دستورالعمل نحوه تشویق و حمایت از فعالیت های بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

در راســتای تحقق اهداف كلان و ارتقا جایگاه بین المللی دانشــگاه و پاســخ به نیاز های جوامع بین المللی با توجه به ظرفیت ها و امكانات موجود "د ستورالعمل نحوه تشویق اعضای هیات علمی در را ستای بین المللی سازی دانشگاه فردوسی مشهد"در شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه مصوب شد

بخش اول : آموزشی؛

ماده ١- معادل واحد دروس ارائه شده جهت دانشجویان غیر ایرانی (مشروط به رعایت كف كلاسی دانشجویان غیر ایرانی) با توجه به معادل سازی به شرح ذیل به سقف آموزانه عضو هیات علمی اضافه می شود.

تبصره ١- افزایش ضریب آموزانه در مقطع كارشناسی به ازای هر دانشجوی غیر ایرانی٥/٢درصد،حداكثر تا ٢٠نفردانشجوی غیر ایرانی.

تبصره ٢- افزایش ضریب آموزانه در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری به ازای هر دانشجوی غیر ایرانی١٠درصد، حداكثر تا ٤نفر دانشجوی غیر ایرانی.

ماده ٢- درگروه های آموزشی با بیش از ٤٠دانشجوی غیر ایرانی در مقاطع تحصیلات تكمیلی، مدیرگروه می تواند یكی از اعضای هیات علمی را باتایید شورای تحصیلات تكمیلی بعنوان "دستیار بین المللی گروه"معرفی و حكم ایشان توسط رئیس دانشكده به مدت ٢سال صادر می شود.

تبصره - به ازای ٤٠دانشجو در گروه آموزشی در آغاز هر نیمسال تحصیلی یك واحد از واحد موظف دستیار بین المللی گروه كسر می شود و در صورت افزایش تعداد دانشجویان، به ازای هر دانشجو ٠٢٥/٠واحد و حداكثر تا یك واحد قابل افزایش می باشد.

ماده ٣- عضو هیات علمی می تواند دستیارآموزشی ویژه دانشجویان غیر ایرانی با رعایت كف كلاس( مقطع كارشناسی ٢٠نفر،مقطع كارشناسی ارشد ٥ نفر و مقطع دكتری ٣نفر(داشته باشد) بر اساس شرایط شیوه نامه دستیار آموزشی)

ماده ٣:(تبصره١) دستیار آموزشی ویژه می تواند با درخواست و تایید عضو هیات علمی كلاس های فوق العاده حداكثر تا سقف یك پنجم واحددرس(بدون اعمال ضریب) تشكیل دهد

تبصره٢- برگزاری كلاس توسط دستیار آموزشی ویژه با نظارت عضو هیات علمی در ساعات غیر رسمی/رسمی ( با توجه به ظرفیت كلاسهای موجود) انجام می شود

تبصره٣- حق الزحمه دستیار آموزشی ویژه مطابق آیین نامه آموزانه محاسبه و پرداخت می شود. ( لازم به ذكر است حق الزحمه دستیار آموزشی ویژه از محل آموزه عضو هیات علمی كسر نمی شود.)

.ماده ٤- به فعالیت های بین المللی آموزشی مطابق شیوه نامه حمایت و ارزیابی از فعالیت های آموزشی( آحفا) امتیاز ویژه داده می شود.

ماده ٥- در هفته آموزش ازاعضای هیات علمی موثر در آموزش بین الملل تقدیر می شود .

بخش دوم: پژوهش و فناوری؛

ماده ٦- برای راهنمایی رساله های دكتری دانشجویان غیرایرانی در رشته های علوم محض و تجربی: ٠٠٠ /٠٠٠/١٠٠ریال و رشته های علوم نظری: ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ریال به پژوهه"ب"استاد راهنما توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان تشویقی اضافه می شود.

ماده ٧- راهنمایی رساله/پایان نامه های دانشجویان غیر ایرانی درظرفیت عضو هیات علمی محاسبه نمی شود.

ماده ٨- سقف حمایت از رساله/پایان نامه های دانشجویان غیر ایرانی (طرح شماره٣) مشابه دانشجویان ایرانی می باشد.

ماده ٩- مقالاتی كه در نشریات كشور متبوع دانشجودر رشته های علوم انسانی چاپ و در فهرست نشریات ISC باشد، برای دفاع دانشجویان معتبر و معادل مقاله های علمی پژوهشی داخلی (برای دانشجو و عضو هیات علمی) محاسبه می شود.

ماده ١٠- پرداخت پژوهانه واحد های رساله/پایان نامه دانشجویان غیر ایرانی خارج از سقف آموزانه می باشد.

ماده ١١- به استادان راهنمای رساله دكتری دانشجویان غیر ایرانی پس از تصویب پیشنهاده در صورتی كه امتیاز پژوهه عضوهیات علمی در چارك اول گروه باشد، مبلغ چهل میلیون ریال و چارك دوم مبلغ بیست میلیون ریال از محل سرجمع شهریه های دانشجویان غیر ایرانی توسط معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان تشویقی فرم آموزانه پرداخت می شود.

بخش سوم:

سهم اعتبار واحد ها و دانشگاه در دوره های دكتری آموزشی – پژوهشی و پژوهش محور

ماده١٢- شصت و پنج درصد از شهریه هر دانشجوی غیرایرانی دوره های دكتری آموزشی – پژوهشی و پژوهش محور به دانشكده درجهت انجام فعالیت های جاری، زیر ساخت ها و بین المللی سازی به شرح زیرمیباشد .

١-١-دوره دكتری آموزشی – پژوهشی

١-١-١- چهل درصد از شهریه هر دانشجوی غیرایرانی به دانشكده تخصیص می یابد

١-١-٢- بیست و پنج درصد از شهریه هر دانشجوی غیرایرانی به گروه مربوطه تخصیص می یابد.

٢-١- دوره دكتری پژوهش محور

١-٢-١- بیست و سه درصد از شهریه هر دانشجوی غیرایرانی به دانشكده تخصیص می یابد

١-٢-٢- چهل و دو درصد از شهریه هر دانشجوی غیرایرانی به گروه مربوطه تخصیص می یابد

ماده١٣- سی و پنج درصد از شهریه هر دانشجوی غیرایرانی دوره های دكتری آموزشی – پژوهشی و پژوهش محوردر جهت انجام فعالیت های آموزشی،پژوهشی و زیر ساخت ها در راستای بین المللی سازی دانشگاه هزینه خواهد شد.

این دستورالعمل در ١٣ماده و ٦ تبصره درتاریخ ٢٩/١١/١٣٩٧به تصویب شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه رسید و از تاریخ ١/٧/١٣٩٨ قابل اجرامی باشد. ضمنا شیوه نامه اجرایی بخش سوم ابلاغ خواهد شد.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته