عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وشاخص Q توبین با بازده سهامسیدمحمد حسینیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۸۹/۱۲/۰۶
بررسی ارتباط بین معیار های ارزیابی عملکرد با سود نقدی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعبدالمجید حق طلبکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
ارتباط بین تغییرات سود ، تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی و تغییرات ارزش شرکت در مدل چرخه عمر شرکتمهدی ثریاکشتیبانکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
بررسی برخی از عوامل موثر بر قضاوت های اخلاقی از مدیریت سودصالح عنبرانیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۰/۰۸/۱۷
تعیین مبانی و مصادیق گزارشگری مالی بر مبنای فقه شیعه و بررسی دیدگاه متخصصین حسابداری ومالی.سعید حیدرنژادرمیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۱/۱۱/۲۴
محاسبه بهای تمام شده هر کیلوگرم شیر تولیدی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت: مورد کاوی- در گاوداری مزرعه نمونه آستان قدس رضویزهرا تقویکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۲/۰۲/۰۳
بررسی تاثیر تغییر مالکیت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانحسین سیفی قبادیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
بررسی تأثیر چرخه های بازار سهام بر عکس العمل سرمایه گذاران در صنایع مختلف نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی در هر یک از صنایع بورس اوراق بهادار تهراننعمت رحیمیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۲/۰۳/۲۸
مطالعه رابطه بین قابلیت مقایسه سود و هزینه سرمایه در شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسعید خدادوست گمچیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۳/۰۲/۰۲
بررسی اثر شاخص های مالی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا سروقدیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۰۳/۱۲
بررسی تغییرات سود سهام با توجه به پایداری معیارهای عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانثمانه سکاکیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر محافظه کاریتکتم صغراییکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۰۳/۲۶
بررسی تأثیر اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها در بخش برق بر روی فروش، وجه نقد عملیاتی، نسبت وصول و مصرف در بخش‌های خانگی، روستایی، تجاری و صنعتیاحمد عسگریکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
بررسی تاثیر مازاد جریان وجه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدامین کرامیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۳/۱۱/۱۴
پیش بینی رتبه افشا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در بورس اوراق بهادار تهرانمحمد رضا عرفانیان پارساکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
بررسی چرخه های تجاری و رابطه آن با نسبت P/Eمجتبی ابویسانیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرس از دیدگاه شرکت ها و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانجمشید شاهرخی چمن آبادیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۳/۰۲/۰۷
بررسی میزان درآمدها وهزینه‌های (منابع و مصارف) ناشی از اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)علی قویدل مزارکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۴/۰۲/۱۵
بررسی تاثیر سازوکارهای نظارتی بر هزینه های نمایندگیاعظم عبدی شهریکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۵/۰۵/۲۴
اثر اضافه ارزشیابی سهام بر بحران مالی شرکت هاکامران قائم مقامیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۵/۰۸/۲۵
طراحی مدل تاثیر ریسک تمرکز مشتری (CCR) بر کیفیت گزارشگری مالی (FRQ) شرکت¬هامهدی امیدفردکتری(Ph.d)لاری دشت بیاض۱۳۹۶/۰۷/۱۹
بررسی تفاوت‌های ملی و بین‌المللی رفتارهایِ مدیریتِ سودِ ناشی از هزینه‌های سیاسیعلیرضا شریعتی ایوریدکتری(Ph.d)ساعی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تجزیه و تحلیل تجربی گزارش های حسابرسی با استفاده از تکنولوژی متن کاوی در جهت استخراج عبارات کلیدی پیش بینی کننده درماندگی مالی شرکتهازهره مردانه اقکاریزکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی و تعهدی: نقش کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتیعیسی عبداللهیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۸/۰۱/۲۷
ارتباط بین اجتناب مالیاتی و ریسک پذیری با توجه به نقش تعدیلی استراتژی شرکت و بیش اطمینانی مدیریتسیدمحمدرضا حسینیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بررسی رابطه بین کیفیت نظارتی، فشار مالیاتی و یکپارچگی دولت با شدت تقلب در صورتهای مالیمنا دهباشیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۸/۱۰/۱۸
رویکردی جهت اندازه گیری تاب آوری مالی شرکت هاجواد زاهدیدکتری(Ph.d)صالحی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تحلیل تضاد و طراحی بازی استراتژیک مدیر و حسابرس - شواهدی از تئوری بازی هاحمید خادمدکتری(Ph.d)مرادی۱۳۹۸/۱۰/۲۲
بررسی عوامل پنهان موثر بر حق الزحمه حسابرسی در ایراننیلوفر بیات ترککارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۹/۰۶/۰۲
طراحی مدل بهینه سازی خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده ازداده های حسابداری باتاکید برصورت ارزش افزودهایرج میرحسینیدکتری(Ph.d)مرادی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و اجتناب مالیاتی، نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعیالهام محمدیان فرکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۹/۰۶/۰۱
بررسی شیوه های مدیریت سود ونقش حاکمیت شرکتی وحسابرسی مستقل: مطالعه تطبیقی کشور عراق وعمانیقظان عبد علی کریم وهبدکتری(Ph.d)باقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۷/۱۱
بررسی اثر سرریزی کیفیت گزارشگری مالی شواهدی از حوزه تصمیم های عملیاتی شرکت های هم پیشهمرجان بصیری نیاکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۹/۰۸/۱۱
نقد، بسط و ارزیابی رویکرد جایگزین تفکیک بدهی از سرمایههیوا خجستهدکتری(Ph.d)حصارزاده۱۴۰۲/۰۳/۰۷
رابطه بین ریسک سیاست های اقتصادی با سیاست سود تقسیمی و عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش رقابت در بازار محصولمحسن ارغوانکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۰۸/۰۱
بررسی تأثیر دوره‌های متوالی تغییر سطح فعالیت بر رفتار مدیریت سودسیده مهدیس طالبی زادهکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۰/۰۸/۳۰
بررسی تاثیر حسابرسی برکاهش اجتناب مالیاتی : شواهدی از صورت های مالی قبل از تایید و بعد از تایید حسابرسانعلی دهنویکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۰/۱۰/۰۵
بررسی تاثیر مدیریت ریسک شرکت بر شفافیت و هزینه سهام با نقش تعدیلی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار عراق و عربستان سعودیسهام جبار مزهردکتری(Ph.d)ودیعی ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
شناسایی عوامل سازمانی موثر بر انگیزه های درونی حسابرسان و نقش آنها بر تمایل حسابرسان در طرح مسائل حسابرسیزکیه مرندیدکتری(Ph.d)مرادی۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تدوین الگوی شکاف انتظارات حسابرسی داخلیمعصومه شهسواریدکتری(Ph.d)صالحی۱۴۰۰/۱۰/۱۳
مطالعه اثر تجدیدنظر در ساختار صورت‌های‌مالی اساسی بر درک و تصمیم گیری استفاده‌کنندگان با استفاده از داده‌های ردیابی چشمفرهاد نسیم طوسیدکتری(Ph.d)ودیعی ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
نقش اختلال نقص توجه /بیش فعالی بر تردید حرفه ای حسابرسنگین شریفی خاکساریکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بررسی رابطه بین موجودی کالای غیرعادی و عملکرد شرکتهای تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادیام البنین رضائی کلاتهکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
تاثیر سرمایه های فکری، اجتماعی، و اسلامی بر فاصله انتظارات حسابرسیفروتن رحیمیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۰۱/۲۸
بررسی تاثیر بکارگیری بلاکچین بر گزارشگری مالی و حسابرسیمیروحید پورربیدکتری(Ph.d)صالحی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
بررسی منشآ عدم پاسخگویی مدیران به سوالات تحلیلگران مالی: شواهدی از اطلاعات سامانه تدان سازمان بورس و اوراق بهادارفاطمه فلاح نزادکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۱/۱۹
طراحی مدل سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشورسعید بذرافشاندکتری(Ph.d)لاری دشت بیاض۱۴۰۱/۰۲/۲۹
تاثیر حاکمیت شرکتی، انضباط بازار، ساختار مالکیت و ارتباط سیاسی بر عملکرد بانکحسین فاضل رشید طیاردکتری(Ph.d)کاردان۱۴۰۱/۰۴/۱۲
نقش مدیران سازمانی در استفاده از خدمات حسابداری قانونی در تشخیص و جلوگیری از تقلب: مطالعه موردی در ایران و عراقخالد هیثم خالد البدردکتری(Ph.d)عباس زاده۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بررسی رابطه حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی و کیوتوبین با توجه به بحران مالی شرکتمهدی خاکشورشورچهکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ارزیابی وضعیت افشای کربن در ایران و بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، مالی، اقتصادی و راهبری بر افشای داوطلبانه کربن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهسا جعفریکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۱/۰۴/۲۹
بررسی رابطه ویژگی های فردی مدیرعامل و نوع مالکیت با نوآوری : نقش تغییر مدیرعاملمعصومه ملکوتیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۰۴/۲۹
آیا قابلیت مقایسه باعث نظم گزارشگری مالی می شود؟زهراسادات ساداتی خادرکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۱۰/۲۹
رابطه بین کیفیت حسابرسی و خوانایی گزارش فعالیت هیئت مدیره با در نظر گرفتن نقش تعدیلی استراتژی شرکتحبیب رستم سلطانیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تاثیر تاب آوری بر استقلال و تردید حرفه ای حسابرسانانسیه خبازنوغانیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
بررسی و شناسایی استفاده کنندگان نهایی از گزارش حسابرسی وچالش های حسابرسی در واحدهای تجاری کوچک و متوسطزهره فریوررادکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۰۷/۱۵
بررسی برخى از عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان عراقیصلاح فلیح مهدی بالهکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
تأثیر انواع پاسخگویی بر کیفیت تصمیم گیری مالی و قضاوت.نگار جولائی فلاحکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۰/۱۸
بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و تامین مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت هاندا حضرتیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
ارزیابى دیدگاه مدیران و حسابداران در مورد تاثیر فرهنگ -سازمانی، اجتماعی- و سرمایه -فکری، انسانی، اجتماعی، معنوی- بر استقرار و اجرای سیستم‌های اطلاعاتى حسابداری با نقش میانجى تیپ‌های شخصیتی آنان در کشور عراقصادق حسون موزاندکتری(Ph.d)مرادی۱۴۰۱/۱۲/۰۹
اثر افشای قضاوتهای عمده مدیران در صورتهای مالی بر ارائه ی مسائل کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرسیلیلا جلالی پورکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۲/۲۱
بررسی بازدهی مالی و سودآوری بازار سهام پروژه‌های سرمایه‌ای با احتساب نقش تعاملی شیوه تامین مالی: مطالعه بورس اوراق بهادار ایران و عراقعلی طالب احمد الجحیشدکتری(Ph.d)ساعی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر ارتباطات سیاسیسمیه غفاریان امیدوارکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۱/۱۱/۳۰
اثر تعدیلی سهامداران نهادی بر رابطه میان تمرکز مشتری و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هامهدی یار نجارزادهکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۰۲/۱۰
تاثیر کارایی سرمایه گذاری بر کیفیت افشا در شرکت های حساس و غیر حساس نسبت به انتشار صورت های مالیغزاله حسابی نامقیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۰/۰۵
تاثیر تعدیل گری ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه‌ی بین درآمدهای بدون بهره -غیر مشاع - و ریسک بانکمارال اسیائیکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۱/۱۰/۲۵
بررسی رابطه بین تغییرات اقلیمی با ارزش شرکت و ریسک سقوط قیمت سهامسعیده محرابیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۱/۲۰
تاثیر پاسخگویی هیات مدیره، کمیته حسابرسی و شفافیت افشای اطلاعات بر عملکرد مالیعمادالدین حجازیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۱/۲۳
مقایسه عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی در قبل و بعد از همه‌گیری ویروس کرونازید جواد عبدالمحسن العذاریکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۰۱/۲۷
بررسی تاثیر بازی وارسازی -گیمیفیکیشن- بر عملکرد شغلی حسابرسان و حسابداران با نقش میانجی تسهیم دانشالناز محمدی لزرجانیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۰۴/۱۱
موانع استقرار و به کارگیری بودجه ریزی عملیاتی در سیزده دانشگاه برتر وزارت علوم با توجه به نقش تعدیلگر کووید 19بهنام حمیدی پورکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
نقش چرخه عمر در نوسان بازده سهام با توجه به اثر تعدیل کنندگی متغیرهای اقتصاد کلانامیرمحمد طالب روحیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بررسی تاثیر پیامدهای افشا مسائل عمده حسابرسی بر واکنش بازار و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده سازمان بورس اوراق بهادارمحمد شمسیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۰۷/۰۹
طراحی مدل توسعه گزارشگری پایدارِ شهروند شرکتی در سطح بازار سرمایهمصطفی شادماندکتری(Ph.d)مرادی۱۴۰۲/۰۷/۲۵
شناسایی ویژگی ها و ارائه مدل برای شرکت های پونزیسید محسن صالحی وزیریدکتری(Ph.d)صالحی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بررسی نقش محدودیت های مالی در تأثیر پذیری ریسک عملیاتی از پدیده مالی شدن در شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانجواد دادخواهکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۸/۰۷
بررسی تاثیر وجود شعب حسابرسی بر کیفیت حسابرسیاحسان رحیمیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۸/۱۴
نقش میانجی گری عملکرد نوآورانه بر رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت‌پذیری در شرکت های کوچک و متوسطامیرحسین ارمین کیاکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
بررسی تاثیر بحران های اجتماعی بر کیفیت تصمیم گیری مالی مدیرانمحترم بیژنی زادهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
آسیب شناسی و بررسی رابطه ی مطالبات شغلی با رنج عاطفی کارآموزان حسابرسیمهدی نظریانکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۸/۰۷
بررسی رابطه دوره تصدی مدیریت و نوسان بازده سهام با توجه به جایگاه رقابتی شرکتسیدفتاح شاطرحسینیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۲/۰۸/۲۸
بررسی رابطه بین محافظه کاری و شاخص های محدودیت مالی با اثرات تعدیلی نقدشوندگی و ریسک ورشکستگیمصطفی رمضان پورنامقیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
رابطه بین لحن رسانه و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت هامحمد گنج بخشکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۹/۱۹
بررسی رابطه فناوری اطلاعات حسابداری و ویژگی های کیفی اطلاعات و شناسایی مشکلات و موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی مستقر ولایت هرات ـ افغانستانحامد مهدیزائیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
بررسی اکتشافی شاخص ها و ویژگیهای شرکتهای برترسمیه خلیلیان موحددکتری(Ph.d)کاردان۱۴۰۲/۱۰/۱۰
تاثیر نوآوری و اهرم عملیاتی برنگهداری وجوه نقد بادر نظر گرفتن برخی از متغیرهای تعدیلگرمریم عباسیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۱۰/۰۳
بررسی رابطه عملکرد مالی و شاخص های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس عراقمرتضی حسین عاشور الشریفیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
بررسی تاثیر نااطمینانی سیاسی بر نوسانات خاص بازده شرکت ها با توجه به نقش کیفیت اطلاعات و توانایی مدیریتیحجت صادقی پناهکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مدل‌سازی پیشبینی عدم پاسخگویی ناشران به سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌کاویبهار عابدی منشکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بررسی اثر توانایی مدیریتی و خوانایی گزارش حسابرس بر نقدینگی شرکت و هزینه بدهیمجتبی فراریکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۱۰/۱۰
بررسی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت ـ مطالعه موردی شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی هراتفاطمه کریمی فرهتکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۱۱/۱۵
تاثیر تعاملی تغییرات اقلیمی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و کیفیت حسابرسیمبینا کیانیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، فناوری اطلاعات و واکنش بازارمحیا وکیلیان آغوئیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۳/۰۱/۱۹
بررسی رابطه رهبری اخلاقی و اعتماد کارکنان به مدیران و شرکاء با اشتراک دانش همراه با تأکید بر نقش میانجی عدالت سازمانیحسین اسدیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بررسی رابطه تغییرات آب و هوایی با هزینه ی سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانایمان طلائی پورکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۳/۰۱/۲۶

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته