عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
ارزیابی و مقایسه گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های حذف شده از بورسگزارش‌ حسابرسی، شرکت‌های حذف شده، بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین ودیعی ,سعید سمائی رهنی,محمدرسول داریوش نیاکاربردی-

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته