عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
ارزیابی و مقایسه گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های حذف شده از بورسگزارش‌ حسابرسی، شرکت‌های حذف شده، بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین ودیعی ,سعید سمائی رهنی,محمدرسول داریوش نیاکاربردی-

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته