارشگری مالی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در سال 2010رضا حصارزاده۲۰۱۱-۴
روان شناسی و جامعه شناسی تقلبمهدی مرادی۲۰۱۱-۶
نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکردمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۱-۶
بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهاممحمدرضا عباس زاده۲۰۱۱-۶
عوامل مهم موفقیت مدیران در استقرار نظام های برنامه ریزی منابع سازمانرضا حصارزاده۲۰۱۱-۶
مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایامحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۱-۱۰
شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفیمهدی مرادی۲۰۱۱-۱۰
نوسانات سود و امکان پیش بینی سودرضا حصارزاده۲۰۱۱-۱۲
ضرورت وجود کنترلهای داخلی در بخش عمومیمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۲-۱
بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفرزانه نصیرزاده۲۰۱۲-۳
اثر شفافیت بر کنش های اقتصادیرضا حصارزاده۲۰۱۲-۶
بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود                 محمدحسین ودیعی ۲۰۱۲-۶
بررسی تاثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سودمهدی مرادی۲۰۱۲-۸
پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاویمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدجواد ساعی۲۰۱۲-۸
تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسیمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۲-۸
افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایرانرضا حصارزاده۲۰۱۲-۹
بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازارفرزانه نصیرزاده۲۰۱۲-۹
رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهاممحمدحسین ودیعی ۲۰۱۲-۹
تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقلمحمدرضا عباس زاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۲-۱۱
تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنهامحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدجواد ساعی۲۰۱۲-۱۱
جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالیمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۲-۱۱
بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومیمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۲-۱۲
پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاویمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۲-۱۲
پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیارضا حصارزاده۲۰۱۲-۱۲
مدل سازی مفهومی اخلاق در حسابداری و پیمایش دیدگاه حسابدارانرضا حصارزاده۲۰۱۲-۱۲
ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۳-۱
کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۳-۱
بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعاتمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۳-۲
تأثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهرانفرزانه نصیرزاده۲۰۱۳-۲
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکتمهدی صالحی۲۰۱۳-۳
بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشدمهدی مرادی۲۰۱۳-۳
بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعاتمهدی صالحی۲۰۱۳-۳
مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللیمحمدجواد ساعی۲۰۱۳-۳
بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگیمهدی مرادی۲۰۱۳-۴
تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سودمحمدجواد ساعی۲۰۱۳-۴
عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسکمهدی مرادی۲۰۱۳-۵
بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۳-۶
بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالیمحمدجواد ساعی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۳-۶
ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایرانمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادیبهزاد کاردان۲۰۱۳-۷
بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگیمهدی مرادی۲۰۱۳-۷
بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیاییمهدی صالحی۲۰۱۳-۸
تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانهمهدی صالحی۲۰۱۳-۸
بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقدمحمدجواد ساعی۲۰۱۳-۹
بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۰
توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کارمهدی صالحی۲۰۱۴-۲
رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمهدی صالحی۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هامحمدرضا عباس زاده,بهزاد کاردان۲۰۱۴-۳
بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبیمهدی صالحی۲۰۱۴-۳
بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللیمحمدجواد ساعی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۴-۳
تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهاممهدی صالحی۲۰۱۴-۳
تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجیمهدی صالحی۲۰۱۴-۳
بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلیمحمدجواد ساعی۲۰۱۴-۴
بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشورمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۴
تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداریمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۴
بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعیمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۴-۶
بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۶
بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیممهدی مرادی۲۰۱۴-۶
بازی قدرت در حسابرسی - راهبردهای خرد مورد استفاده ی صاحبکاران برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسانمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۴-۷
تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسانمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۴-۷
بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیفمهدی صالحی۲۰۱۴-۸
چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهیمهدی صالحی,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۴-۸
تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتیمهدی صالحی۲۰۱۴-۹
شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایرانمهدی صالحی۲۰۱۴-۹
محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهاممهدی صالحی۲۰۱۴-۹
بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلیمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۱۰
بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۴-۱۰
بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایرانمهدی صالحی۲۰۱۴-۱۰
بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبیمهدی صالحی۲۰۱۴-۱۲
بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایرانمهدی صالحی۲۰۱۵-۱
رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالیمهدی صالحی۲۰۱۵-۲
بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتهامحمدجواد ساعی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۵-۳
بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقدمهدی مرادی۲۰۱۵-۳
بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرنمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۵-۳
پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۵-۳
رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهاممهدی مرادی۲۰۱۵-۳
فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سودمحمدرضا عباس زاده,رضا حصارزاده۲۰۱۵-۴
مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویانمهدی صالحی۲۰۱۵-۴
بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلوییمهدی صالحی۲۰۱۵-۶
بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعیمهدی صالحی۲۰۱۵-۶
بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسانمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۵-۶
رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانمهدی صالحی۲۰۱۵-۶
رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگیمهدی صالحی۲۰۱۵-۶
باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری کردمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۵-۷
اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازارمهدی صالحی۲۰۱۵-۹
اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه های تجاریمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۵-۹
بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصلمهدی صالحی۲۰۱۵-۹
بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیرمحمدجواد ساعی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۵-۹
پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیکمهدی صالحی۲۰۱۵-۹
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداریمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۵-۹
مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آنمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۵-۹
زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سودمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۱۵-۱۱
الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوینمهدی صالحی۲۰۱۵-۱۲
بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتیمهدی صالحی۲۰۱۵-۱۲
تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرومهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۵-۱۲
رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسیمهدی صالحی۲۰۱۵-۱۲
ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالیفرزانه نصیرزاده,مهدی صالحی۲۰۱۵-۱۲
یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومیرضا حصارزاده۲۰۱۵-۱۲
رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۶-۱
سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۶-۱
موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایرانمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۱
تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهدمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۱۶-۲
مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگیمهدی صالحی۲۰۱۶-۲
رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهاممهدی صالحی۲۰۱۶-۳
کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالیبهزاد کاردان,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۶-۳
بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌هابهزاد کاردان,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۶-۴
بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصصمهدی صالحی۲۰۱۶-۴
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاریرضا حصارزاده۲۰۱۶-۴
ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۶
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ایمهدی صالحی۲۰۱۶-۶
تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصلمهدی صالحی۲۰۱۶-۶
رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولتمهدی صالحی۲۰۱۶-۶
سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعه مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریتمهدی مرادی۲۰۱۶-۷
اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHPمهدی صالحی۲۰۱۶-۸
بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۱۶-۸
بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تاکید بر مولفه های فرهنگیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۶-۸
بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از نظام های هوشمند برای شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۶-۸
تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیزمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۸
بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرسرضا حصارزاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۹
برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۱۶-۹
بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌هامحمدرضا عباس زاده۲۰۱۶-۹
بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگیمحمدجواد ساعی,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۶-۹
بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقدمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۶-۹
بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداریمحمدحسین ودیعی ,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۹
بررسی رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۶-۹
بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسانمهدی مرادی۲۰۱۶-۹
بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیرانرضا حصارزاده۲۰۱۶-۹
تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالیمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۹
تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سودمحمود لاری دشت بیاض,محمدجواد ساعی۲۰۱۶-۹
عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۶-۹
مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورسمحمدجواد ساعی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۶-۹
اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاریمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۱۰
رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالیبهزاد کاردان,مهدی صالحی۲۰۱۶-۱۰
کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سودمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۶-۱۰
ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتهامهدی صالحی۲۰۱۶-۱۲
تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسیمهدی صالحی۲۰۱۶-۱۲
تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیتبهزاد کاردان,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۶-۱۲
توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهمفرزانه نصیرزاده,مهدی صالحی۲۰۱۶-۱۲
کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداریرضا حصارزاده۲۰۱۶-۱۲
بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۷-۱
بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب محافظه کارانه و متهورانه حسابداریرضا حصارزاده,بهزاد کاردان۲۰۱۷-۱
تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازارمهدی صالحی,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۱
مقایسه ی دقت الگوریتم های تخمینگر بردار پشتیبان،تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سودفرزانه نصیرزاده۲۰۱۷-۱
اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالیمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۷-۲
ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتیمهدی صالحی۲۰۱۷-۲
بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۷-۲
طراحی مدل کمینه سازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت داده های حسابداری: شواهدی از مقایسه رویکردهای سنتی و نوینرضا حصارزاده۲۰۱۷-۲
نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعاترضا حصارزاده۲۰۱۷-۲
یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهاممحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۲
بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاریرضا حصارزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۳
بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکتمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۳
بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجراییمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۳
ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرانمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۳
بررسی تأثیر ویژگی های فردی بر قضاوتهای اخلاقی دانشجویانمهدی مرادی۲۰۱۷-۴
بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۴
تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرس بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۴
حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های Lمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۴
رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسیمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۴
رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابدارانمهدی مرادی۲۰۱۷-۵
بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سودبهزاد کاردان,مهدی صالحی۲۰۱۷-۶
بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعیمهدی صالحی۲۰۱۷-۶
تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمهمهدی صالحی۲۰۱۷-۶
رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقدمهدی مرادی۲۰۱۷-۶
شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاویمحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی صالحی۲۰۱۷-۶
مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعاترضا حصارزاده۲۰۱۷-۶
اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهرانابوالفضل قدیری مقدم۲۰۱۷-۷
برگشت‌پذیری مدیریت سودهای مرتبط با تأمین مالی‌های عمدهمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۷
مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۷-۷
بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسیمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۸
بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیرانمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۱۷-۸
تاثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس تهرانمهدی صالحی۲۰۱۷-۸
بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهامفرزانه نصیرزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۹
بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدیدمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدجواد ساعی۲۰۱۷-۹
فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شدهمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۱۷-۹
رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرسمهدی مرادی۲۰۱۷-۱۰
بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیتفرزانه نصیرزاده۲۰۱۷-۱۱
بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسیمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۷-۱۲
تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطیفرزانه نصیرزاده۲۰۱۷-۱۲
مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریانمهدی صالحی۲۰۱۷-۱۲
بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظرهمهدی مرادی۲۰۱۸-۱
بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاریمهدی صالحی۲۰۱۸-۱
بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی در صنعت بانکداریمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۱
رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسانمهدی مرادی۲۰۱۸-۱
بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالیمحمدجواد ساعی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۲
نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکتبهزاد کاردان,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۸-۲
ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهرانمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۳
بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویامهدی مرادی۲۰۱۸-۳
بررسی تاثیر ویژگی های کمته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیفرزانه نصیرزاده۲۰۱۸-۳
بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیانمحمود لاری دشت بیاض,محمدجواد ساعی۲۰۱۸-۳
واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۳
معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافیرضا حصارزاده,محمدجواد ساعی۲۰۱۸-۴
تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۸-۵
شواهدی از تاثیر جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدیمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۸-۵
بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آنرضا حصارزاده,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۸-۶
بررسی رابطۀ بین مدل‌های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات، کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاریفرزانه نصیرزاده۲۰۱۸-۶
بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۱۸-۶
پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیممهدی صالحی۲۰۱۸-۶
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی؛ کمیته حسابرسی؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ تئوری علامت‌دهیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۶
شواهدی از تاثیر جریان های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدیمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۸-۶
نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالیمهدی مرادی۲۰۱۸-۶
رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس)رضا حصارزاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۸-۸
اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرسمحمدحسین ودیعی ,بهزاد کاردان۲۰۱۸-۹
بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایهمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۱۸-۹
بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسیمحمدحسین ودیعی ,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۸-۹
بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شدهمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۸-۹
بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالیبهزاد کاردان,مهدی مرادی۲۰۱۸-۹
پیامدهای همبستگی خطای اندازه‌گیری سنجه‌ اقلام تعهدی اختیاری و متغیر جداکننده در یک آزمون کشف مدیریت سودمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۸-۹
تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشدهمهدی مرادی۲۰۱۸-۹
توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدیمحمدحسین ودیعی ,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۸-۹
Comments on the Context-Specific Nature of Financial Reporting Qualityرضا حصارزاده۲۰۱۸-۱۰
بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازاررضا حصارزاده۲۰۱۸-۱۰
بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی بین شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایرانمهدی مرادی۲۰۱۸-۱۰
چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدماتحسابرسی: هزینه ها و منافعفرزانه نصیرزاده۲۰۱۸-۱۰
میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسانمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۸-۱۰
نقش آفرینی سیستم کنترل داخلی در نهادینه سازی و تحقق اهداف برنامه ی جامع اصلاح نظام اداریمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۸-۱۱
بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎هامحمدجواد ساعی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۱۲
خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداریرضا حصارزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۸-۱۲
فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایهفرزانه نصیرزاده۲۰۱۸-۱۲
بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهرانمهدی مرادی۲۰۱۹-۱
پیش بینی تله نقدینگی در شرکت ها با رویکرد کلینیک مالیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۹-۱
تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقعمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۹-۱
مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتیفرزانه نصیرزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۹-۱
رقابت اعلامیه‌ های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌ گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ هامحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۹-۲
ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاریفرزانه نصیرزاده,رضا حصارزاده۲۰۱۹-۲
بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالیمهدی صالحی۲۰۱۹-۳
تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسیفرزانه نصیرزاده,رضا حصارزاده۲۰۱۹-۳
معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سودمحمدرضا عباس زاده,بهزاد کاردان۲۰۱۹-۳
بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99قانون برنامه پنجم توسعهمهدی صالحی۲۰۱۹-۴
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سودمهدی مرادی۲۰۱۹-۴
بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حقالزحمه حسابرسیمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۹-۶
تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکتمهدی مرادی۲۰۱۹-۶
تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهدی صالحی۲۰۱۹-۶
تدوین الگوی شایستگی مدیران حسابرسی داخلیمحمدحسین ودیعی ,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۹-۶
رابطه غیر خطی رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالیبهزاد کاردان,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۹-۶
بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌هامهدی صالحی,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۹-۷
بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهامفرزانه نصیرزاده۲۰۱۹-۷
آزمون تجربی نظریه های رقیب قیمت گذاری درحسابرسی نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطیرضا حصارزاده,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۹-۸
بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالیمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۹-۸
تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسیمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۹-۸
شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آنمحمدحسین ودیعی ,محمدرضا عباس زاده,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۹-۸
ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۹-۱۱
توسعه مدل رگرسیونی پویا برای پیش بینی وجه نقد عملیاتی آتیفرزانه نصیرزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۹-۱۱
بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانیمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۲۰-۱
تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارمهدی صالحی,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۰-۱
سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آنبهزاد کاردان,محمدحسین ودیعی ۲۰۲۰-۱
عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌هافرزانه نصیرزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۰-۱
بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجه ای مدیرانمحمدجواد ساعی,بهزاد کاردان۲۰۲۰-۲
گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکارمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۲
تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سودمهدی مرادی۲۰۲۰-۳
بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا عباس زاده,فرزانه نصیرزاده۲۰۲۰-۴
بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقلمحمدرضا عباس زاده,بهزاد کاردان۲۰۲۰-۴
مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سودمحمود لاری دشت بیاض,محمدجواد ساعی۲۰۲۰-۴
The Relationship Financial Statements Components and Audit Fees in Developing Countriesفرزانه نصیرزاده۲۰۲۰-۵
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خرید اظهار نظر با نقش واسط قابلیت مقایسه پذیری صورتهای مالیمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۵
واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عاملرضا حصارزاده۲۰۲۰-۵
نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخطبهزاد کاردان,مهدی مرادی۲۰۲۰-۶
طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبیمحمدحسین ودیعی ,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۰-۷
بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهدمحمدحسین ودیعی ,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۰-۸
تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تأخیر در گزارش حسابرسیمهدی صالحی۲۰۲۰-۹
مهارت کارکنان و چسبندگی هزینه‌های حقوق و دستمزدرضا حصارزاده,بهزاد کاردان۲۰۲۰-۹
کاربرد تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی )در رفتار سرمایهگذاران با رویکرد شبه تجربیفرزانه نصیرزاده۲۰۲۰-۱۰
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش‌اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در مراحل چرخه عمرمحمدرضا عباس زاده۲۰۲۰-۱۲
ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swotمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۱
The Effect of Corporate Governance on Export Performance of Iranian Listed Companiesمهدی مرادی۲۰۲۱-۱
بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتهمهدی مرادی۲۰۲۱-۱
بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشیمهدی صالحی۲۰۲۱-۱
بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آنبهزاد کاردان,محمدحسین ودیعی ۲۰۲۱-۱
تحلیل بنیادی رفتار هزینه ها از بعد کارکرد و ماهیت و اثر آن بر دقت برآورد سود هر سهممحمدجواد ساعی,فرزانه نصیرزاده۲۰۲۱-۱
تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی هافرزانه نصیرزاده,رضا حصارزاده۲۰۲۱-۱
تأثیر منبع کنترل درونی بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسیمحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی مرادی۲۰۲۱-۲
اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهرانرضا حصارزاده,فرزانه نصیرزاده۲۰۲۱-۳
ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالیمحمدرضا عباس زاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۱-۴
بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینهرضا حصارزاده,محمدجواد ساعی۲۰۲۱-۵
بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۶
تاثیر جریان نقد عملیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش شایستگی مدیرانمهدی مرادی۲۰۲۱-۶
ارزیابی عناصر موثر بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش با استفاده از مدل استراتژیکی Swotمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۷
بررسی اثر لحنِ گزارش پیش بینی سود بر واکنش سرمایه گذاران و پیش بینی عملکردمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۷
واکاوی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فرهنگ سازمانیمحمدحسین ودیعی ۲۰۲۱-۹
اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتهامهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۱-۱۰
حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۱۰
رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحرانهای مالی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسیفرزانه نصیرزاده۲۰۲۱-۱۰
ارائه مدل مفهومی ظرفیت مالیات بر تجارت الکترونیک و مالیات فروش های اینترنتی در شناسایی، اندازه گیری و جلوگیری از اجتناب مالیاتی: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهرانمهدی صالحی۲۰۲۱-۱۱
شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعیمحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی مرادی۲۰۲۱-۱۲
کنش انگیزه و فرصت برنامه‌ریزی فرار مالیاتی و بررسی مدل دید فرار مالیاتی شرکتهامحمدرضا عباس زاده۲۰۲۱-۱۲
رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌هامحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی صالحی۲۰۲۲-۱
نقش میانجی عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و سازمانی و کیفیت حسابرسیبهزاد کاردان,مهدی مرادی۲۰۲۲-۱
تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟محمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی صالحی۲۰۲۲-۲
نیازسنی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تاری کوچک و متوسط (SMEs) از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالیمحمدرضا عباس زاده,بهزاد کاردان۲۰۲۲-۳
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم: شواهدی تجربی از 30 کشور جهانرضا حصارزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۲-۴
بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسیبهزاد کاردان۲۰۲۲-۴
تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسیمهدی مرادی۲۰۲۲-۵
Extending and Ranking the Audit Judgment Factors in an Emerging Market with Emphasized Cognitive Neuroscienceمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۲-۶
Ranking of indices affecting operational budgeting based on performance information in the countrys municipalities using the AHP methodمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۷
Accounting Quality and Audit Attributes on the Stock Price Crashes in an Emerging Marketمهدی صالحی۲۰۲۲-۹
Identifying the effective factors to applying the International Financial Reporting Standards from the Accountants’ viewpoint in Iraqمحمدحسین ودیعی ,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۲-۹
اثر تورش های محلی گوگل بر عدم تقارن اطلاعاتی و واکنش بازاررضا حصارزاده,مهدی مرادی۲۰۲۲-۱۰
تأثیر رهبری اخلاقی بر هماهنگی، انسجام و درگیری بین اعضای تیم حسابرسیمحمود لاری دشت بیاض,رضا حصارزاده۲۰۲۲-۱۰
مسئولیت پذیری اتماعی شرکتی بیشتر، سرعت تعدیل اهرم کمتر: یک واقعیت؟محمدرضا عباس زاده,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۱۰
تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام)محمدرضا عباس زاده,رضا حصارزاده۲۰۲۲-۱۱
شناسایی ابعاد و کشف روابط ساختاری شاخص های مؤثر بر ظرفیت مالیاتی تجارت الکترونیکی و مالیات فروش اینترنتی در اجتناب از مالیات عملکردمهدی صالحی۲۰۲۲-۱۱
بررسی اثر نا‏رسایی در مولفه‏های کنش‏های ارایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنانمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۳-۲
لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700محمدرضا عباس زاده۲۰۲۳-۲
بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیتمهدی مرادی۲۰۲۳-۳
تدوین و ارائه مدل مفهومی مدیریت رفتار اشتراک‌گذاری دانش در حرفه حسابرسی ایرانمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۳-۳
شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس رویکرد دلفیمحمود لاری دشت بیاض,رضا حصارزاده۲۰۲۳-۳
شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در مؤسسات حسابرسیمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۳-۳
مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرضا حصارزاده۲۰۲۳-۳
نقش تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت بدهی و نقدینگی شرکت‌هامحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۳-۳
بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمیمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۳-۴
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسیمهدی صالحی۲۰۲۳-۵
بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت برخروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعیمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۳-۶
بررسی رابطه کارایی سرمایه‌گذاری، مسئولیت اجتماعی و بیش‌اعتمادی مدیران؛ با تأکید بر رویکرد تئوری سلسله مراتبیبهزاد کاردان,مهدی مرادی۲۰۲۳-۶
CROSS-COUNTRY ANALYSIS: EXPLORING THE IMPACT OF INTANGIBLE ASSETS AND MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN IRAN, SAUDI ARABIA, AND IRAQمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۳-۹
شناسایی و تدوین راهبردهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تکنیک‌های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیریمهدی مرادی۲۰۲۳-۹
کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایرانرضا حصارزاده۲۰۲۳-۹
مدیریت سود و تناقض لحن افشای مدیران: نقش تعدیلکنندگی نزدیکبینی مدیرعامل DOI: 10.22103/jak.2023.21069.3854فرزانه نصیرزاده۲۰۲۳-۹
ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایرانمهدی صالحی۲۰۲۳-۱۰
شکاف آموزش حسابداری و نیازهای حرفه: بررسی سرفصل‌های آموزشی با استفاده از روش تئوری داده بنیادمحمدرضا عباس زاده,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۳-۱۰
تأثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران و سرپرستان حسابرسی بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقلمحمود لاری دشت بیاض,رضا حصارزاده۲۰۲۴-۱
تدوین الگوی ارز شگذاری داراییهای نامشهود در شرکت های دانش بنیانمحمدرضا عباس زاده۲۰۲۴-۱
کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلیمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۴-۱
مکعب سکوت گزینی در دیوان محاسبات کشور(مطالعه ای کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب و تکنیک گروه کانونی) (مقاله علمی وزارت علوم)محمود لاری دشت بیاض,رضا حصارزاده۲۰۲۴-۲
بررسی تأثیر متغیرهای ادراک عدالت مالیاتی و اعتماد به دولت بر تطابق مالیاتمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۴-۴

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته