عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتمصطفی کاظمینشر مرندیز۱۳۷۶
کمکهای اولیه در ریاضیات پایهعلی شیرازیآیین تربیت۱۳۷۶
بازاریابی بین المللآذر کفاش پورانتشارات محقق۱۳۷۸
چگونه بهترین شخص را استخدام کنیماحمد لطیفیان,محمد مهرآیین.۱۳۸۰
شکار شغل در قرن 21سعید مرتضویبه نشر۱۳۸۱
ارزشیابی عملکرد کارکنانسیدمحمدجعفر جعفریان رادانتشارات پژوهش توس۱۳۸۱
مدیریت تعارض کار با افراد دشوارسیدمحمدجعفر جعفریان رادانتشارات پژوهش توس۱۳۸۳
سازمانها در بستر جهانی شدنحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۴
قرآن، مدیریت و علوم سیاسیحبیب اله دعائی,سعید مرتضویبنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه۱۳۸۴
اصول و مبانی HACCPغلامرضا ملک زادهنشر نما- جهان فردا۱۳۸۴
مدیریت استراتژیک تکنولوژیغلامرضا ملک زادهنشرنما- جهان فردا۱۳۸۴
مهارتهای مدیریتیحبیب اله دعائی,سعید مرتضویبیان هدایت نور۱۳۸۴
مقدمات مدیریت آموزشیعلی شیرازیآیین تربیت۱۳۸۴
مدیریت اصلاحاتحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۴
کارمند برای اولین بارعلی شیرازیسازمان مدیریت صنعتی۱۳۸۴
پشرفت تحصیلی و اصلاح رفتاری در دانش آموزان ابتداییعلی شیرازیآیین تربیت۱۳۸۴
مدیر برای اولین بارعلی شیرازیسازمان مدیریت صنعتی۱۳۸۴
مدیریت استراتژیک صنعتی-تدوین، ارزیابی و پیاده سازی استراتژی ساخت و تولیدعلیرضا پویاسخن گستر۱۳۸۴
بهترین کارآفرین باشیدمصطفی کاظمیمرکز کارآفرینی دانشگاه۱۳۸۵
مدیریت توسعهحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۵
مدیریت صادرات و وارداتحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۵
سیستم های خرید، مدیریت انبارداری و توزیعحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۵
مدیریت پروژهغلامرضا ملک زادهنشر نما- جهان فردا۱۳۸۵
انتقال حرارتغلامرضا ملک زادهنشرنما۱۳۸۵
مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی)حبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۶
تعالی سازمانی جامع، دستیابی به عملکرد کلاس جهانیسعید مرتضویانتشارات آستان قدس۱۳۸۶
حفاظت و ایمنی صنعتی- با مقدمه ای بر ارگونومی و بهروری سبزعلیرضا پویاوزارت نیرو۱۳۸۶
طراحی مدل خدمات الکترونیکآذر کفاش پورنشر نیکو۱۳۸۶
شش سیگما برای همهغلامرضا ملک زادهنشر نما- جهان فردا۱۳۸۶
24 درس برای رهبری خارق العادهسیدمحمدجعفر جعفریان رادسخن گستر۱۳۸۶
مدیریت دانشغلامرضا ملک زادهنشر نما- جهان فردا۱۳۸۶
نواندیشی در عصر تحولعلی شیرازیسازمان مدیریت صنعتی۱۳۸۶
مدیریت منابع انسانی در اروپاحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۶
مسائل انتقال حرارتغلامرضا ملک زادهنشر نما۱۳۸۶
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در مدیریت و راهبری اقتصاد نوینمصطفی کاظمیبه نشر۱۳۸۷
تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگیحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۷
نقشه های ذهنی مدیرانحبیب اله دعائیبیان هدایت نور۱۳۸۷
اصول شرکت در نمایشگاه ها، بازرگانی- تخصصیشمس الدین ناظمیشرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر۱۳۸۷
رویکردی منسجم بر مدیریت دانشمصطفی کاظمی,بی بی مرجان فیاضیانتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر۱۳۸۷
راهبردغلامرضا ملک زادهنشرنما-جهان فردا۱۳۸۷
مهارت های کاربردی کارآفرینیعلیرضا حدادیانموسسه کار و تامین اجتماعی۱۳۸۷
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای انحبیب اله دعائی,سعید مرتضویبیان هدایت نور۱۳۸۷
30 دلیل تنفر کارکنان از مدیرانمحمد مهرآییننشر جهان فردا۱۳۸۸
ریاضیات کاربردی 1محمدحسین همایونی رادمرندیز۱۳۸۸
بازارشناسیآذر کفاش پورسارستان۱۳۸۸
راز خوشبختی مردان مریخی و زنان ونوسیعلی شیرازیسنبله۱۳۸۸
ممیزی اطلاعاتعلی شیرازیشرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر۱۳۸۸
مبانی سازمان و مدیریتعلی شیرازیبه نشر، انتشارات آستان قدس رضوی۱۳۸۹
رهبری خلاق در سازمانحبیب اله دعائیانتشارات بیان هدایت نور۱۳۸۹
سیر تکاملی کیفیت در سازمان های خدماتیشمس الدین ناظمیبه نشر۱۳۸۹
مباحثی در ارتباطات سازمانیغلامرضا ملک زاده,حبیب اله دعائینشر نما۱۳۹۰
هیات مدیره کارآمد اصول، ساختارها و کارکردهامحمد مهرآیینانتشارات به نشر۱۳۹۰
استراتژیعلی شیرازیبه نشر۱۳۹۰
مدیریت استراتژیک جهانیفریبرز رحیم نیا به نشر۱۳۹۰
بهره وری نیروی انسانیمصطفی کاظمیمرندیز۱۳۹۰
بهره وری در آموزش عالیمصطفی کاظمیمرندیز۱۳۹۱
مکانیک سیالاتغلامرضا ملک زادهنشر نما۱۳۹۱
مبانی ترمودینامیکغلامرضا ملک زادهنشر نما۱۳۹۱
پژوهش عملیاتی در عملعلیرضا پویاارسلان۱۳۹۱
مدیریت استراتژیک تبلیغاتفریبرز رحیم نیا سازمان مدیریت صنعتی۱۳۹۱
The Dark Side of Technological Innovationعلیرضا خوراکیانInformation Age Publishing۱۳۹۱
مکانیک سیالاتغلامرضا ملک زادهنشر نما۱۳۹۱
مهاجرت و جرم آثار مهاجرت بر رفتار جناییاحمد لطیفیانسبحان طوس۱۳۹۱
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیانتشارات مهربان نشر۱۳۹۲
مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهغلامرضا ملک زادهانتشارات اسفند۱۳۹۳
راهکارهای عملی افزایش فروشعلیرضا حدادیانشرکت به نشر-آستان قدس رضوی۱۳۹۳
مبانی کارآفرینی در اسلامیعقوب مهارتینشر زلال اندیشه۱۳۹۳
هوش سازمانی و سازمان های هوشمندغلامرضا ملک زادهانتشارات اسفند۱۳۹۳
مدیریت دانش بازاریابیفریبرز رحیم نیا ,علیرضا حدادیانانتشارات مرندیز۱۳۹۳
بانکداری الکترونیک - از تئوری تا عملامیر محمد فکور ثقیهانتشارات ترانه۱۳۹۳
بازاریابی خدمات در صنعت بانکداریامیر محمد فکور ثقیهانتشارات ترانه۱۳۹۳
راهنمای عملی نگارش طرح کسب و کارعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتیبه نشر۱۳۹۳
مهارت های مشاوره مدیریتسعید مرتضوینشر مرندیز۱۳۹۳
سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) -روشهای ابتکاری بهبود عملکردعلیرضا پویادانشگاه تربت حیدریه۱۳۹۳
کاوش در مدیریت - جلد اولغلامرضا ملک زادهانتشارات اسفند۱۳۹۴
مهارت های مشاوره مدیریتعلیرضا حدادیان,سعید مرتضویمرندیز۱۳۹۴
بازارشناسی پیشرفتهآذر کفاش پورواژگان خرد۱۳۹۴
انتقال حرارت و جرمغلامرضا ملک زادهانتشارات نما۱۳۹۴
حفاظت صنعتیعلیرضا پویانما۱۳۹۴
بازاریابی مدرنآذر کفاش پورواژگان خرد۱۳۹۴
مبانی مدیریت زنجیره تامینعلیرضا پویا۱۳۹۴
مبانی مدیریت زنجیره تأمینعلیرضا پویا۱۳۹۴
رفتار سازمانی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیانتشارات ارسلان۱۳۹۴
مدیریت هزینه استراتژیکفریبرز رحیم نیا مرندیز۱۳۹۴
تجارت الکترونیک و امنیتمجتبی پورسلیمیمرندیز۱۳۹۴
طرح کسب و کارمجتبی پورسلیمیمرندیز۱۳۹۴
کارآفرین در نقش رهبر کسب و کار رهبری شناختی در شرکتیعقوب مهارتیمرندیز۱۳۹۴
رفتار سازمانی (رفتار و فرایند های فردی)علیرضا خوراکیانابان برتر۱۳۹۵
چگونه کارآفرین شویماحسان سالاریاحسان سالاری۱۳۹۵
مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (ویرایش دوم)غلامرضا ملک زادهانتشارات اسفند۱۳۹۵
او را بخواناحسان سالاریناشر مولف۱۳۹۵
اصول دراکر: جوهره شصت سال اندیشه اسطوره مدیریت نوینعلی شیرازیانتشارا فرا۱۳۹۵
بازاریابی اینترنتی(دوره 6 جلدی: اصول بازاریابی اینترنتی، سئومارکتینگ، اینستاگرام مارکتینگ، تلگرام ماعلیرضا حدادیانارزش آفرین۱۳۹۶
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیمهربان نشر۱۳۹۶
بازاریابی و برند سازی اسلامی ایجاد کسب کار جهانی اسلامیمجتبی پورسلیمیمرندیز۱۳۹۶
استخدام و حفظ بهترین کارکنانعلی شیرازیسازمان مدیریت صنعتی - تهران۱۳۹۶
بازاریابی خدمات سلامتعلیرضا حدادیانمرندیز۱۳۹۶
نوآوری و کارآفرینی در ژاپنعلیرضا خوراکیاننشر مرندیز۱۳۹۶
مدیریت ارتباط با مشتریان در خدمات مالیعلیرضا حدادیانمرندیز۱۳۹۷
مدیریت نواوری و توسعه محصول جدیدعلیرضا خوراکیاندانشگاه بین المللی امام رضا۱۳۹۷
استراتژی برندهای لوکسعلیرضا حدادیانمرندیز۱۳۹۷
رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانیعلیرضا خوراکیانانتشارات سخن گستر۱۳۹۷
راز عملکرد عالی مدیران از زبان حکیمان سیوانامجتبی پورسلیمیمرندیز۱۳۹۷
استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستا ن ها و ارائه راهکارهای اجراییآذر کفاش پورمدید۱۳۹۷
استخدام و حفظ بهترین کارکنانعلی شیرازیسازمان مدیریت صنعتی - تهران۱۳۹۸
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیمهربان نشر۱۳۹۸
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیمهربان نشر۱۳۹۸
بوم‌شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیکمحمد مهرآیین۱۳۹۸
با دشمنان مداراعلی شیرازیفرا۱۳۹۹
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانیمحمدمهدی فراحیشرکت چاپ و انتشارات بازرگانی۱۳۹۹
مرجع کامل بازاریابی دیجیتال استراتژی، پیاده‌سازی و شیوه عملروح اله باقریانتشارات آتی نگر۱۳۹۹
کاربرد علم اعصاب در فضای کسب و کارفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمیمرندیز۱۳۹۹
Strategic Decision Making for Sustainable Management of Industrial Networks - Chapter 5علیرضا پویاSpringer۱۳۹۹
تصمیم گیری (گام به گام با مدیران برای کسب نتایج بهتر)علی شیرازیمهربان نشر۱۳۹۹
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربردعلی شیرازیمهربان نشر۱۳۹۹
تحلیل و طراحی سیستم‌هاروح اله باقریانتشارات آتی نگر۱۴۰۰
بهینه سازی موتور جستجوگر و بازاریابی (دستور العملی برای رسیدن به موفیت بازاریابی دیجیتالی)مجتبی پورسلیمیمرندیز۱۴۰۰
تاثیر کارآفرینی دیجیتال بر تجارت و جامعهمجتبی پورسلیمیمرندیز۱۴۰۰
آموزش کارآفرینی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلییعقوب مهارتی۱۴۰۰
آموزش کارآفرینی برای دانشجویان کارشناسییعقوب مهارتی۱۴۰۰
برنامه ریزی راهبردی مشارکتی در آموزش عالیغلامرضا ملک زاده۱۴۰۰
مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد تعالی محورفریبرز رحیم نیا جهد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان۱۴۰۱
مدیریت سبز ( با رویکردمدیریت پایدار منابع انسانی )احمد لطیفیانارسطو(سامانه اطلاع رسانی چاپ و نشر ایران)۱۴۰۱
توسعه نرم‌افزار چابکروح اله باقریانتشارات آتی نگر۱۴۰۱
هوشمندی کسب و کار از مفاهیم و کاربردها تا پیاده سازیروح اله باقری۱۴۰۱
عمل استراتژیک: ده مهارت برای رهبری چابکفریبرز رحیم نیا ,قاسم اسلامیمرندیز۱۴۰۱
راهنمای کاربردی نرم افزار Vensim بر اساس نسخه های PLE، DSS و Professionalعلیرضا پویادانشگاه امام رضا (ع)۱۴۰۲
نورومارکتینگ در خرده فروشی محصولات غذاییعلیرضا حدادیانفرا انگیزش۱۴۰۲
ارتباطات سازمانی؛ایجاد تعادل بین خالقیت و محدودیتغلامرضا ملک زاده۱۴۰۲
الگوی پیاده‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در دانشگاه‌هیعقوب مهارتی,غلامرضا ملک زاده۱۴۰۲
بروم یا بمانم: واکاوی تصمیم به ترک وطن به مقصد کشورهای غربیعلی شیرازیواژگان خرد۱۴۰۲
بازاریابی کالاهای اولیه استراتژی‌ها، مفاهیم و مواردآذر کفاش پورکتاب چشم انداز۱۴۰۲

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته