عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
: «بررسی و شناسایی پتانسیل صادراتی محصولات کشاورزی افغانستان به شرکای تجاری با استفاده از مدل جاذبه تجارت»سیدمحمد حسینیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۸۸/۰۹/۱۷
بررسی ارتباط میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک)امین حق نژادکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
مقایسه عملکرد روش برنامه‌ریزی ژنتیک و الگوی اقتصادسنجی (ARIMA) در پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام ایرانحامد باقری سلطان آبادیکارشناسی ارشدناجی میدانی
بررسی عقلانیت در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادیزینب شوریده بختکارشناسی ارشدحسین زاده بحرینی۱۳۸۸/۰۹/۰۹
تحلیل فضای کسب و کار (مورد مطالعه کارآفرینان بخش صنعت استان خراسان رضوی؛ سال‌های 1388- 1384)امید غریبکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۰/۰۱/۲۳
اندازه گیری کارایی زیست محیطی صنعت تولید برق: بررسی موردی نیروگاه های حرارتی تولید برق در استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالیهانیه فنودیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۸۹/۰۲/۲۸
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک های قیمتی نفت بر تراز تجاری ایرانساناز محمدیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۸۹/۱۲/۰۳
رفتار سنجی مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارائه مدل پویا از رفتار مشتریان با استفاده از نظریه زنجیره مارکفمهدی کوکبی دلاورکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۱/۰۸/۲۳
مقایسه روش های خطی پارامتریک و غیر خطی ناپارامتریک در برآورد و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایرانامیر وطن دوستکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۲/۰۴/۱۱
اثر جهانی شدن بر عملکرد بنگاه ها در کشورهای منتخب آسیاییسپیده حقیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
استخراج و بررسی نقادانه نظریات عدالت بین نسلی در مکاتب فکری اسلام و لیبرالیسم با تاکید بر آرای حکیمی و دورکین و دلالت های آن در بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیرمرتضی مرتضوی کاخکیدکتری(Ph.d)مهدوی عادلی۱۳۹۳/۰۳/۲۹
بررسی برخی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام بانک های تجاری فعال در بورس ایرانحسن ضیائیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۰۱/۱۸
اثر همنوایی رفتار کارگزاران بر سود کارفرما در حالت سپارش تعیین دستمزد: یک مطالعه آزمایشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدکمال مروجکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۵/۰۲/۱۵
برآوردتابع تقاضای انرژی برق دربخش های صنعتی ،کشاورزی وخانگی در ایران(رویکردمدل کالمن فیلتر)معصومه جلائیان قاسم زادهکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بررسی اثرات سالمندی جمعیت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر بودجه دولت با استفاده از مدل نسلهای همپوشان در ایرانجواد خزاعیدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۵/۱۲/۲۲
بررسی تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی بر عرضه بخش مسکن در ایرانالهام اعلامیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۶/۱۰/۱۰
بررسی تاثیر تجارت درون صنعتی قطعات خودرو بر ارزش افزوده بخش صنعت خودرو در ایرانایدا ارام پورکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۷/۰۴/۰۹
بررسی خطرات سلطه مالی دولت و سلطه بخش مالی– بانکی بر سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف ثبات قیمتی در ایراناکبر چشمیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۳۹۷/۰۵/۲۳
بررسی اثر تورم بر از دست رفتن ارادی و غیرارادی شغل در بخش‌های اقتصاد ایرانحمیدرضا ایمانی مقدمکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بررسی اثرات رفاهی کنترل آلودگی زیست محیطی در چهارچوب یک الگوی رشد تعمیم‌یافته: کاربرد رهیافت سیستم دینامیک در اقتصاد ایرانتکتم امینیدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۷/۰۷/۲۹
بررسی تغییرات رفاه دهک های درآمدی و توزیع درآمد ناشی از تغییرات قیمت با توجه به رهیافت رشد موافق فقرا در ایرانمرتضی بستامدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نقش کاهش موانع قانونی واردات خدمات بر اقتصاد ایران- رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه CGE-فاطمه جعفریدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۷/۱۲/۱۶
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و یادگیری بر ثمرهی توسعه اقتصادی منطقه ای :مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستانعبدالرحیم کردیدکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
تاثیر نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و اخبار مرتبط با فساد بر رفتار همکارانه: مبتنی بر شواهد آزمایشگاهیمسعود فیلسوف کاخکیدکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی اثرات پرداخت های انتقالی دولتی و خصوصی بر کاهش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی ایرانولی گریوانیدکتری(Ph.d)رزمی۱۳۹۹/۰۲/۱۵
اندازه گیری شاخص نااطمینانی‌اقتصادی با رویکرد یادگیری‌ماشین و متن‌کاوی و تاثیر آن بر نرخ‌ارزحبیب حبیبی نیکجودکتری(Ph.d)چشمی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی واکنش بخش خصوصی در تقابل با کارایی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در بستر نهادی اقتصاد و سیاستمیثم طاهریاندکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۴۰۰/۰۴/۲۱
بررسی اثر عوامل اقلیمی بر نوسانات شاخص زراعت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌ها‌ی 1388 تا 1398مریم اژدری گوشکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۰/۰۴/۰۶
بررسی تاثیر تقاضا برای بیمه عمر با بیمه تامین اجتماعی در ایرانزینب جمدرکارشناسی ارشدچشمی۱۴۰۰/۰۲/۲۶
شبیه سازی تراز تولید و مصرف نفت و گاز در افق چشم انداز با تمرکز بر اثرات آن بر ترازتجاری و بودجه دولت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم -سیستم داینامیک-فاضله خادمدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۳۹۸/۰۹/۱۹
امکان سنجی مالی تولید غذا در مقابل تولید انرژی در شهر مشهد در شرایط عدم قطعیت (با رویکرد فازی)سیدمحمد سیدحسینیدکتری(Ph.d)مصطفوی ترقی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
تاثیر تجارت بین الملل بر میزان انتشار دی اکسید کربن در کشورهای صادرکننده نفتافسانه نظریکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی تأثیر حکمرانی خوب ازمسیر گردشکری بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه: رهیافت رگرسیون پانل کوانتایلافسانه زمانیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۱/۰۳/۰۸
بررسی آثار متغیرهای اقتصادی بر ناترازی بانک ها و همچنین خلق نقدینگی ناشی از آن در اقتصاد ایرانحسین اسدی گرجیدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بازنگری اثرگذاری سیاست های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران با تمرکز بر تنش بخش مالیجواد پاکدیندکتری(Ph.d)صباحی۱۳۹۸/۰۳/۱۱
طراحی مدل یکپارچه زیست محیطی توسعه اقتصادی پایدار -آب- انرژی- غذا- در ایران -رهیافت تئوری داده بنیاد-فاطمه مومنی مهموییدکتری(Ph.d)ناجی میدانی۱۴۰۰/۱۲/۰۷
بررسی تاثیر صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایرانمونا جلالیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۴۰۰/۱۰/۲۶
کنون بینی تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از تحلیل احساس اخبار اقتصادیمرتضی بیرانونددکتری(Ph.d)ملک الساداتی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر بخش های صنعت حمل و نقل بر تولید ناخالص داخلی در ایرانمسعود مشرقیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۲/۰۴/۲۰
واسطه های شناختی کمبود و تصمیم گیری اقتصادی: روش آزمایشگاهیزهرا خدادوستدکتری(Ph.d)ملک الساداتی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
مطالعه‌ی پویایی‌ها‌ی رفتارهای ‌مالی‌شرکتی در شرایط نااطمینانی در منتخبی از کشورهای بانک‌محور و بازار‌محورنسرین رضایی مقدمدکتری(Ph.d)ابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۰۵/۰۲
بررسی عوامل عمده موثر بر شاغلین فقیر در ایران -قبل و بعد از تشدید تحریم‌ها-مهلا عطایی مقدمکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۱/۰۸/۱۰
بررسی تأثیر ریسک بیکاری و تورم بر پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی ایران -با در نظر گرفتن کفایت مستمری-مهدی چشمیدکتری(Ph.d)سلیمی فر۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر بازماندگی از تحصیل دانش آموزان 15 تا 17 سالحانیه رجبی مشهدیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۱/۰۸/۱۰
بررسی اثر عدم قطعیت های مالی و ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی: رویکرد مبتنی بر مدل TVP-SVAR-SVمحمدصادق ادیبیاندکتری(Ph.d)ابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران در دوران قبل و بعد از همه‌گیری کووید 19حمید اکبریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۸/۰۳
استراتژی‌های بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تامین‌اجتماعی در چارچوب مکانیزم‌های توازن خودکار (ABM)اسماعیل لقمانی دویندکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی پدیده تنگنای مالی تولید و عوامل مؤثر بر ارتباط متقابل تنگنای اعتباری و رکود واحدهای صنعتی در ایرانزینب شعبانی کوشالشاهیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بررسی تأثیر شوک های ناشی از تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش معدن در ایران -رهیافت مدل RDCGEسهیل پورحاجی حسینیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۲/۰۲/۲۰
بررسی ارتباط بین کارآفرینی، ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد -WEF-: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی -PSTR-زهرا رنجبریاندکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بررسی اثرگذاری کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص فساد بر توسعه مالی در کشورهای منتخب درحال توسعه -رهیافت پانل پویا-مهدی دهقانکارشناسی ارشدقوامی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
طراحی مدل پویای امنیت آبی ایران با تاکید بر تغییرات تکنولوژی محصولات زراعیزکیه استادیدکتری(Ph.d)رزمی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بررسی نقش مالیات سبز بر اثربخشی سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGEمیثم نسرین دوستدکتری(Ph.d)فلاحی۱۴۰۲/۰۸/۰۹
بررسی موانع اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان در بانک های دولتی شهر بجنورد -ازمنظر مردم و بانک ها-سحر ملکوتیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
بررسی اثر شاخص کالاهای پایه ای -کامودیتی- برشاخص سهام کشورهای منتخب مورد مطالعهامیررضا صبریکارشناسی ارشداسماعیل پورمقدم۱۴۰۲/۰۲/۱۳
بررسی اثرات متقابل تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کلان، بخش مالی و محیط زیست در ایرانمحسن صالحی اردکانیدکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
برسی اثر مالیات تورمی و تسهیلات بانکی بر نابرابری در طبقات درآمدی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)حمیدرضا شهابیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۲/۰۲/۱۹
بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت پذیری جهانی درکشورهای منتخب با شاخص توسعه انسانی بالامحمد ارحمی چیتگرکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
امکان سنجی استفاده از اوراق قرضه سبز به منظور تامین مالی اهداف توسعه پایدار در ایرانزهرا احمدجواهریکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۲/۰۲/۲۰
تاثیر جهانی شدن بر توسعه انسانی در کشورهای بریکس -BRICS -سیده فاطمه اسماعیلیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۲/۰۳/۰۷
بررسی تاثیر اجزای منابع پایه پولی بر خلق نقدینگی در ایرانمحمدرضا قدرتی امانتکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۲/۰۲/۱۹
بررسی آثار شاخص‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و کیفیت نهادی بر انتشار ذرات معلق هوا -PM 2.5- باتوجه به آستانه ارزش افزوده صنعت: مطالعه بین کشوریسید محمد قائم ذبیحیدکتری(Ph.d)صالح نیا۱۴۰۲/۰۴/۲۰
پیش‌بینی اثرات سیاست‌های اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای -CO2- در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری بیزی -BVAR-ابراهیم قائددکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
تأثیر مقایسه ای شوک های درآمدهای نفتی بر تورم گروه های اصلی کالاها وخدمات مصرف کننده در ایران با استفاده ازالگوی خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته -FAVAR-وحید رضائیدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۴۰۲/۰۳/۰۲
راهکارهای بهبود و توسعه صنعت گردشگری در افغانستان -مطالعه موردی : استان بلخ-خجسته حمیدیکارشناسی ارشدهوشمند۱۴۰۲/۰۲/۱۹
بررسی میزان تاثیر تغییرات آب و هوایی بر سطح تولیدات در استان های ایران و پیش بینی آن با استفاده از روش جنگل تصادفیلطفعلی اذریدکتری(Ph.d)ناجی میدانی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بررسی اثر شاخص ادراک فساد و شاخص توسعه انسانی بر فقر درکشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره -2003 الی 2021-حسن نوریکارشناسی ارشدکریم زاده۱۴۰۲/۰۴/۰۶
براورد تابع تولید صنعت خودروهای مونتاژی در استان کرمان - کاربرد الگوی داده های ترکیبی-بهروز لقمانیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بررسی علیت بین شاخص توسعه انسانی -HDI- و رد پای اکولوژیکی -EF- در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با رویکرد پانل خودرگرسیون‌برداریناعمه حامدی نیاکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۲/۰۷/۰۹
تاثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر روی رشد اقتصادیالهه قربانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تاثیر جهانی‌شدن بر بیکاری کشورهای عضو منابهناز پاکارکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بررسی ارتباط رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی -1368 تا 1401-میثم سادات فاطمیکارشناسی ارشدحسین زاده بحرینی۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بررسی اثر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن در ایران طی سالهای 1374 تا 1400سیدمجتبی هژبرالساداتیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۱/۱۰/۱۱
بررسی شوک‌های قیمت نفت خام و پیش‌بینی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی عراق با مدل رگرسیون چندکی مبتنی بر تبدیل موجکاحمد فالح عبدالحسن الساعدیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بررسی تاثیر نقش بازار سهام و شاخص حکمرانی بر مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای با توسعه انسانی بالاسونیا ستارگرگیچکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۴۰۲/۰۲/۰۹
تحلیل روابط پویای بین بازار رمزارزها و سهام با تمرکز بر رویکرد سرریز بازدهی در ایرانمجید منفرددکتری(Ph.d)رزمی۱۴۰۲/۰۴/۰۷
بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن در ایران به روش فیلتر کالمنفائزه افضلیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بررسی اثر ثبات مالی و ثبات سیاسی بر شدت کربن در کشور های منتخب درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافتهزهرا فداییکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بررسی اثر مصرف انرژی سبز بر اشتغال‌زایی منتخبی از اقتصادهای بزرگ مشارکت‌کننده در برنامه مالی سبزدانیال عبدالهی فورگکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های پولی و ارزی بر ثبات مالی در ایرانعبداله سعیدیدکتری(Ph.d)فلاحی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
بررسی آثار ساختار مصرف انرژی و شاخص پیچیدگی اقتصادی بر شدت انتشار کربن با رویکرد باشگاهی مبتنی بر تحلیل پانل کوانتایلفاطمه اکبریکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۲/۱۲/۲۲
بررسی ارتباط متقابل بین نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، فعالیت های اقتصادی واقعی و بازار های مالی جهانی: روش خودرگرسیون برداری با پارامتر متغیر در زمان-رویکرد ارتباط مشترک بسط یافتهعماد شریف باقریکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر مهاجر افغان ساکن ایرانعبدالرحمن مظفریکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۳/۰۲/۰۹

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته