عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
مدیریت تغییرات اساسیمهدی خداپرست مشهدی۱۳۷۶
برایند رقابتمهدی خداپرست مشهدیموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی۱۳۷۶
مدل سازی اقتصادی در اقتصاد مدیریتمهدی خداپرست مشهدیموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی۱۳۷۸
اقتصاد خرد(1)محمدرضا لطفعلی پور۱۳۸۴
قرآن و اقتصادمحمدرضا لطفعلی پوربنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه۱۳۸۴
بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری اسلامیمهین دخت کاظمیپژوهشکده پولی و بانکی۱۳۸۵
مالیه عمومی و انتخاب عمومی (جلد اول)علی چشمیسمت۱۳۸۸
مالیه عمومی و انتخاب عمومی (جلد دوم)علی چشمیسمت۱۳۸۸
الزامات و نتایج خصوصی‌سازی (مجموعه مقالات)علی چشمیمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی۱۳۸۹
توسعه پایدار و توزیع درآمد در کشورهای جهان سوممصطفی سلیمی فرجهان نما۱۳۸۹
Fosill Fuel And The Environmentمحمدرضا لطفعلی پورIn Tech۱۳۹۰
ایران و اقتصاد دانایی محورمصطفی سلیمی فربه نشر۱۳۹۰
اقتصاد فقیر، بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانیمهدی فیضیدنیای اقتصاد۱۳۹۰
کلیات اقتصاد انرژیمحمدحسین مهدوی عادلیموسسه مطالعات بین المللی انرژی۱۳۹۱
حکمرانی غیر متمرکز در سیستم های اقتصادی پیچیدهمهدی خداپرست مشهدیسخن گستر۱۳۹۲
اقتصاد کسب و کار با رویکردی نوین برای مدیرانمهدی خداپرست مشهدیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس۱۳۹۲
گذار آغازینی از مفاهیم و نظریه های توسعه به شوی الزامات کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمصطفی سلیمی فرنشر الگوی پیشرفت۱۳۹۳
جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمصطفی سلیمی فرمرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت۱۳۹۴
بررسی فقهی وقف پولتقی ابراهیمی سالاریبنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۹۴
اقتصاد هویتمهدی فیضینکاه معاصر۱۳۹۵
English Textbook for students Economicsمحمود هوشمند۱۳۹۷
سیاست در خدمت توسعه؛ بهره‌گیری از شفافیت و مشارکت شهروندانعلی چشمیمعاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکا۱۳۹۷
مدلسازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم افزار نت لوگو NetLogoنرگس صالح نیاموسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران۱۳۹۸
بررسی پیامدهای بیماری کرونا: بشریت در آزمون تازهمهدی فیضی۱۴۰۰
آموزش نرم افزار Microfit5نرگس صالح نیاموسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران۱۴۰۱
خرید و فروش ارزهای دیجیتال به زبان سادهنرگس صالح نیاموسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران۱۴۰۲
شبیه سازی سیستم های پیچیده با رویکرد عامل-مبنای فازینرگس صالح نیاانتشارات علوم رایانه۱۴۰۳

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته