عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
industrialisation in iranابوالفضل قدیری مقدم۱۹۹۴-۱
A comparative analysis of the impact of ISIS and COVID-19 on fraudulent reporting motives and audit quality in Iraqمحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی صالحی۲۰۰۳-۱۱
The economic benefits of voluntary disclosure with particular reference to environmental disclosureمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۰۸-۷
Financial Reporting Gap in Developing Countries: The Case Study of Iranمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۰۹-۶
Earnings Management Effect In Different Market Cyclesمحمدجواد ساعی۲۰۰۹-۸
A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economyمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۰-۲
A Study of the Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient through out Income Approach: Iranian Evidenceمهدی مرادی۲۰۱۰-۵
Iranian Angle to Non-Audit Services: Some Empirical Evidenceمهدی مرادی۲۰۱۰-۵
FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRANمهدی مرادی۲۰۱۰-۷
An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Descriptionمهدی مرادی۲۰۱۰-۸
A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iranمهدی مرادی۲۰۱۰-۱۱
A study of the knowledge of auditors in the field of tax laws: Evidence of Iranمهدی مرادی۲۰۱۱-۳
A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting in Iranمهدی مرادی۲۰۱۱-۳
An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchangeمهدی مرادی۲۰۱۱-۳
EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGEمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۱-۳
The effect of qualified audit report on share prices and returns: Evidence of Iranمهدی مرادی۲۰۱۱-۳
Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior: Iranian Evidenceمهدی صالحی۲۰۱۱-۸
Audit Expectation Gap: Concept, Nature and Traceمهدی صالحی۲۰۱۱-۹
An Evaluation of Iranian Banking System Credit Risk: Neural Network and Logistic Regressionمهدی صالحی۲۰۱۱-۹
Forecasting Stock Price Using Artificial Neural Networks: A Multi-Layer Perception Model- Iranian Evidenceمهدی صالحی۲۰۱۱-۹
A Survey of Fundamental Barriers in Development of Tourism in Shirazمهدی صالحی۲۰۱۱-۱۲
A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iranمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۱-۱۲
An Investigation of Relationship between Earnings Conservatism and Price to Book Ratio Based on Basu s Methodمهدی صالحی۲۰۱۱-۱۲
Auditor Responsibility and Expectation Gap: Evidence from Iranian Bankersمهدی صالحی۲۰۱۱-۱۲
A Study of Relationship between Accruals and Managerial Operating Decisions among Listed Firms in Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۲-۱
A Study of Linear and Non-linear Relations between Accounting Variables and Share Return of Automobile Industry: Some Iranian Anglesمهدی صالحی۲۰۱۲-۲
A Study of the Effect of Accounting Quality on Method of Financing: Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۲-۲
A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overviewفرزانه نصیرزاده,مهدی صالحی۲۰۱۲-۲
A Study of the Relationship between Conservatism and Capital Cost of Listed Companies: Some Iranian Evidencesمهدی صالحی۲۰۱۲-۲
Comparing Liner and Non-Liner Relationships between Accounting Variables and Dividend: Evidence of Iranian Chemical Industriesمهدی صالحی۲۰۱۲-۲
Examining Relationship between Working Capital Changes and Fixed Assets with Assets Return: Iranian Scenarioمهدی صالحی۲۰۱۲-۲
Identification of the Effective Stractual Factors in Creating and Developing Digital Entrepreneurship in Agricultural Sectorمهدی صالحی۲۰۱۲-۲
The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۲-۲
Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iranمهدی صالحی,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۲-۳
A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenarioمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۳
A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenarioمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۳
A Study of the Relation between Free Float Rate and Stock Yield Rate: Some Iranian Perspectiveمهدی صالحی۲۰۱۲-۳
Risk Based Internal Audit-An Emperical Model For Implementationمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۲-۳
A Study of Job Satisfaction between External and Internal Auditors: An Iranian Scenarioمهدی صالحی۲۰۱۲-۴
A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۴
Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidenceمهدی صالحی,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۲-۴
A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidenceمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۴
Developing Equity Culture and Partnerships in the Investement Market: A Study on Iran s Over the Counter Marketمهدی صالحی۲۰۱۲-۴
Fraud Affects on Auditing: Some Critical Scenarioمهدی صالحی۲۰۱۲-۴
A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economyمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۵
A Study of the Relative and Incremental Information Content of Financial Statements in Forecasting Stock Price: Iranian Evidence Iranian evidenceمهدی صالحی۲۰۱۲-۵
A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidenceمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۶
The Comparison between Balance Sheet of Listed Companies before and after the Consolidation: Case of Iranمهدی صالحی۲۰۱۲-۶
The Role of Information Technology in Financial Reporting Quality: Iranian Scenarioمهدی صالحی۲۰۱۲-۶
A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iranمهدی صالحی,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۲-۷
Auditors Professional Power and Users’ Expectations: Iranian Viewمهدی صالحی۲۰۱۲-۷
Survey effects of intent and materiality earnings management on ethical judgment of students in Iranمحمدحسین ودیعی ,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۲-۷
Survey some of the factors influencing ethical judgments of the earnings managementمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۲-۷
A Study of Earning Quality and Return of Shares: An Iranian Prespectiveمهدی صالحی۲۰۱۲-۸
A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iranمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۲-۸
The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۸
A Comparative Study on Conservatism Using Basu’s and Ball & Shivakumar’s Methodsمهدی صالحی۲۰۱۲-۹
A Study of Economic Index Effects on Return on Equity in Iranian Companiesمهدی صالحی۲۰۱۲-۹
Effective Components on the Forecast of Companies Dividends Using Hybrid Neural Network and Binary Algorithm Modelمهدی صالحی,بهزاد کاردان۲۰۱۲-۹
Environmental Accounting Reporting: Case of Emerging Economyمهدی صالحی۲۰۱۲-۹
A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iranمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۱۰
A Study of the Roles of Firm and Country on Specific Determinates in Capital Structure: Iranian Evidenceمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۰
Accounting Criteria and Economic Performance Evaluation with Stock Return: Iranian Scenarioمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۲-۱۰
Barriers to E-Customs in an Emerging Economy: The Case of Iranمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۰
Prediction of Financial Distress in Tehran Stock Exchange Using DEA Approachمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۰
A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Predictionمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۱
Operating Profit, Expenses and Investors Herding Behavior in Iranمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۱
The Study of Bankruptcy Prediction in Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۱
Cross-cultural study of accounting students perceptionof accounting ethics in Iran and United Kingdomمحمدرضا عباس زاده,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۲-۱۱
Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Meansمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۲-۱۱
A Study of the Maslow’s Needs Priority among the Iranian Auditorsمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۲
A Study of the Relationship between Dividend Policies and Future Growth: Iranian Evidenceمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۲
Factors Affecting the Quality of Audit Committee: A Studyمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۲
Identification and analysis of non-financial measures that affect investment decisions using the Delphi methodمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۲-۱۲
Impact of Accruals Quality on the Equity Risk Premium in Iranمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۲
The Effect of Privatization on EVA and ROA in Iranمهدی صالحی۲۰۱۲-۱۲
Effectiveness of Internal Control in the Banking Sector: Evidence from Bank Mellat, Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۱
A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidenceمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۳-۱
A Study on the relationship between human development and intellectual and human capital in banking industryمهدی مرادی۲۰۱۳-۱
A Survey of the Relationship between Privatization and Firm’s Performanceمحمدحسین ودیعی ۲۰۱۳-۱
An investigation on Impact of Institutional ownership and company proprietorship on Tax Aggressive Policyمهدی مرادی۲۰۱۳-۱
Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniquesمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۱
Accounting Information System’s Barriers: Case of an Emerging Economyمهدی صالحی۲۰۱۳-۲
Application of analytic hierarchy process in analyzing and ranking of non-financial measures that affect investor decisionsمحمدرضا عباس زاده,مهدی مرادی۲۰۱۳-۲
Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۲
A Study of Accruals Quality on Risk Assessment of Securities in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۳
A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenarioمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۳
Internet Financial Reporting: Case of Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۳
Investigating the effect of Iran accounting standards on improving earning qualityمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۳
The Relation of Working Capital and Fixed Assets: A Studyمهدی صالحی۲۰۱۳-۳
Bankruptcy Prediction by Using Support Vector Machines and Genetic Algorithmsمهدی صالحی۲۰۱۳-۴
Data Mining Approach to Prediction of Going Concern Using Classification and Regression Tree (CART)مهدی صالحی۲۰۱۳-۴
Data Mining Approach Using Practical Swarm Optimization (PSO) to Predicting Going Concern: Evidence from Iranian Companiesمهدی صالحی۲۰۱۳-۴
The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings Newsمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۴
Agency Costs in Islamic Countries: Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۵
Identification and Prioritization of the Driving Factors of Labor Productivity in the Melli Bank: Iranian Scenarioمهدی صالحی۲۰۱۳-۵
Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks’ Systemمهدی صالحی۲۰۱۳-۵
Administrative Barriers Regarding the Participation of Taxpayers in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۶
Comparison Models of Corporate Bankruptcy Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Algorithmمهدی صالحی۲۰۱۳-۶
Investment-Cash Flow Sensitivity: A Study of Iranian Listed Companiesمهدی صالحی۲۰۱۳-۶
Recovery Period, Inventories, Sales Growth Cycles and Companies’ Profitability: Empirical Evidence of Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۶
The Effect of Management Entrenchment on the Equity Capital in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۶
A Study of Mental Accounting in Sanction Conditions in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۷
A Study the Relationship of Earnings and Cash Flows: Evidence of Finance Sector in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۷
An Investigation of Intellectual Capital Changes during Company s Life Cycle: Evidence from Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۳-۷
Corporate Governance and Earnings Quality: the Iranian Evidenceمهدی صالحی۲۰۱۳-۷
The Relationship between Earnings Quality and Risk of Liquidity in Tehran stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۷
A Study of the Impact of Equity Overvaluation on Earnings Management: Iranian Overviewمهدی صالحی۲۰۱۳-۸
A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iranفرزانه نصیرزاده,محمدجواد ساعی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۸
A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۹
Comparative Analysis of Corporate Failure Prediction: Case from Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۹
Cultural Values and Professional Commitment in Accounting System: Empirical Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۹
Generational Accounting in Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۹
The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performanceفرزانه نصیرزاده,محمدجواد ساعی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۹
The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۹
A Study of Relationship between Accruals over Life Cycles of Food and Drug Companies Listed in Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۰
A Study Relationship between internal factors and profitability of banksمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۳-۱۰
A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iranمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۱۰
Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iranمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۱۰
Comparing the Earning Quality Methods of the companies Accepted in Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۰
Prediction of Economic Value Added of Iranian Listed Companiesمهدی صالحی۲۰۱۳-۱۰
The Relationship between Capital Structure and the Efficiency In both state and Private Banks by the Use of DEA Techniqueمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۰
Evaluation of Information Asymmetry in Financial Reporting: Other Approach, Other Result: New Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۳-۱۱
Factors Influencing Auditors’ Ethical Sensitivity in Ethical Decision - making: Evidence from Iranمهدی مرادی۲۰۱۳-۱۱
Investigating the Degree of Importance & Employment of Management Accounting Methods by Managers of Companies Admitted Into theمهدی مرادی۲۰۱۳-۱۱
Reforming Accounting Education Content to Fulfill Business Environment Needsمهدی صالحی,فرزانه نصیرزاده۲۰۱۳-۱۱
Relationship between Operational and Financial Risk and Economic Value added: Iranian evidenceمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۱
The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iranمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۱۱
The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of earningsمحمدرضا عباس زاده,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۳-۱۱
The Relationship Between Institutional Ownership, Active and Passive Institutional Ownership With Return On the Firm s Operating Cashمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۱
The relationship between Ownership Structure and Stock Price Volatility with Dividend in Listed Firms of TehranStock Exchangeمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۳-۱۱
The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidenceمهدی صالحی,محمدرضا عباس زاده۲۰۱۳-۱۲
The Role of Accounting Profession in Development of Capital Marketمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۳-۱۲
Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۳-۱۲
A Study of the Driving Factors of Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship in Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۱
The Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Relationship between Investment Opportunities and Dividend Ratio of Listed Companies in Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۱
Prediction of Auditor Selection Using a Combination of PSO Algorithm and CART in Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۳
A Study on the Influences of Islamic Values on Iranian Accounting Practice and Developmentمهدی صالحی۲۰۱۴-۴
Ability of earnings quality in prediction of future earnings in the companies accepted in Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۴
Comparative study of effective factors on cash holdings in private and state companies quoted in Tehran stock exchangeمحمود لاری دشت بیاض۲۰۱۴-۴
Islamic Banking Ranking Efficiency Based on a Decision Tree in Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۴
Relationship between the Institutional Ownership and Non-Executive Directors in Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۴
The Effect of Intellectual Capital on the Profitability Ratios in the Banking Industry: Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۴
The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value Added and Financial Performanceمهدی صالحی۲۰۱۴-۴
The Role of Information Asymmetry in Financing Methodsمهدی صالحی۲۰۱۴-۴
Chaos Process Testing (Time-Series in The Frequency Domain) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Eechangeابوالفضل قدیری مقدم۲۰۱۴-۵
The Relationship between Ownership Structure and Conservatism of Companies in Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۵
Destructive leader behaviour: A study of Iranian leaders using the Destructive Leadership Questionnaireفرزانه نصیرزاده۲۰۱۴-۶
Government and managerial influence on auditor switching under partial privatizationمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۴-۶
Relationship between Cultural Values and Professional Commitment and Ethical Ideologies in the Accounting System of Iranمهدی صالحی۲۰۱۴-۶
An Investigation of the Effect of Firm’s Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iranمحمدرضا عباس زاده,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۴-۸
The Effect of Company's Life Cycle on Dividend Policy of Listed Companies on the Tehran Stock Exchangeمحمدرضا عباس زاده,محمدحسین ودیعی ۲۰۱۴-۸
Longitudinal study of price model: before and after Iranian Accounting Standardsمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۴-۱۱
An Investigation of the Relationship between Changes of Balance Sheet Items and Stock Future Output: Iranian Viewمهدی صالحی۲۰۱۴-۱۲
Stock Price Forecastingمهدی صالحی۲۰۱۴-۱۲
The Effects of Industry Specialization on Auditor's Opinion in Iranمهدی مرادی۲۰۱۵-۱
Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performanceمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۵-۳
The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchangeفرزانه نصیرزاده,مهدی صالحی۲۰۱۵-۵
Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iranمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۱۵-۷
Stock price forecasting for companies listed on Tehran stock exchange using multivariate adaptive regression splines model and semi-parametric splines techniqueمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۵-۷
Performance Evaluation of Islamic Banking Sector: Iranian Viewمهدی صالحی۲۰۱۵-۸
Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regressionمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۵-۹
Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTCمهدی صالحی۲۰۱۵-۱۰
Destructive leader behavior:A comparison of Australian,American, and Iranian leaders using the DestructiveLeadership Questionnaireفرزانه نصیرزاده۲۰۱۵-۱۱
Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iranمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۵-۱۱
The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iranمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۵-۱۱
Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۶-۱
A Study of Impact of Ownership Structure and Disclosure Quality on Information Asymmetry in Iranمهدی صالحی۲۰۱۶-۲
Investigation of Market efficiency between S&P 500 and London Stock Exchange : monthly and yearly Forecasting of Time Series Stock Returns Using ARMA modelفرزانه نصیرزاده۲۰۱۶-۳
Different bankruptcy prediction patterns in an emerging economy: Iranian evidenceمهدی صالحی۲۰۱۶-۵
The Influence of Firms’ Capital Expenditure on Firms’ Working Capital Managementمهدی صالحی۲۰۱۶-۵
Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gapمهدی صالحی۲۰۱۶-۶
The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iranبهزاد کاردان,مهدی صالحی۲۰۱۶-۶
Audit Fees Prediction Using Fuzzy Modelsمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۶-۷
The Effect of Academic Education on Employers' Satisfaction and Audit Quality in Iranمهدی صالحی۲۰۱۶-۷
Bankruptcy prediction of listed companies on the Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۶-۸
The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making studentsمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۶-۸
The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iranمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۶-۱۰
Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure Evidence from the Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۶-۱۲
Evaluating the Dividend Changes According To Sustainability Criteria for Financial Performance of Companies Listed In Tehran Stock Exchangeفرزانه نصیرزاده۲۰۱۶-۱۲
Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iranمهدی مرادی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۷-۱
The effect of audit fees pressure on audit quality during the sanctions in Iranمهدی صالحی۲۰۱۷-۱
The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۱۷-۲
The impact of Iran Central Bank’s sanction on Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۷-۳
The impact of targeted subsidies plan on electricity consumption, sale, receivables collection and operating cash flow Evidence from the agricultural and rural sectors of Iranمهدی صالحی۲۰۱۷-۳
Abnormal audit fees and future restatements: evidence from Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۷-۴
Spiritual and emotional intelligences, financial performance, tax avoidance and corporate disclosure quality in Iranمهدی صالحی۲۰۱۷-۴
The effect of internal control on earnings quality in Iranمهدی صالحی۲۰۱۷-۵
The effect of suspicious executives on tax shelters in Iranمهدی صالحی۲۰۱۷-۶
Relationship between corporate governance and audit switching: Iranian evidenceمهدی صالحی۲۰۱۷-۷
The relationship between emotional intelligence, thinking style, and the quality of investors’ decisions using the log-linear methodمهدی صالحی۲۰۱۷-۷
The relationship between board of directors’ structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure: Iranian angleمهدی صالحی۲۰۱۷-۹
Using the Imperialistic Competitive Algorithm Model in Bankruptcy Prediction and Comparison with Genetic Algorithm Model in Listed Companies of Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی۲۰۱۷-۹
The effect of financial distress costs on ownership structure and debt policy: An application of simultaneous equations in Iranمهدی صالحی۲۰۱۷-۱۰
The impact of financial restatement on auditor changes: Iranian evidenceمهدی صالحی۲۰۱۷-۱۲
The effect of reporting quality on stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۸-۱
Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۲
Audit report forecast: an application of nonlinear grey Bernoulli modelمهدی صالحی۲۰۱۸-۴
Modeling and forecasting abnormal stock returns using the nonlinear Grey Bernoulli modelمهدی صالحی۲۰۱۸-۴
Obstacles and methods of financing for the development of local entrepreneurship in Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۴
The effect of CEO tenure and specialization on timely audit reports of Iranian listed companiesمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۴
The effect of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۴
The effect of Islamic sacred months on stock prices in Iran and Iraq Stock Exchangesمهدی صالحی۲۰۱۸-۴
The relation between corporate governance mechanisms, executive compensation and audit fees: Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۴
The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iranفرزانه نصیرزاده,مهدی صالحی۲۰۱۸-۵
Are the individual and collective roles of financial reporting quality measures the same? Evidence in the context of information uncertaintyرضا حصارزاده۲۰۱۸-۶
Corporate reporting readability and regulatory review riskرضا حصارزاده۲۰۱۸-۸
the effect of communication capabilities of suppliers and external green integration on the green and financial performance in Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۸
Analysis of risk and return on investment of local entrepreneurs in Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۹
Board compensation and disclosure quality: Corporate governance interferenceمهدی صالحی۲۰۱۸-۹
Family ownership and financial reporting quality: Iranian evidenceمهدی صالحی۲۰۱۸-۹
The relationship between cash holdings, investment opportunities and financial constraint with audit feesبهزاد کاردان,مهدی صالحی۲۰۱۸-۹
The relationship between management characteristics and firm innovationمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۹
Corporate social responsibility and future financial performance Evidence from Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۱۰
Multiple directorships and managerial abilityرضا حصارزاده۲۰۱۸-۱۰
The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel modelsمهدی صالحی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۸-۱۱
The impact of auditor conservatism on accruals and going concern opinion: Iranian angleمهدی صالحی۲۰۱۸-۱۱
The impact of board’s human capital on the relationship between board’s characteristics and firm’s performance in Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۱۱
The relationship between cost stickiness and financial reporting quality in Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۱۸-۱۱
The Relationship between Managerial Entrenchment, Earnings Management, and Firm Innovationمهدی صالحی۲۰۱۸-۱۱
Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۱۸-۱۲
Association of information technology and internal controls of Iranian state agenciesمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۱۸-۱۲
Recognition of the Skills and Knowledge of Iranian Auditors at workplaceفرزانه نصیرزاده۲۰۱۸-۱۲
Relationship between Cash Flow Management and Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۱۲
The Distance between Auditor and Clientفرزانه نصیرزاده,مهدی صالحی۲۰۱۸-۱۲
The effects of psychological factors on the performance of independent auditors in Iranمهدی صالحی۲۰۱۸-۱۲
TheEffect of Financial Crisis on the Relationship between Accounting Quality and TradeCredit in Iraqi listed firmsمحمدحسین ودیعی ,محمود لاری دشت بیاض۲۰۱۸-۱۲
Debt maturity structure, institutional ownership and accounting conservatism Evidence from Iranian listed companiesمهدی صالحی۲۰۱۹-۲
The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel modelsمهدی صالحی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۹-۲
Association between the availability of financial resources and working capital management with stock surplus returns in Iranمهدی صالحی۲۰۱۹-۴
Earnings Quality, Earnings Management and Financial Bankruptcyمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۹-۴
A meta-analysis approach for determinants of effective factors on audit qualityمهدی صالحی۲۰۱۹-۵
CEO ability and regulatory review riskرضا حصارزاده۲۰۱۹-۵
Empirical study on the effective factors of social responsibility disclosure of Iranian companiesمهدی صالحی۲۰۱۹-۶
The impact of financial crisis on audit quality and audit fee stickiness: evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۱۹-۶
Establishment of Integrated Accounting Information Systems in an Emerging Market-Problems and Barriersمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدجواد ساعی۲۰۱۹-۷
Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profitsمحمدرضا عباس زاده۲۰۱۹-۷
The relationship between management characteristics and firm performanceمهدی صالحی۲۰۱۹-۷
The Effect of Audit Committee and Board of Directors Characteristics on Audit Fees and Internal Control Quality in Iranمهدی صالحی۲۰۱۹-۹
The effect of internal controls on financial reporting quality in Iranian family firmsمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۱۹-۹
Anti-money laundering developments in Iran Do Iranian banks have an integrated framework for money laundering deterrence?مهدی صالحی۲۰۱۹-۱۰
Financial reporting readability: Managerial choices versus firm fundamentalsرضا حصارزاده۲۰۱۹-۱۰
Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction Countryمهدی صالحی۲۰۱۹-۱۰
The impact of corporate reporting readability on informational efficiencyرضا حصارزاده۲۰۱۹-۱۰
Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchangeمهدی مرادی۲۰۱۹-۱۱
Providing a Practical Model for Designing an Accrual Accounting System at State Universitiesمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۱۹-۱۲
Does Securities Commission Oversight Reduce the Complexity of Financial Reporting?رضا حصارزاده۲۰۲۰-۱
Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchangeمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۰-۱
Using Lyapunov’s method for analysing of chaotic behaviour on financial time series data: a case study on Tehran stock exchangeمحمدرضا عباس زاده۲۰۲۰-۱
Corporate tax aggression and debt in Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۲
The effect of managerial ability on product market competition and corporate investment decisions Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۲
The relationship between audit components and audit expectation gap in listed companies on the Tehran stock exchangeمهدی صالحی۲۰۲۰-۲
Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneursمهدی صالحی۲۰۲۰-۳
Regulatory oversight and managerial abilityرضا حصارزاده۲۰۲۰-۳
The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companiesمهدی صالحی۲۰۲۰-۳
The necessity of anti-money laundering standards for Iranian auditorsمهدی صالحی۲۰۲۰-۳
Does accounting details play an allocative role in predicting macroeconomic indicators? Evidence of Bayesian and classical econometrics in Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۴
The effect of managerial overconfidence on the conditional conservatism and real earnings managementمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۴
The Mediating Effect Of Audit Quality On The Relationship Between Earnings And Earnings Valuation In Iranمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۴
Earnings management and the informational and disciplining role of debt: evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۵
Impact of corporate governance mechanisms on the cost of equity capital in emerging marketsمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۰-۵
Management stock ownership and corporate debt: evidence from an emerging marketمهدی صالحی۲۰۲۰-۵
The effect of intellectual capital on corporate performanceمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۵
The relationship between audit components and audit market adaptabilityمهدی صالحی۲۰۲۰-۵
Auditors’ response to readability of financial statement notesمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۶
The impact of changes in cash flow statement items on audit fees: evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۶
The relationship between managerial ability, earnings management and internal control quality on audit fees in Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۶
A framework for business sustainability performance using meta-synthesisمهدی صالحی۲۰۲۰-۷
Corporate Governance and Cost of Equity: Evidence from Tehran Stock Exchangeمهدی صالحی۲۰۲۰-۷
Perception versus reality: Iranian banks and international anti-money laundering expectationsمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۰-۷
The impact of personal characteristics, quality of working life and psychological well-being on job burnout among Iranian external auditorsمهدی صالحی۲۰۲۰-۷
The relationship between management characteristics and financial statement readabilityمهدی صالحی۲۰۲۰-۷
The Relationship between Organizational Justice and Auditors’ Professional Skepticism with the Moderating Role of Organizational Commitment and Identityمهدی صالحی۲۰۲۰-۷
Audit adjustments and corporate financing: evidence from Iranمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۰-۸
The Effect of Cost Categories and the Origin of their Stickiness on Earnings Forecast: A Comparative Studyمحمدجواد ساعی,فرزانه نصیرزاده۲۰۲۰-۸
The impact of corporate governance on intellectual capitals efficiency in Iranمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۲۰-۸
The impact of ownership structure on the cost of equity in emerging marketsمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۰-۸
The potential impact of managerial entrenchment on firms’ corporate social responsibility activities and financial performance: evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۸
Factors Affecting the Risk of Fraudulent Financial Reporting 1 in Iraq and Iranمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدجواد ساعی۲۰۲۰-۹
Taxonomies of money laundering: an Iranian perspectiveمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۰-۹
The Effects of Corporate Characteristics on Managerial Entrenchmentمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۹
The relationship between the companies’ political connections and audit feesمهدی صالحی۲۰۲۰-۹
The effect of earnings management on the reputation of family and non-family firmsمهدی صالحی۲۰۲۰-۱۰
The relationship between managerial entrenchment and firm risk‐taking on social responsibility disclosureمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۰-۱۰
Ethical Leadership Style and the Dark Personality Dimensions of Effective person in Earnings Managementفرزانه نصیرزاده۲۰۲۰-۱۱
The Impact of the Characteristics and Behaviors of the Board of Directors on Agency Costs in Iranمهدی صالحی۲۰۲۰-۱۲
Increased Audit Competition Interlocking and Financial Reporting Quality in an Emerging Marketمحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی صالحی۲۰۲۱-۱
The Relationship between Corporate Reputation and Different Types of Earnings Managementمهدی صالحی۲۰۲۱-۱
The impact of intellectual capital and related party transactions on contractual costsمهدی صالحی۲۰۲۱-۲
The impact of knowledge management strategies on the relationship between intellectual capital and innovation: evidence from SMEsرضا حصارزاده,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۱-۲
The relationship between knowledge-based economy and fraudulent financial reportingمهدی صالحی۲۰۲۱-۲
Macroeconomic Factors and Stock Price Crash Risk: Do Managers Withhold Bad News in the Crisis-Ridden Iran Market?مهدی مرادی۲۰۲۱-۳
The relationship between political connections, auditor characteristics and auditor narcissismمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۳
Board busyness and firm productivityرضا حصارزاده۲۰۲۱-۴
The relationship between relative performance and managerial changeمهدی صالحی۲۰۲۱-۴
The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companiesمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۱-۵
The relationship between supervision quality, CEO’s ability and authority with firm performanceمهدی صالحی۲۰۲۱-۵
Designing the Model of Financial Statement Transparency Based on the Hierarchical TOPSIS Methodمهدی صالحی۲۰۲۱-۶
The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iranمهدی صالحی۲۰۲۱-۶
The Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Reporting Quality: Evidence from Iraqرضا حصارزاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۱-۶
The relationship between corporate governance characteristics and agency costsمهدی صالحی۲۰۲۱-۶
An empirical study on the materiality calculation at financial statements levelمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۱-۷
The Effect of Intellectual Capital and Board Characteristics on Value Creation and Growthمهدی صالحی۲۰۲۱-۷
Fraudulent financial reporting motivations in emerging marketsمحمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدجواد ساعی۲۰۲۱-۸
The ISIS Impacts on the Political Connections, Board Interlock, and Quality of Financial Reportingمهدی صالحی۲۰۲۱-۸
Managerial ability, earnings quality and ISIS: evidence from Iraqرضا حصارزاده۲۰۲۱-۹
Material internal control weakness with intangible assets, capital structure and commercial riskمهدی صالحی۲۰۲۱-۹
The relationship among financial and non-financial aspects of business sustainability performance: evidence from Iranian panel dataمهدی صالحی۲۰۲۱-۹
The relationship between managerial entrenchment and accounting conservatismمهدی صالحی۲۰۲۱-۹
Islamic Religious Atmosphere and Audit Pricing: Evidence from Iranرضا حصارزاده۲۰۲۱-۱۰
The anti-money laundering expectations gap in Iran: auditor and judiciary perspectivesمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۱-۱۰
Structural shocks in monetary policy, exchange rates, and stock prices using SVAR in Iranمهدی صالحی۲۰۲۱-۱۱
The relationship between CEOs’ narcissism and internal controls weaknessesمهدی صالحی۲۰۲۱-۱۱
The relationship between managers’ narcissism and overconfidence on corporate risk-takingمهدی صالحی۲۰۲۱-۱۱
Business strategy, intellectual capital, firm performance, and bankruptcy risk: evidence from Oman’s non-financial sector companiesمهدی صالحی۲۰۲۱-۱۲
Management characteristics and audit opinion shoppingمهدی صالحی۲۰۲۱-۱۲
The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Regulatory Comment Lettersرضا حصارزاده۲۰۲۱-۱۲
Earnings management and investor reactionمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۲۲-۱
The effect of auditor narcissism on audit market competitionمهدی صالحی۲۰۲۲-۱
The relationship between auditor characteristics and fraud detectionمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۱
The relationship between management attributes and accounting comparabilityمهدی صالحی۲۰۲۲-۱
Difference-in-differences Design and Propensity Score Matching in Top Accounting Research: A Short Guide for Ph.D. Students in Iranرضا حصارزاده۲۰۲۲-۲
How Do Financial Distress Risk and Related Party Transactions Affect Financial Reporting Quality? Empirical Evidence from Iranمحمدرضا عباس زاده۲۰۲۲-۲
The relationship between intellectual capital and financial statements readability: the role of management characteristicsمهدی صالحی۲۰۲۲-۲
Auditor’s Report Tone and Audit Expectation Gapمهدی صالحی۲۰۲۲-۳
The effect of COVID 19 on risktaking of small and medium-sized, family and non-family firmsمهدی صالحی,بهزاد کاردان۲۰۲۲-۳
The effect of knowledge management on intellectual capital, social capital, and firm innovationمهدی صالحی۲۰۲۲-۳
The relationship between different types of leadership, client’s identity, and self-confidence and auditors’ impartialityمهدی صالحی۲۰۲۲-۳
A model of board of directors’ compensation based on evaluation measure of relative accounting performanceمهدی صالحی۲۰۲۲-۴
Comparative analysis of the relationship between internal control weakness and different types of auditor opinions in fraudulent and non-fraudulent firmsمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۲۲-۴
Social Capital, Intellectual Capital, and Audit Fee: Conflicting Evidence from Iranمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۲-۴
The effect of auditors’ psychological characteristics on cultural values and social healthمهدی صالحی۲۰۲۲-۴
The relationship between managerial attributes and firm risk-takingمهدی صالحی۲۰۲۲-۴
The relationship between political relations with audit quality and auditor industry expertiseمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۴
Sustainability Reporting and Corporate Reputation: The Moderating Effect of CEO Opportunistic Behaviorمهدی صالحی۲۰۲۲-۵
The Relationship between Knowledge-Based Economy and Financial Reporting Quality on Financial Statement Comparabilityمهدی صالحی۲۰۲۲-۵
A Modeling for Unreasonableness Audit Expectation Gap, Assessing Fraud Impact and Audit Accuracyمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
Comparing psychological characteristics with organizational conflicts and occupational innovation barriersمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۶
Developing a Model of Insurance Securitisation in Iranian Environmental Conditionsمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
Identifying and classifying the financial resilience measurement indices using intuitive fuzzy DEMATELمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۲-۶
Managers’ and auditors’ narcissism on the management team’s stability and relative corporate performanceمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The consequences of the auditor’s choice in group companies and expectations gapمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The Effect of COVID 19 on the Resilience of Small and Medium-Size Firmsمهدی صالحی,بهزاد کاردان۲۰۲۲-۶
The effect of different types of intelligence on organizational performanceمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The effect of intellectual capital on fraud in financial statementsمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۶
The Effect of Management Characteristics on Audit Report Readabilityمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The effect of social and intellectual capital on fraud and money laundering in Iraqمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The Impact of Investment Efficiency on Firm Value and Moderating Role of Institutional Ownership and Board Independenceمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The Interactive Effect of Ownership Structure on the Relationship between Annual Board Report Readability and Stock Price Crash Riskفرزانه نصیرزاده۲۰۲۲-۶
The Relationship between Audit Adjustments and Audit Quality in Iraqمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The relationship between business strategy and management entrenchmentمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The relationship between managerial entrenchment, social responsibility, and firm’s risk-taking and shareholders’ activityمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
The Relationship between Prevention and Panic from COVID-19, Ethical Principles, Life Expectancy, Anxiety, Depression and Stressمهدی صالحی۲۰۲۲-۶
Does intellectual capital and corporate governance have an impact on annual report readability? Evidence from an emerging marketمهدی صالحی۲۰۲۲-۷
Identifying and classifying the contributing factors to financial resilienceمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۲-۷
The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Earnings Management and Audit Fees: Evidence from Iranمهدی صالحی۲۰۲۲-۷
The effect of cash flow information asymmetry criteria on conservatism in Iranمهدی صالحی۲۰۲۲-۸
The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Launderingمهدی صالحی۲۰۲۲-۸
The effect of corporate lobbying on fraud and money launderingمهدی صالحی۲۰۲۲-۸
The relationship between board characteristics and social responsibility with firm innovationمهدی صالحی,بهزاد کاردان۲۰۲۲-۸
The relationship between corporate governance and financial reporting transparencyمهدی صالحی۲۰۲۲-۸
Accounting Conservatism and Earnings Qualityفرزانه نصیرزاده۲۰۲۲-۹
Which Is More Concerning for Accounting ProfessionalsPersonal Risk or Professional Risk?مهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۲-۹
The impact of Covid-19 on organisational commitment with mediating role of satisfaction among the Iraqi auditorsمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۲۲-۱۰
Assessment of Financial Security of SMEs Operating in the Renewable Energy Industry during COVID-19 Pandemicمهدی صالحی۲۰۲۲-۱۱
Management psychological characteristics and earnings managementمهدی صالحی۲۰۲۲-۱۱
The Relationship between Managers’ Disclosure Tone and the Trading Volume of Investorsفرزانه نصیرزاده,رضا حصارزاده۲۰۲۲-۱۱
Audit committee and regulatory scrutinyرضا حصارزاده۲۰۲۲-۱۲
Audit committee financial expertise, audit committee independence, and regulatory oversight on external auditorsمحمدجواد ساعی,رضا حصارزاده۲۰۲۲-۱۲
Relationship between COVID 19 prevention and panic and distress tolerance, spiritual intelligence and happiness in undergraduate, postgraduate accounting studentsمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۲-۱۲
The Effect of CO2 Gas Emissions on the Market Value, Price and Shares Returnsمهدی صالحی۲۰۲۲-۱۲
The Effect of Social Responsibility Disclosure on Corporate Performance in Five Arab Countries: Evidence on the Moderating Role of Stakeholder Influence Capacity and Family Ownershipرضا حصارزاده,فرزانه نصیرزاده۲۰۲۲-۱۲
The impact of International Public Sector Accounting Standards on economic policy uncertaintyرضا حصارزاده۲۰۲۲-۱۲
The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Bankingمحمدرضا عباس زاده,مهدی صالحی۲۰۲۲-۱۲
The relationship between corporate governance and cost of equity: evidence from the ISIS era in Iraqمهدی صالحی,مهدی مرادی۲۰۲۲-۱۲
Designing an internal audit effectiveness model for public sector: qualitative and quantitative evidence from a developing countryرضا حصارزاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۳-۱
Methodological issues in real earnings managementرضا حصارزاده۲۰۲۳-۱
The effect of intellectual capital on audit fees stickinessمهدی صالحی۲۰۲۳-۱
The materiality of identified misstatements by auditors and earnings managementمهدی صالحی,محمود لاری دشت بیاض۲۰۲۳-۱
The Severity of a Client’s Negative Environmental Social and Governance Reputation Affect Audit Effort and Audit Qualityمهدی مرادی۲۰۲۳-۱
The Relationship between Changes in Corporate Governance Characteristics and Intellectual Capitalفرزانه نصیرزاده۲۰۲۳-۲
The Relationship between Intellectual Capital and Audit Feesمحمود لاری دشت بیاض۲۰۲۳-۲
Organizational Risk Management and Performance from the Perspective of Fraud: A Comparative Study in Iraq, Iran, and Saudi Arabiaمحمدرضا عباس زاده,فرزانه نصیرزاده۲۰۲۳-۳
The Effect of Ethics in Business on Happiness, Aggressiveness and Inconsistency of Efforts and Rewardsمهدی مرادی۲۰۲۳-۳
The Impact of Blockchain on the Quality of Accounting Information: An Iraqi Case Studyمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۲۳-۳
Classification of Contributing Factors to Financial Statements Transparency Using Met analysis and Delphi-Fuzzyمهدی صالحی۲۰۲۳-۴
Nonfinancial sustainability reporting, management legitimate authority and enterprise valueمهدی صالحی۲۰۲۳-۴
The relationship between economic complexity and green economy with earnings managementمهدی صالحی۲۰۲۳-۴
Intellectual capital, social capital components and internal control weaknesses: evidence from Iran’s business environmentمهدی صالحی۲۰۲۳-۵
Knowledge Management Strategies, Intellectual Capital, and Ambidextrous Innovation Capability in SMEs: Are They Relevant?رضا حصارزاده۲۰۲۳-۵
Leadership style, knowledge sharing and audit qualityرضا حصارزاده,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۳-۵
The Effect of COVID-19 on the Performance of SMEs in Emerging Markets in Iran, Iraq and Jordanمحمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۳-۵
The effect of economic complexities and green economy on financial statements fraudمهدی صالحی۲۰۲۳-۵
The Impact of Ownership Type on Labour Cost Stickinessفرزانه نصیرزاده,محمدجواد ساعی۲۰۲۳-۵
The identification and classification of contributing factors to technical knowledge valuation at the related commercialisation level using the hierarchical analysisمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۲۳-۶
The impact of business ethics on stress, anxiety and depression and the success of auditorsمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۳-۶
Evaluating the Effect of COVID-19 on Profitability and Bank Performanceمحمود لاری دشت بیاض,مهدی صالحی۲۰۲۳-۷
The Effect of Corporate Governance in Islamic Banking on the Agility of Iraqi Banksمحمدرضا عباس زاده۲۰۲۳-۷
The impact of narcissism, self-confidence and auditor’s characteristics on audit report readabilityمهدی صالحی۲۰۲۳-۸
The Relationship Between Non-additivity Valuations, Cash Flows and Sales Growthفرزانه نصیرزاده۲۰۲۳-۸
Collaboration Network Analysis of Papers Published in English language Accounting and Finance Journals in Iranرضا حصارزاده۲۰۲۳-۹
Audit committee features and earnings managementفرزانه نصیرزاده۲۰۲۳-۱۰
Knowledge sharing barriers and knowledge sharing facilitators in innovationمهدی صالحی۲۰۲۳-۱۰
A comparative study of the relationship between audit quality and earnings management in the markets of Iraq and Omanمحمدعلی باقرپور ولاشانی,مهدی صالحی۲۰۲۳-۱۱
Auditors#039; sensory processing capability and objectivity: are auditors really objective?محمدعلی باقرپور ولاشانی,محمدرضا عباس زاده۲۰۲۳-۱۱
Inconsistency in Managers’ Disclosure Tone: The Signalling Perspectiveفرزانه نصیرزاده۲۰۲۳-۱۱
The Driving Factors of Italy’s CO2 Emissions Based on the STIRPAT Model: ARDL, FMOLS, DOLS, and CCR Approachesمهدی صالحی۲۰۲۳-۱۱
The impact of audit members’ self-esteem and narcissism on organizational knowledge sharing among audit firmsمهدی صالحی۲۰۲۳-۱۱
COVID-19 and CFO performance: evidence of large and medium-size companiesمهدی صالحی۲۰۲۴-۱
The Impact of Adherence to Sustainable Development, as Defined by the Global Reporting Initiative (GRI-G4), on the Financial Performance Indicators of Banks: A Comparative Study of the UAE and Iraqمحمدجواد ساعی,رضا حصارزاده۲۰۲۴-۱
From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDPمهدی مرادی,مهدی صالحی۲۰۲۴-۲
A model of increasing performance in sustainable supply chain managementمهدی صالحی۲۰۲۴-۴
CEO succession origin and annual reports readabilityرضا حصارزاده۲۰۲۴-۴
Comprehensive Review on Audit Expectation Gap: A Meta-Synthesis Approachمهدی صالحی,محمدعلی باقرپور ولاشانی۲۰۲۴-۴
Factors affecting team performance of external auditors in Iran: A Delphi–interpretive structural modelling approachمحمود لاری دشت بیاض,رضا حصارزاده۲۰۲۴-۴
The effect of board effectiveness on the long-term company success and comparability of financial informationمهدی صالحی۲۰۲۴-۴
Drought risk and audit pricing: a mixed-methods studyرضا حصارزاده۲۰۲۴-۵

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته