عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
داده کاوی تاثیرات مشخصات ساختاری شرکت های برتر ایرانی بر نیازمندی های وب سایت تجاری و بازاریابی آنها، بهمراه ارائه بسته های پیشنهادیداده کاوی، شرکت های برتر ایرانی، نیازمندی های وب سایت تجاریآذر کفاش پور,علیرضا عظیمی ثانی, , کاربردی-
گونه شناسی صمیمیت در محیط کار: (موردمطالعه: هتلهای پنج ستاره در سطح شهر مشهد)صمیمیت،محیط کار، گونه شناسیآذر کفاش پور,مهشید قریب پور, کاربردی-توسعه ای-
بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانشاعتماد به مدیریت,اعتماد به مدیریت,مستند سازی دانشمصطفی کاظمی,یوسف رمضانیکاربردی-
بررسی نقش تعدیل گر پوشش انعطاف پذیری مورد نیاز بر رابطه میان انعطاف پذیری مدیریتی و رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک های و موسسات مالی و اعتباری شهر مشهد)انعطاف پذیری مورد نیاز، انعطاف پذیری مدیریتی، رضایت مشتریعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی,الهه ناصری نژادکاربردی-
تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری بر اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگریصادرات نامرئی، گردشگری، گردشگری فرهنگی، اشاعة فرهنگ، سوغاتفریبرز رحیم نیا ,مجتبی پورسلیمی,احمدرضا کریمی مزیدیکاربردی-
بررسی اثر مثبت اندیشی پرستاران بر روی اثر بخشی بیمارستان (مورد مطالعه بیمارستان های شهر مشهد)مثبت اندبشی، پرستاران، اثر بخشی، بیمارستانعلیرضا خوراکیان,یعقوب مهارتی,حنظله زینوندلرستانیکاربردی-
بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر اساس مقیاس ای -کوال(مورد مطالعه: کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدواژگان کلیدی: ابعادکیفیت خدمات الکترونیکی / مقیاس ای کوآل /کتابخانه مرکزیاحمد لطیفیانکاربردی-
بررسی تأثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت هاحساسیت،پاسخدهی، تکنولوژی، موقعیت تجاریسعید مرتضوی,علیرضا امینیکاربردی-
نقش توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد نیروکار عاطفی(مورد مطالعه: کارکنان انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد)توانمند سازی روانشناختی، نیروی کار عاطفی، کارکنان انتظاماتسعید مرتضوی,علیرضا امینیکاربردی-
بررسی تاثیر صداقت در عذر خواهی رهبران و تعهد عاطفی پیروان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی گر بخشش، رهبری تحولی و خشوع در دانشگاه فردوسی مشهدمعذرت خواهی، تعهد عاطفی، رهبری تحولی، بخشش، خشوععلی شیرازی,محمدصادق شریفی رادکاربردی-
رهبری راستین و سلامت روحی و جسمی کارکنان: تقش میانجی گر عدم امنیت وابستگیرهبری راستین، سلامت روحی و جسمی کارکنان، اضطراب وابستگی، اجتناب از وابستگیفریبرز رحیم نیا ,محمدصادق شریفی رادکاربردی-
: ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانیعلل ایمنی روانی،پیامدها،الگوی ساختاریمصطفی کاظمی,سمیراء پورکاربردی-

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته