عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی تجربی رابطه بین موجودیها و اجزاء متشکله آن با عملکرد مالی در شرکتهای تولیدیهادی قربان علی آبادیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۰/۰۲/۱۳
بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختیمحمدعلی ساریکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۰/۰۲/۲۰
بررسی رابطه‌ی میزان تأخیر در اعلام سود پیش‌بینی‎شده‌ی فصلی با نوع خبر سود و دقت پیش‌بینیسیدسعید مهرداد آیسککارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
بررسی رابطه انواع شاخص های نقدینگی با سودآوری و ارزش شرکتامین رستمیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۰/۰۸/۲۴
میزان توافق استفاده کنندگان صورت های مالی با تفاوت های استانداردهای حسابداری ملی و بین المللیصادق حسن زاده کوجوکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۰/۱۰/۱۴
بررسی رابطه بین به هنگامی گزارش گری مالی سالانه و حاکمیت شرکتیمجتبی سلیمانی مارشککارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۰/۱۰/۱۷
تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت مندی شغلیسیداسمعیل شعنیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۰/۱۰/۱۷
بررسی رابطه بین فعالیت های تامین مالی و اقلام تعهدی با بازده سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانآرش خیرخواهکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۰/۱۲/۰۹
تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل‌های پیش‌بینی سودسیدمحسن موسویکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۱/۰۳/۳۰
بررسی تجربی چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی با تغییرات سطح فروشسیدعلی حدادبایگیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۱/۰۴/۲۲
تأثیر شـهرت و توجیهات مدیر عامل درخصوص عملکرد ضعیف شرکت بر قضـاوت سـرمایه گذاران درمورد عملکرد آتی شرکتفرهاد رعناورنوسفادرانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۱/۰۵/۱۱
شناسایی،تحلیل و رتبه بندی معیارهای غیرمالی موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی(AHP).سیده طاهره مهربان خوکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۲/۰۱/۲۷
بررسی رابطه ی برخی عوامل مالی موثر بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمصطفی ملکیان کله بستیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
مقایسه دقت پیش بینی درماندگی مالی مدل ماشین بردار پشتیبان بازه ای و ماشین بردار پشتیبان استانداردحمید رمضانیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۲/۰۶/۲۹
نقش داراییهای مبتنی بر بازار در کاهش ریسک شرکتمریم سعیدی کیانکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تغییرات سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسعید فلاحیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقدحجت هاتفی مجومردکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاریزهره مرادیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۲/۱۰/۱۶
بررسی عوامل موثر بر کاهش فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالیحسین میرزائیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۲/۱۰/۱۸
مقایسه تاثیر شاخصها و مدلهای محاسبه کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتیحسن سپهری کیاکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت ها، بر اساس شاخص های مالی سنتی و نوین (تجربه خصوصی سازی در ایران)علی خلیلیان موحدکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری ، محافظه کاری شرطی و غیرشرطیصغری کرمدار مزرجیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و نحوه تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرحیمه عبداللهیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۲/۱۱/۰۹
پیش بینی قیمت سهام: کاربرد الگوهای اقتصاد سنجی و شبکه عصبی فازیامید اماندادکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و هزینه سرمایه با ریسک نقدی و ریسک قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشهپر معلمی کرابکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیسعید سمائی رهنیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
بررسی دیدگاه استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسیمحمدرضا آسیائیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
رابطه بین ترکیب های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهامسعید محمّدیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانیآلاله ژیان طبسیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۲/۱۲/۲۰
کشف مدیریت سود با استفاده از، مدل های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS) و شبکه عصبی فازی (ANFIS)قاسم آرستهکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۲/۱۲/۲۰
ارتباط بین متغیرهای مبتنی بر تئوری موازنه ای و سلسله مراتبی و متغیرهای منتخب صورت جریان وجوه نقد با وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانناهید رضائیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۳/۰۱/۰۹
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاریوجیهه رجبی خامسیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۰۲/۳۱
بررسی میزان تحقق پیش بینی سود مندرج در گزارش های توجیهی افزایش سرمایهسیداسماعیل هزارخانیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۳/۰۳/۰۳
پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها با استفاده از الگوریتم آدابوست و مقایسه دقت آن با شبکه های عصبی- فازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننوشین اسلامیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۰۳/۰۴
تأثیر دانش مالی مدیر عامل بر روی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمد ملازادهکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۳/۰۳/۱۰
بررسی تجربی رابطه کیفیت سود با سیاست تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفرشته مشتاقکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۰۳/۲۷
مقایسه مدل های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS) و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی سود هر سهم (EPS)محمدرسول داریوش نیاکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی رابطه هموارسازی سود و عدم قطعیت جریان‌های نقدی آیندهزهره اتقاییکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی اثر نگهداری وجوه نقد و تمرکز مالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص عملکرد EVA و REVA )قنبر علی شوشتریکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۷
بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و EPSپیش بینی شده درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهرانسمّیه نجیب زادگانکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مقایسه و ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیار های مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی.هادی صدیقیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
:بررسی موانع و چالش های اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادارالهه میرزایی رادکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
برآورد احتمال برگشت زیان و تاثیر آن بر بازده غیرعادی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین ذوالفقارآرانیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با وجوه نقد نگهداری شده و بازده سهامهاشم ابراهیم بایکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر سود آوری و نقدینگیزینب نوربخش حسینیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکتهای بورسی بر اساس چارچوب کنترل های داخلی ارائه شده توسط کوزو.سمیرا عید محمد پورکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
الگوسازی و پیش بینی بازده غیرعادی سهام با استفاده از مدل غیرخطی خاکستری برنولیبهار دریابکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی بر دقت پیش بینیآزاده جعفرزادهکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر رشد شرکت هامرتضی منصوریکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی رابطه ی شساخص توسعه ی انسانی و سرمایه فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانراحله بوستانی فرکوشکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌هانوید پایدارمنشکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۳/۰۸/۰۶
بررسی و تحلیل تحقیقات حسابرسیحسین فاتح گوشکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۳/۰۹/۲۶
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (تکنیک BCC و CCR)مهدی دلقندیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
بررسی دیدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در خصوص عوامل موثر بر بازاریابی حسابرسیسٌمیه السادات حسینیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۳/۱۰/۱۸
بررسی دیدگاه استفاده کنندگان در خصوص عوامل موثر بر سطح اعتماد آن ها به حسابرسان و گزارشات ارائه شده توسط آن هافرزانه نوفرستیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۳/۱۰/۲۴
بررسی دیدگاه استفاده کنندگان در خصوص تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد آن هازهرا گل علیزاده فروتقهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۳/۱۰/۲۷
بررسی دیدگاه مدیران و شرکا موسسات حسابرسی در خصوص تاثیر جنسیت بر عملکرد حرفه ای حسابرسانبهروز عارف نیاکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت هزینه با استفاده از هزینه یابی کایزن در شرکت های تولیدی خراسان رضویمهلا سیدحسینی مقدمکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی رابطه بین سلسله مراتب ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانجواد باروئیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی مدیریت سود پیش بین در برابر مدیریت سود فرصت‌طلبسیمین پورساسانکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تغییرات در کارایی عملیاتی و عملکرد شرکت‌ها: رویکرد تجزیه و تحلیل مرزیسعیده مرادیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی رابطه تملک سهام توسط بانکها با عملکرد شرکتهافاطمه شریفی شهریکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
رابطه حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالیآدینه وحیدنیاکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ودوره بازیافت وجه نقدامیر صورتیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بررسی عوامل موثر بر تبدیل مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در بخش دولتیمهدی عباسی زرمهریکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
بررسی رابطه ی بین روند الگوهای بلند مدت سود آوری و محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در زمان کاهش سودعباس محمدیانکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۳/۱۱/۱۹
تعیین معیارهای سنجش انعطاف پذیری مالی بر اساس نظر خبرگان و رتبه بندی آنها بر اساس روش AHPسمیه شیخعلی شاهیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۱۱/۱۹
تاثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سودبهزاد بیگیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۱۱/۲۱
پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم های ترکیبیبی تا قره خانیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۳/۱۱/۲۸
بررسی رابطه ساختار سرمایه،نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکتعلی طالب زاده بردسیریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۳/۱۲/۰۲
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، متغیرهای کلان اقتصادی باسیاست تقسیم سود شرکت‌هاعطیّه سیگاریکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۵
محاسبه ی بهای تمام شده یک کیلوگرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (بررسی موردی)راشین قشقائیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۳/۱۲/۱۲
بررسی تلفیقی تکنیک های تاپسیس (TOPSIS) وتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ((AHP در رتبه بندی عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذارانلاله منتصریکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شناسایی برخی از عوامل موثر درکاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکتهاعلی اکبر عابدینیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۱۲/۲۵
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهرانالهام مردانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۳/۱۲/۲۶
بررسی رابطه نوع صنعت با مبلغ و ترکیب عناصر ارزش افزودهسمانه پور رسانه منشکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۳/۱۲/۲۶
رابطه ادراک مدیران از توانمندی سیستم های هزینه یابی, قدرت روانشناختی و عملکردسارا اعتمادی عیدگاهیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۴/۰۱/۲۵
تأثیر ارائه به موقع صورت های مالی میان دوره ای بر عدم تقارن اطلاعاتیرؤیا زحمتکشکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۴/۰۲/۰۹
ارتباط بین حق‌الزحمه حسابرسی و تحریفات صورت‌های مالی : شواهدی از تجدید ارائه سالانهسارا پژمانکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۴/۰۳/۱۸
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های بیش از اندازه ارزش‌گذاری شدهمجتبی مقدس نوقابیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۴/۰۳/۲۶
تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام در سطح صنایع مختلفشیما خسرو جردیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۳
بررسی تاثیر تغییرات قیمت دارایی های جانشین سهام بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهرانمژگان ترابیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
تاثیر توان نقدینگی شرکت برق منطقه ای خراسان بر وضعیت مالی و عملکرد مالی پیمانکاران صنعت برقعلی اصغر ابراهیمیانکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۴/۰۴/۲۳
تاثیر تجدیدارائه صورت های مالی بر تغییر حسابرساعظم اسحاق نیاکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
ارزیابی تاثیر ویژگی های مالی و شاخص های اقتصادی بر سود آوری شرکت ها، با رویکردی مقایسه ای بین صنایع استراتژیک و غیر استراتژیکسعید صفرزاده بقالکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی آموزش های ضمن خدمت (مستمر) مورد نیاز حسابداری از دیدگاه شاغلین و کارفرمایانمحسن پور علی مال آبادکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر تغییر الزامی(قانونی) حسابرس بر کیفیت حسابرسیمعصومه حفارکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی عوامل درون و برون شرکتی موثر بر ساختار سرمایه با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازیفرهاد نسیم طوسیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر جایگزینی دانشجویان کارشناسی ارشد بازرگانی به عنوان سرمایه گذاران غیر حرفه ایفهیمه کفاش پورطرقیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود: شواهدی از بکارگیری تکنیک متاآنالیزسولماز عارفی اصلکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۴/۰۶/۳۰
رابطه بین تغییر شریک مسئول حسابرسی و کیفیت حسابرسیفاطمه ایمانیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تاثیر افشای حق‌الزحمه حسابرسی بر درک استفاده کنندگان از ویژگی‌های حسابرسیسعیده زارع بنادکوکیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین کیفیت سود با حداکثر سود قابل تقسیم (دستور العمل بورس)منا میرنژادکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۴/۰۸/۰۳
بررسی تطبیقی بازده و ریسک سرمایه گذاری در بازار فرابورس با شرکتهای بازار رسمی بورس اوراق بهادارمهدی خرقانیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۴/۰۸/۰۵
بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالیمرجان احمد نیا باغ عباسکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۴/۰۸/۰۵
فراتحلیل عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیملیحه خباز توکلیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۴/۰۸/۲۶
بررسی تاثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایهحسین ربانیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۴/۰۹/۱۰
بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری ناشی از الزامات قانونی موجودفاطمه توسلی فدیههکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
بررسی تاثیر تغییر عمده نرخ ارز بر شاخص های مالیفاطمه صادقی وزینکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۴/۱۰/۱۲
بررسی رابطه تخصص گرایی صنعت حسابرس و هزینه تبلیغات بر حق الزحمه حسابرسیمجیدرضا اقبالیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
بررسی رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی و کسری بودجه دولت با گریز مالیاتیندا علیزادهکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
بررسی رابطه ی نقدشوندگی دارایی ها با ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانخسرو آذریکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۴/۱۰/۱۶
فرصت های رشد شغلی،تعهد سازمانی،شهرت سازمانی،موسسات حسابرسی،اثربخشی آموزش،قصد جابه جاییرقیه سلیمی زادککارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۴/۱۰/۲۰
بررسی رابطه ی توانایی مدیریت با حق الزحمه ی حسابرسی و اظهار نظر مشروط حسابرسزینب انصافی بریوانلوکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی رابطه ی سیاست سرمایه در گردش و هزینه نمایندگی با توجه به عامل هموارسازی سودمحمد حسین علی آبادیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی آثار جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در پیش‌بینی سودسیدمجتبی آرمونکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکتجواد درّه کیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی مقایسه ای اثر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهرانعلی اکبر پارسا منشکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی مقایسه ای دیدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بین چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی با کیفیت حسابرسی و بررسی هزینه _ منفعت مقررات مذکورزهره اباذری قره بلاغکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۴/۱۱/۰۴
گروه های تجاری و سطح نگهداشت وجه نقد: نقش بازار های تأمین مالی داخلیمصطفی اکبریکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری درگزارشهای مالیمریم کاهانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی رابطه بین اظهارنظر حسابرس مستقل و کیفیت افشای اطلاعات صورت های مالی شرکت هااعظم مرادیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی و مقایسه میزان فرسودگی شغلی در حسابرسان وحسابدارانفرناز علیزادهکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با هزینه حقوق و دستمزد و پاداش هیات مدیرهمجید انصاریکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی همپوشانی روشهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتیمجتبی قابلکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۷
کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی وکارایی سرمایه گذاریمرضیه هدایتی پورکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۴/۱۱/۱۵
بررسی تاثیر توانایی مدیران و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکتهاآتنا سلیمانیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر محافظه کاری و پایداری سوداحمد حسن زاده طوفالکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
ارائه مدلی برای پیش بینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شواهدی از حسابرسیشکوفه ارغوانی گزافیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۵/۰۴/۱۲
ارائه مدلی برای پیش بینی انحراف (فرار) مالیاتی با استفاده از تکنیک استدلال مبتنی بر مورد (CBR)سعید اکبری دستجردهکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آزمون تجربی نظریه های رقیب قیمت گذاری اولیه در حسابرسیزهره مهدیزادهکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۵/۰۶/۱۸
بررسی فاصله انتظاری بین دیدگاه سازمان امورمالیاتی (بر اساس قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود) و دیدگاه مودیان مالیاتی ارایه دهنده صورتهای مالی در فرآیند حسابرسی مالیاتیافشین محمودیان مقدمکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی، تعهد سازمانی با ترک خدمت حسابرساننادر خاکساریکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی ، عدم نقد شوندگی سهام و ساختار مالکیت (تمرکز) بر دقت پیش بینی سودعلی ذوالفقاریکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی ارتباط مدیریت جریان نقدی و عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانمهدی رمضانی کاریز بالاییکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۵/۰۶/۲۵
بررسی ومقایسه فاصله انتظاراتی در عراق و ایران از دیدگاه استفاده کنندکانرامی متعب علی الریشاویکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول با وجه نقد نگهداری شده و تصمیمات تامین مالیصدف پاسبان روزبهانیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نقش گروه‌های تجاری به عنوان یک بازار سرمایه داخلی در تسهیم ریسک و عملکرد شرکتبهروز میربیرجندیانکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۵/۰۶/۲۸
شناسایی مشکلات مربوط به استقرار و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی یکپارچه حسابداری در دانشگاه های دولتیریحانه حقیقیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی فرآیند اظهار تا وصول مالیات بر ارزش افزوده به منظور بررسی قابلیت اندازه گیری درآمد به صورت اتکاپذیر جهت شناسایی و گزارشگری از طریق مبنای تعهدیوحید غلام زادهکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر نرخ حق بیمه در قیمت تمام شده کالا و خدماتمحبوبه روشندل حصاریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین سرمایه فکری وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهرانمژگان تیردادیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی کیفیت مالیات عملکرد و ارزش افزوده ابرازی، تشخیصی و قطعی اشخاص حقیقی (مشاغل)جواد محبوبیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی سهام بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایرانسعید شایان نظرکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه پایداری سود برانواع گزارش های حسابرسی تعدیل نشده و تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانرضا محمدیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر نقش تعدیل کننده مدیریت سود بر رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عملکرد مالیبهنوش قنبریکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مدل سازی کیفیت سود و پرداخت سود سهام؛ شواهدی ازبکارگیری روش شناسی درخت تصمیم فازیانیسه ایلخانیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۰۷/۱۹
بررسی رابطه‌ی بین بی‌طرفی و شکاکیت با قضاوت حرفه‌ای حسابرس و سطح رضایت از حق‌الزحمه‌ی حسابرسیجواد رجبعلی زادهکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۵/۰۷/۲۶
طراحی و تدوین مدل بهای تمام شده فرآوری و بسته بندی زعفران در شرکتهای تولیدی زعفران خراسان ،نمونه مطالعه شرکت کشاورزی و تحقیقاتی نوین زعفرانملیحه غلامحسینیان نجارکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
بهای تمام شده هر تن کیلومتر حمل مواد سوختی در سال 1392فاطمه علیمیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۵/۰۸/۰۳
آزمون نظریه سطح تفسیر: شواهدی از نقش مسائل زبان‌شناختی و روان‌شناختی در افزایش تمایل به سرمایه¬گذاری در سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ایهنگامه نظریکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۵/۱۰/۲۰
بررسی عوامل موثر بر هزینه سرمایه با استفاده از درخت تصمیم فازیکاظم سلیمی طوسیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسیجواد اورادیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۵/۱۱/۰۵
بررسی چسبندگی و رفتار هزینه ها در دوره های رشد و رکود اقتصادیحسین فکورکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر فرار مالیاتی و ارزش شرکت در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سودفرزانه اکبریکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تاثیر محافظه کاری شرطی بر رشد شرکتهای دارای بدهی با در نظر گرفتن زمان سررسید بدهی هامرتضی حاجی پورکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تأثیر استانداردهای تجدیدنظر شده گزارشگری حسابرسی بر وقفه زمانی گزارش حسابرسامین بازاریکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
شناسایی مهارت ها، دانش و نگرش های لازم برای حسابرسان امروزناهیدالسادات خلیفه سلطانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی ارتباط بین گزارشگری مالی متقلبانه و ویژگی شرکتها و کیفیت حسابرسی– شواهدی از حسابرسی مالیاتیجواد دهقانیانکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر رابطه ساختار مالکیت و معامله با اشخاص وابسته بر کیفیت گزارشگری مالیاحسان خورسندیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر ماکیاول گرایی بر رضایت شغلی و رویکردهای اخلاقی در جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانمعصومه براتیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تجربی واکنش بیش‌ از اندازه سهامداران نسبت به اطلاعات مالی منتشره در شرایط نوسانات عمده قیمت‌هامرتضی غلامی خادرکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی رابطه خلق و خوی و ویژگیهای شخصیتی حسابرس با نوع گزارش حسابرسیحمید محمودیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب های محافظه کارانه و متهورانه حسابداری دانشجویان حسابداریفرشته عارفیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی رابطه نگه داشت وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت مالی با حق‎الزحمه حسابرسیمحمد محمدی اصل کلخورانکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی رابطه همبستگی بین سهامداران عمده و موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهرانمهری حنیفه زادهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاثیر محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی بر حق‌الزحمه حسابرسسمیه روح آبادیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرس و تجدیدارائه صورت های مالیروح اله شورئیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۵/۱۱/۳۰
چرخه های تجاری و پیش بینی سود مدیریتالهه فکوری زادهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مقایسه عملکرد مالی و بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر آن در واحدهای تعاونی استان خراسان شمالیمهسا حیدر زادهکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بررسی تاثیر تغییر بیان گزارش حسابرس بر فاصله انتظاری حسابرسیملیحه برادری ازغدکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
اهمیت عوامل انگیزشی خودکارآمدی و پاسخگویی و اثر واسطه ای تلاش بر عملکرد حسابرسانحسین سلیمانی مقدمکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۵/۱۲/۲۸
بررسی رابطه بین برند تجاری ، ثبات جریان نقدی و سیاست تأمین مالی شرکتهاهادی عبدیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۰۲/۲۷
بررسی عوامل اخلاقی موثر بر مدیریت سود در عراقکرار حمزه عبدالهادیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۶/۰۳/۰۹
بررسی حاکمیت شرکتی و رابطه آن با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس عراقمشتاق یوسف حنیش الحسناویکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۳/۱۷
بررسی عوامل موثر بر افزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات در کشور عراقنادیه صبحی یاسین الجوهرکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۳/۲۰
چالش های آموزش حسابداری در عراق از دید شاغلین حرفه ای و مراجع دانشگاهیحسین محمد طارق الخیونکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۶/۰۳/۲۰
بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی در عراقجاسم محمد عبد آل نبهانکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۶/۰۳/۲۴
بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در عراقمحمود عبدالله محمود الجبوریکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۶/۰۳/۲۴
تاثیر نوع گزارش حسابرسی و عوامل واسطه‌ای اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس بر ضریب واکنش سود در شرکت های عراقیرسول عباس خلیلکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان داخلی و مدیران سازمان های دولتی در عراقعلاء فاضل عبدالامیر خفاجهکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۰۴/۰۴
نقش حسابرسی در شناسایی شیوه های مدیریت سود و گزارش آن در بورس اوراق بهادار عراقسلوان کاظم عوجهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از گزارش های مالی: شواهدی از کشور عراقکرارمحمدغازی الشافعیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۰۴/۰۷
رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت (شواهدی از کشور عراق)اسعد عبدالامیر سعید النجمکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تأثیر نحوه ارائه اطلاعات حسابداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیریت در عراقمنهل فرج عزیز غرانیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۴/۱۱
بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های راهبری شرکتی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار عراق و مقایسه آن با بورس اوراق بهادار ایرانوسام کامل عبید عبیدکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
پیش بینی درماندگی مالی شرکت با استفاده از نسبت های مالی در عراقرفعت ابراهیم خضیر شجیریکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تاثیر فناوری اطلاعات حسابداری بر شفافیت اطلاعات گزارشات مالی در بانک های خصوصی عراقشیماء عبدالحسین عبدالکاظم العیساویکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
اثر استرس شغلی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی در کارکنان حسابرسی در دیوان محاسبات عراقیاسرجبارشهید الخزاعیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تأثیر عملکرد سرپرستان حسابرسی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ماندگاری کارکنان حسابرسی در دیوان محاسبات عراقمحمد ارکان صاحب تلیلکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۰۴/۱۷
بررسی رابطه تغییرات ویژگیهای حاکمیت شرکتی با عملکردشرکت و کیفیت سودرضامحمدمکطوف الطائیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۰۴/۱۸
بررسی عوامل موثر بر استقلال حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران بورس عراقمازن جثیر عبید الغزاویکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تاثیر ماه های حرام سال بر قیمت و شاخص سهام بورس اوراق بهادار عراق و مقایسه آن با بورس اوراق بهادار ایرانفیصل عبدالاله سلمانکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عوامل انگیزشی مدیریت بر عملکرد، مدیریت سود و نوآوری شرکتمحبوبه محمودآبادیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و نوع گزارش حسابرسی در کشور عراقعلی محمد شنان الکندلیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۰۴/۱۸
بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی، قدرت و سرمایه انسانی مدیریت بر پاداش هیئت مدیرهسمیه غلامیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۰۴/۱۹
بررسی رابطه پاداش هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در عراق با مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرداحمد سمیر عبدالحسین دخیلکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۰۴/۱۹
بررسی موانع استفاده از نرم افزاهاى کامبیوتری حسابرسى در بین حسابرسان دیوان محاسبات عراقیاسرمحمدعلی رضا الوتارکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقسامی عبدالرضاصادق الانباریکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۰۴/۲۰
بررسى رابطه ساختار سرمایه و نرخ بدهى با عملکرد شرکت هاى عراقىاسعدعبدالامیرعلم علمکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۶/۰۴/۲۰
ارزیابی واکنش بیش ازاندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار عراقباسم مردان کاظم کاظمکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های عراقیعدی عاید صبر حسناویکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی فاصله انتظاراتی در آموزش حسابداری در کشور عراقزینا عدنان کریم المحنهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی رابطه اعتماد بیش از حد هیات مدیره و پاداش هیات مدیره در عراقوسام هادی جواد عابدیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۰۴/۳۰
ارزیابی هوش سازمانی در دیوان محاسبات عراق - شواهدی از حسابداران و غیر حسابدارانهیثم جاسم خضر الخزعلیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابرسان داخلی در عراقمحمد رضا حمود البوسلطانکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بررسی وجود پیش زمینه های تحول در مبنای حسابداری نقدی به مبنای حسابداری تعهدی در دانشگاه های عراقجنان عبد خاجی الکندلیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۰۴/۳۱
رابطه بین مدیریت سود وتغییر حسابرس در عراق وایراناوس علوان حسن الموسویکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بررسی موانع و مشکلات به کارگیری سیستم های کامپیوتری حسابداری در وزارت اموزش و پرورش عراقایناس عبدالمجید عبدالعباس عبدالعباسکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بررسی ارتباط بازده با سطح خوانایی گزارش‌های پیش‌بینی سود و گزارش‌های حسابرسی آنسمیرا علی خانیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بکارگیری الگوی واژه محور جهت شناسایی تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از یک مطالعه اکتشافیفائزه غلامی مقدمکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تأثیر ریسک درماندگی بر رابطه بین ویژگی‌های شرکت و صرف ریسک سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانافشین به سودیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
معاملات با اشخاص وابسته و کارا یا فرصت‌طلبانه بودن مدیریت سودمصطفی قنادکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی وجود اثر سرایتی کیفیت پایین حسابرسی و نقش تعدیل کننده درماندگی مالی و فرصت های سرمایه گذاری بر آنعلی دل آرامیانکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تأثیر مدیریت سود واقعی و ضعف در کنترل های داخلی بر حق الزحمۀ حسابرسی جــاری و آتیحسین یزدان شناسکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
درک دانشجویان حسابداری از اصول اخلاقی حرفه حسابداری: بررسی میان‌فرهنگی در دو کشور ایران و انگلستانمحسن معینی زادهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تأثیر هزینه نمایندگی و فاصله زمانی پرداخت سود سهام از زمان اعلان آن بر حق الزحمه حسابرسی در طول چرخه عمر شرکتحمیدرضا عطاری ارزنهکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۶/۰۸/۰۷
بررسی تأثیر گزارش و اظهار نظرحسابرس مستقل بر تصمیم گیری ارکان اعتباری بانک توسعه صادرات ایرانحامد گرجستانیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
بررسی تاثیر نرخ سود بانکی و محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاریزینه جهاد جاسم الاسدیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اثرات تعاملی شرکتهای خانوادگی و مازاد وجه نقد بر رابطه محافظه کاری و پرداخت سودرضا آزادکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۱۰/۱۲
بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی،ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقداعظم دلپسندکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بررسی تأثیر تغییر کیفیت مؤسسه ی حسابرسی بر نوع و مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرسفاطمه کریمی زارچیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر تغییر مدیرعاملمحمدحسین نخ جوانکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۶/۱۱/۰۳
خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداریابوطالب باقری ازغندیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بررسی توازن بین مسئولیت‌های حسابرسی و عمل بازاریابی توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی عراقسیف مهدی مسلم العمیدیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بررسی عوامل موثر بر تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آننیلوفر نادریکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی از طریق حق‌الزحمه حسابرسی و ریسک حسابرسیندا کلیدریکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی رابطه بین عملکرد مدیریت و ریسک حسابرسیمجتبی پیوندی نژادکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۱۱/۲۴
رابطه بین رشد دارایی و بازده سهام با توجه به چرخه عمر شرکتمحمد کاملان خبازکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی مدیریت سود تعهدی و واقعی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارحمید رضا آزادکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی رابطه تاخیر غیر عادی گزارش حسابرسی، کیفیت سود و ارزش شرکتحسین پارسای سیوکیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی رابطه میان شاخص های مالی با پاداش هیات مدیرهحامد نصیریکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در کشور عراقمرتضی صالح مهدی الجعیفریکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی ارتباط بین کیفیت‌ گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار عراقاحمد محمد جاسم شویلیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۱۲/۱۶
بررسی رابطه بین گردش موجودی کالا و عملکرد اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغدادصادق هادی محیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شناسایی مهارت ها، دانش و نگرش های لازم برای حسابرسان امروز در عراقحسین عبدالرحمن خماس الحمنداویکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۶/۱۲/۲۲
تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سودعلی طالب احمد الجحیشیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۶/۱۲/۲۴
بررسی رابطه بین مسولیت پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار سهام شرکت و رشد سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا ابراهیمیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۶/۱۲/۲۷
بکارگیری روش شناسی تحلیل متنی در پیش بینی عملکردمهدیه میرعلی بیداخویدیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بررسی رابطه بین ابعاد مختلف عملکرد شرکت و محافظه‌کاری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتیمحمدرضا نجف پورکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
بررسی رابطه شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی با عملکرد شرکتمهدی سعیدی فروتقهکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مدیریت سود، استقلال هیات مدیره و اثرات تعاملی آنها بر چسبندگی هزینه ی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقعلی داخل صخیل ال حسانیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۰۳/۰۶
بررسی تأثیر کارایی سرمایه‌گذاری بر بازده سهام و وجوه نقد عملیاتیمسلم قرائیانکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۷/۰۳/۱۳
بررسی موانع استقرار بودجه ریزى عملیاتى در سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور عراق (مطالعه موردی: موسسه فنی کربلا، بابل و نجف)شیرین توفیق علی الحافظیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۰۳/۱۳
بررسی رابطه احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقکرارطالب عوده البطاطکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۷/۰۳/۱۹
بررسی رابطه بین اجزای سرمایه درگردش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقعلاء جمعه کریمکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۷/۰۳/۱۹
بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیات مدیره و مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقفرقد محمد بکر السعدیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۰۳/۲۲
بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و محافظه کاری مشروط در شرکت های در بورس اوراق بهادار عراقهیثم هادی طالب الیساریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکت‌های بورسی عراق براساس چارچوپ ارائه‌ شده کوزولقاء طه محمد البوجویرهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۰۴/۰۳
بررسی اثر مدیریت سود بر روی خوانایی گزارش های سالانهالهام سادات فرخکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۰۵/۰۲
مطالعه تجربی مفاد قراردادهای وام شرکت ها و عوامل تاثیرگذار بر آن‌هامیترا اسدزادهکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر امتیاز حاکمیت شرکتی و تغییرات مخارج سرمایه ای بر اجتناب از مالیاتسمیه تقی زادهکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی رابطه استراتژی تجاری و کیفیت کنترل‏ داخلی با گزارش تداوم فعالیت حسابرسمارال دادفرکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شناسایی منابع خطای سیستماتیک در مدل های تعهدی مبتنی بر مدل جونز: شواهدی از محافظه کاری و تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردشآرش قربانیدکتری(PhD)ودیعی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمد حسن فرخیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۷
چرخش موسسه حسابرسی و انواع مدیریت سودسیدمهدی قدمگاهیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فروش و چسبندگی حق الزحمه حسابرساحمدرضا اسدیانکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر سود تقسیمی و چسبندگی هزینه بر قابلیت مقایسه‌پذیری سود با نقش واسطه ای ارتباطات سیاسی شرکتهارضا قدوسیانکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین ارتباط سیاسی و سیاست های جسورانه مالیاتی و تاثیر اجزای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود براین ارتباطمحمد عباسی حسن آبادیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین تغییر حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با ضعف کنترلهای داخلی در شرایط رکود اقتصادیامیر تیموریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی رابطه نوع گزارش و بندهای گزارش حسابرس با عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهامحانیه تقویکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه ای رابطه برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگیزهرا برزگرشهنابادیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی نسبت هزینه مالیات بر درآمد به سود عملیاتی به عنوان شاخص تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسارا محمدزادهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهاممحمد حسین ساعیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بررسی عوامل موثر بر سوءگیری بودجه ای مدیرانمیلاد درویشیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۷/۰۷/۱۵
رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن در شهر بغداد - عراقایاد عبد حمید القره غولیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۰۷/۱۶
تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی، مشکلات و موانع پیش رو (مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی شهر دیوانیه عراق)فرات ستار حسونکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۷/۰۷/۱۷
بررسی کاربرد سیستم‌های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی (مطالعه موردی: شهرداری مشهد)رقیه محمودی یکه باغیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاریبرات حاتمی سینیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۰۷/۳۰
بررسی دیدگاه مدیران مالی پیرامون رابطه بین تکنیک‌های مدرن و سنتی حسابداری مدیریت با تغییر سازمانی و عملکرد سازمانیسیده حانیه گوداسیاییکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بررسی اثر تغییرات صورت های مالی بر حق الزحمه حسابرسی و سایر ویژگی های حسابرسی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار عراق و ایرانقاسم محل حرزکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۰۹/۰۷
بررسی رابطه تغییرات ویژگی های حاکمیت شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عراقوسام علیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۷/۰۹/۰۷
رابطه بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی ، تغییرات ساختار سرمایه و نوسانات ویژه بازده بازار شرکتمحمدامین قبانچیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
بررسی مقایسه‌ای رابطه ویژگی‌های هیئت مدیره بر سرمایه فکری درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و عراقحسین اسعد شوالکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۰۹/۲۷
بررسی تاثیر مدیریت سود بر شهرت شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگیمحمدرضا گلکارحمزئی یزدکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۷/۱۱/۰۲
بررسی رابطه همبستگی بین سهامداران عمده و موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالیسمانه میرشکاریکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۷/۱۱/۰۲
نقش کیفیت سود و نقدینگی سهام در شرکت های حساس و غیر حساس نسبت به انتشار صورت های مالیسمیّه آلیان برینکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۷/۱۱/۱۷
رابطه بین ویژگی‌های مدیریتی و سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها در ایران و عراقعلی حسین عبد البوسعبرکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۱۱/۲۰
بررسی تأثیر تعدد عضویت مدیران در هیئت‌مدیره شرکتهای بورسی بر محیط گزارشگری مالی و عملکردفائزه هجرتیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدیرعامل و رقابت در بازار حسابرسی با کیفیت افشا و قابلیت مقایسه‌پذیری اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا صداقت دیورزمکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
رابطه بین چرخه عمر با سیاست تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانحمید محمودیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و مقایسه پذیری اطلاعات مالی شرکت ها قبل و بعد از ادغامجابر یاورکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مقایسه دقت مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک هانفیسه قاضی زاده احسائیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اثر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سودوحید شاهرودیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی تناسب تیپ شخصیتی دانشجویان حسابداری برای تحصیل و کار در حرفهالهام اسدزاده بنابکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی نقش مدیریت دانش استراتژیک بر بهبود آثار سازمانی سرمایه فکریسحر حیائیانکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی ارتباط بین روابط سیاسی شرکت‌ها با انتخاب حسابرس، حق‌الزحمه حسابرسی و حق‌الزحمه غیر عادی حسابرسی.الناز بهزادیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تاثیرخوانایی صورت‌های مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرانلیلی مختاری نژادکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
ببررسی نقش نوع مالکیت بر ارتباط بینمرجان نادریکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی در شرایط ناتوانی مالیمحمد طاهری بشرویهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی رابطه عملکرد و مدیریت سود با اثر واسطه ای ساختار مالکیتعطیه اسدیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی رابطه ی بین محافظه کاری شرطی و ناکارآمدی سرمایه گذاری در نیروی انسانیمنصوره شیرین مزاریکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی مقایسه‌ای ارتباط جریان نقد عملیاتی، سود هر سهم و نقدشوندگی سهام با بازده بازار بین شرکت های درمانده و غیر درمانده مالیمریم سادات نجارخیابانکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسیِ تاثیر خودفریبی و تردید حرفه ای بر رعایت و حفظ موازین اخلاقی با استفاده از رویکرد مدیریت سودمحمدرضا غرویانکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۷/۱۱/۳۰
رابطه بین خوددلسوزی، عزت نفس، خودکارآمدی و خودشناسی انسجامی با رفتار مدیریت سودامید فرهادیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نقش تنزل طبقاتی شرکت های بورسی در تغییر حسابرسحامد اسدی خارکشیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی پدیده خرید اظهارنظر حسابرسیمعصومه برزگریکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۷/۱۲/۲۲
رابطه بین چرخه های تجاری و اجزای سود هر سهممینا تیموری فتحیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۷/۱۲/۲۲
بررسی اثربخشی کنترل های داخلی (کوزو) و ارائه راهنمای کلی کنترل داخلی متناسب با اندازه شرکت هامهدی وکیلیان آغوئیدکتری(PhD)مرادی۱۳۹۸/۰۱/۲۱
فاصله حسابرس و صاحب کارهدی ناظم خلباص الاهبلیدکتری(PhD)نصیرزاده۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کیفیت افشاء و ارتباط آن با پایداری عملکرد شرکتفرزانه میرزائیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران و قابلیت مقایسه‌پذیری حسابداری در ایران و عراقمحمد مردی وحید المالکیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۸/۰۲/۱۷
بررسی رابطه بین کیفیت سود و درماندگی مالیحسین فلاح حسندکتری(PhD)کاردان۱۳۹۸/۰۲/۱۷
رابطه بین تخصص،اندازه و شهرت حسابرس با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با نقش حاکمیت شرکتیآرش نسیمی شادکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۸/۰۳/۰۸
بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و بازار حسابرسی باکیفیت گزارشگری مالی و ارزش‌آفرینی شرکت‌هارضا قربان زادهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۸/۰۳/۱۲
تعیین شیوه های مدیریت سود باتوجه به اثر کیفیت سود با در نظر گرفتن خطرات ناشی از درماندگی مالیعلی توفیق جمیل النفاخدکتری(PhD)عباس زاده۱۳۹۸/۰۳/۲۱
محافظه کاری حسابداری و گزارش دهی شرکت در محیط هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا: شواهدی از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهرانمصطفی عبدالحسین علی المنصوریدکتری(PhD)مرادی۱۳۹۸/۰۳/۲۱
شناسایی منشاء خطای پیش بینی جریانهای نقدی و مقایسه مدل‌‌های پیش بینیاحمد احمدیدکتری(PhD)نصیرزاده۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بررسی تاثیر ثبات اعضای کلیدی و تیم مدیران ارشد بر عملکرد شرکت و رفتار سهامدارانمنصوره سیدحسینیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۸/۰۴/۰۴
تاثیر ویژگی های منتخب شرکت بر مدیریت سود و تامین مالیسیده فاطمه زرقانیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بررسی نقش کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی با تامین مالی از طریق بدهی و هزینه آنبهمن شیرخانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۸/۰۴/۳۰
بررسی رابطه بین استراتژی کسب‌ وکار و تغییر حسابرسوجیهه عباس زادهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی رابطۀ بین ریسک کنترل داخلی و حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفرزانه محمدزادهکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تدوین الگوی شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلیامین رستمیدکتری(PhD)ودیعی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی اثر تعاملی چرخه عمر شرکت بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و استراتژی کسب و کار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانسعید معصومی هدککارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی وجود سود یا هزینه های نامتعارف در تعیین حق الزحمه حسابرسیزهرا رضا زادهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریتحمیده نظری دوجیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر مدیریت ریسک شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی و اجزا آنالهه مشهدی کمسرخیکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۸/۰۶/۳۱
رقابت در بازار محصول ، سیاست تقسیم سود، قابلیت مقایسه صورت های مالیمحمدحسام آرادمهرکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مدیریت سود تعهدی در مراحل مختلف درماندگی مالیالهه کیانیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۸/۰۷/۱۴
تأثیر فناوری اطلاعات بر ضعف کنترل داخلی: با در نظر گرفتن تأثیر اندازه شرکت، ساختار سرمایه و پیچیدگی عملیاتبهاره یاوریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۸/۰۷/۲۳
بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتمریم اکبرزاده میریکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۸/۰۸/۱۸
نقد و بسط پژوهش تاثیر استراتژی کسب و کار بر خوانایی گزارش های مالی سالانهیاسمن ارتقائیانکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۸/۰۸/۲۱
بررسی رابطه بین وابستگی گروه تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسیمحمدرضا گرایلوکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۸/۰۹/۲۰
بررسی رابطه بین تغییرات ویژگی های حاکمیت شرکتی با پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عراقمحمد فائز حمید الجابریکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۸/۱۰/۱۸
نقش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین توانایی مدیران و ساختار سرمایهمهسا بهنام رادکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۸/۱۱/۱۵
رابطه بین کیفیت حسابداری واعتبار تجارى در شرکت هاى بورس اوراق بهادار عراقغزوان ایادخالد الشبلاویدکتری(PhD)ودیعی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط در ایرانمحمدرضا بهمنشدکتری(PhD)عباس زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک شرکتفاطمه صابرمجتهدیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی نقش ویژگی های شرکت بر رابطه بین رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت سودالهه الماسی مقدمکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بررسی رابطۀ بین ضعف کنترل های داخلی و کارایی عملیاتی با رویکرد تحلیل پوششی داده هاعاطفه محمدزادهکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و همبستگی اعضای هیئت‌مدیره بر احتمال ورشکستگی شرکت‌هاحسین دانشورکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۰۲/۲۳
بررسی رابطه بین رفع بند(های) تعدیلی گزارش حسابرس با کیفیت اطلاعات حسابداری، عملکرد مالی شرکت و واکنش بازارامیررضا قدرتیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۰۲/۲۴
تاثیر همبستگی اعضای هیات مدیره و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران و عراقعلی زهیر عبدالکریم معلهکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۰۴/۱۰
بررسی نقش سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینهامیرحسین رستگاریکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۹/۰۴/۱۵
بررسی اثر تجدید ارائه و پیش بینی های خوشبینانه سود بر مدیریت سودعلی سعد محمد العبددکتری(PhD)ساعی۱۳۹۹/۰۵/۰۵
بررسی رابطه بین شاخص‌های حکمرانی و آزادی اقتصادی با ویژگی‌های حسابرسی در ایران و عراقحسین شهاب عبدالرزاق السامرائیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۹/۰۵/۰۵
اثر چرخۀ عمر بر رابطۀ مسئولیت اجتماعی و درماندگی مالیعلی ارشدی خراسانیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۹/۰۶/۱۸
بررسی اثر تغییرات سرمایه فکری بر رابطه میان شفافیت سود و بازده غیرعادیمنیر یزدیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرس و حاکمیت شرکتی بر خوانایی بادداشت های پیوست صورت های مالیسید احمد معصومیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
ارائه مدل بودجه زمانی مبتنی بر ریسک در حسابرسی مستقل صورت های مالیبهاره حقیقی طلبدکتری(PhD)عباس زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بررسی رابطه بین استراتژی شرکت و بیش سرمایه گذاری با نقش تعدیلی پاداش هیئت مدیره و دانش مالی مدیر عاملصادق اسدیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اثر و کاربرد انگیزه‌های مدیریت برای کشف تقلب در گزارشگری مالی توسط حسابرسان مستقلفرقد فیضل جدعان صلالدکتری(PhD)باقرپور ولاشانی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تأثیر اخلاقیات و ویژگی های معنوی بر عملکرد حسابرساناحمد مزاحم حسینکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۹/۰۷/۰۵
بررسی رابطه بین رقابت در بازار حسابرسی وهمبستگی حسابرس و سهامدارعمده با کیفیت گزارشگری مالیفاطمه محمدی خنامانکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
بررسی رابطه بین نوع اظهارنظر حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقخالد هیثم خالد البدرکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۹/۰۷/۰۹
بررسی رابطه بین نوع مالکیت و خودشیفتگی مدیرعامل هیات مدیره و اهرم مالی در ایران و عراقسیف هاتف فاهمکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۹/۰۷/۰۹
بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی فرصت طلبانه با حق الزحمه حسابرسی فعلی و آیندهعادل محبیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بررسی تاثیر تامین مالی و افزایش سرمایه نقدی بر عملکرد نقدی و تعهدی شرکت هارضا قاسمی داغیکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، استقلال هیات مدیره و دوگانگی مدیریت با عملکرد شرکت‌های عراقیامجد یحیی صبرکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
بررسی میزان آگاهی حسابرسان نسبت به مسئولیت‌های قانونی خودشان درکشور عراقحمزه غیثان جاید الملغوثکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تاثیر کیفیت حسابداری و ویژگی‌های حسابرسی بر سقوط قیمت سهام شرکت‌های عراقی قبل و بعد از داعشحیدرعدنان هاشم الخالدیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بررسی تأثیر ویژگی‌های راهبری شرکتی بر تأخیر در گزارشگری مالی (پایان دوره) در بورس اوراق بهادار عراقعقیل طالب کاظم الدریساویکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۹/۰۷/۲۷
بررسی تاثیر استانداردهای بین‌المللی بر عملکرد مالی شرکت‌های‌ بورس عراقعلاء ناصر جابر عبیدیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسانسیدایمان اصغریکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تأثیر توانایی مدیران در طی مراحل چرخه عمر شرکت بر چسبندگی هزینهبهاره صداقتی منشکارشناسی ارشدعباس زاده۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ارائه مدلی جهت شناسایی مؤلفه‌های پولشویی در ایران از طریق مقایسه واکنش حسابرسان ایران و انگلستان به پرچم‌های قرمز پولشوییوحید ملاایمنیدکتری(PhD)صالحی۱۳۹۹/۰۸/۱۱
رابطه بین رقابت در بازار محصول، ارزیابی عملکرد ویژه و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی در بورس اوراق بهادار عراقهشام کریم هاشم الجابریکارشناسی ارشدودیعی ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بررسی تاثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار در عراقاحمد عبدالهادی صالح الجنابیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۹/۰۸/۲۵
رابطه بین عناصر سرمایه فکری و شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار عراقادهم علاء مری عزاویکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نقش رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکتعادل اسمعیل زادهکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۹/۰۹/۰۲
بررسى رابطه بین سازوکارهاى حاکمیت شرکتى با هزینه سرمایه در عراق و ایرانسعدرعد فیصلدکتری(PhD)صالحی۱۳۹۹/۰۹/۰۳
بررسی مقایسه ای ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و نوع اظهارنظر حسابرس در شرکت های متقلب و غیر متقلبمهدی هدایت زادهکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تاثیر مدیریت سود و ضعف کنترل های داخلی بر شهرت شرکت هافائزه فرامرزیکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
اثرات تعاملی ساختار مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و بیش ارزش‌گذاری سهامعلی عباس پورکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۹/۱۰/۲۷
بررسی رابطه بین سنگرگیری مدیریت و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمبین میرغفوری جوکندانکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تقاضای صاحبکار برای کیفیت حسابرسی و رابطه آن با کیفیت حسابرسیعطا فرسادقدیمیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۱۰/۲۷
مدل‌سازی منشأ چسبندگی نسبی هزینه ها و مطالعه بین‌المللی تأثیر آن بر دقت پیش‌بینی سودعلی شیرزاددکتری(PhD)ساعی۱۳۹۹/۱۰/۲۷
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و انسانی بر عملکرد نسبی و نوسانات بازده سهامشهرام حیدریکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت متفاوت در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدجواد شعبانیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۱۱/۰۴
رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری با نقش تعدیلی قدرت مالی و قدرت بازار شرکتمحمدرضا استماعیکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۱۱/۰۵
بررسی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهرانمرتضی رفیعیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مهارت کارکنان و چسبندگی هزینه‌های حقوق و دستمزدعباس پارسافرکارشناسی ارشدحصارزاده۱۳۹۹/۱۱/۲۸
اثر تعدیل کنندگی نقدشوندگی سهام بر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام بر بازده سهاممجتبی زمانی قنبرآبادکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تأثیر سرمایه فکری وسرمایه اجتماعی بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و افشای مسئولیت پذیری اجتماعیالهام چناریکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بررسی تاثیر ماهیت هزینه بر چسبندگی آن و تاثیر توام آنها بر سودآوری آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس عراقعمر کریم عبدالخالق الاسدیکارشناسی ارشدساعی۱۳۹۹/۱۲/۲۶
بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ویژگی های حسابرس بر خوانایی گزارش حسابرسمعصومه سادات موسوی مقدمکارشناسی ارشدصالحی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت های نوآورانه با نقش تعدیلی تمرکز مالکیت و مالکیت خانوادگیابوالفضل علی پورده بالاییکارشناسی ارشدمرادی۱۳۹۹/۱۲/۲۷
بررسی رابطه بین نوسانات وجوه نقد و اعتبار تجاری با نقش تعدیل کنندگی بحران اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانایلین نامدارمقدمکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۹/۱۲/۲۷
بررسی واکنش بازار به استراتژی‌های تجاری و فرصت‌های سرمایه گذاریاحسان بازاریکارشناسی ارشدکاردان۱۳۹۹/۱۲/۲۷
اثر اعتبار مشتری بر اساس شاخصESG (گزارشگری محیط‌زیستی، اجتماعی و راهبری شرکتی) بر تأخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی ، کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسیسیدامیر قیصریانکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۳۹۹/۱۲/۲۹
رابطه بین سنگرگیری مدیریت ، حق الزحمه حسابرسی مستقل و ضعف‌های کنترل داخلی مرتبط با گزارشگری مالی با تأکید بر نقش فعالیت‌های کمیته حسابرسیسعیده بیاتیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۰۲/۱۲
تاثیر ویژگی هیئت مدیره و شهرت شرکت بر فاصله انتظارات حسابرسان و حق الزحمه حسابرسمهنا یوسفی مقدمکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۰/۰۳/۰۲
رابطه بین ویژگی‌های حسابرس و کیفیت حسابرسی؛ مطالعه تطبیقی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشورهای عراق و ایرانصفا محمد عبیسکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
اثر تورش های محلی گوگل بر عدم تقارن اطلاعاتی و واکنش بازارمحمد ابراهیمیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۸
رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و مدیریت سود ( واقعی و تعهدی ) در بورس اوراق بهادار عراقعصام عباس حسنکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۰۴/۲۸
بررسی رابطه بین استراتژی‌های تجاری شرکت و کیفیت سود در دوره بحران مالی در بورس اوراق بهادار عراقسعد کاظم محمد الحمزاویکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۵/۱۲
برآورد آستانه‌ کمی اهمیت در سطح صورت‌های مالیعبداله آزاددکتری(PhD)صالحی۱۴۰۰/۰۶/۱۴
بررسی تاثیر همزمان افزایش کیفیت سود وکیفیت حسابرسی، بر ضریب پاسخ سود در بورس اوراق بهادار ایرانامیر احمد عباس زهیریکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و خوانایی گزارشگر مالیسمیرا حصاریانکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۰/۰۶/۲۱
بررسی رابطه بین بین المللی شدن شرکت ها، مدیریت گروه های تجاری و حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدیزهره نوفرستیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۶/۲۳
نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با نقد شوندگی سهام و بازده سهامفاطمه زیبدیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
بررسی رابطه بین رقابت در بازار حسابرسی، حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار عراقاحمد عبدالوهاب ثجیل الشکبانکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۶/۲۷
اثر متقابل اعتماد سازمانی و عملکرد شرکت: شواهدی از تحلیل متن و داده های گزارش های مالینیما ریگیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۰/۰۶/۲۹
افشای مسئولیت اجتماعی،آگاهی بخشی قیمت سهام با تاکید بر نقش میانجی حاکمیت شرکتیزهرا کریمیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۰۶/۲۹
اثرات تعاملی ساختار مالکیت بر رابطه بین خوانایی گزارش فعالیت هیئت مدیره و ریسک سقوط قیمت سهاممحسن توکلی شاندیزکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر توانایی‌های مدیریت، نااطمینانی اقتصاد و محدودیت مالی بر استراتژی‌های شرکتحمیدرضا حیدریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر ماهیت و نوسانات جریان‌های وجوه نقد بر ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و عراقغدیر سعد معیوف الشدودکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و کیفیت گزارشگری مالی با قابلیت مقایسه‌پذیری اطلاعات مالیسیدکریم کریمیان مقدمکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی رابطه قیمت تمام شده پول و تنوع وام ها با ریسک-بازده مورد کاوی شعب بانک صادرات خراسان رضویسیدنبی الله احمدیکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاثیر ویژگی های روان شناختی اثر گذار حسابرس بر کیفیت حسابرسی و رضایت مندی شغلی حسابرسانمحمدصادق ابراهیمیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
اثر ساختار مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسزهرابیگم خوانساری پورکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۰۷/۰۶
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه و حجم معاملات برای صورت های مالی میان دوره ای و سالانهشیرین قدرتیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بررسی رابطه شرایط رقابتی، افزایش شدید نرخ ارز و سابقه عضویت در جامعه با کیفیت حسابرسییاسمن پهلوانکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
تاثیر شهرت شرکت ها بر خوانایی صورت های مالیبهناز کاظمیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۷/۱۱
تاثیر به موقع بودن صورت های مالی بر اصلاحات پیشنهادی حسابرسسیدصادق هادیانکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۷/۱۴
برسی تاثیر مدیریت ریسک سازمانی بر کارایی سرمایه گذاریمریم رازدارکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۰۷/۲۵
بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و سرمایه اجتماعی بر تمرکز مشتری، عملکرد نسبی شرکتزهره سلطانیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، تأمین مالی و سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانزهره ملائی شورچهکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوای فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمیسیدهومن جعفرپوررضائیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۰/۰۸/۰۹
اعتبار تجاری وسودآوری باتوجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی و رقابت در بازار محصولعلی دلاوریکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۰۹/۰۳
بررسی رابطه بین رشد دارایی و بازده سهام با توجه به چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقهمام عبد علی جنزیلکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۰/۰۹/۱۰
بررسی ارتباط بین ویژگی های صنعت مشتری و تغییر حسابرسایوب کرامتکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۰۹/۱۵
شناسایی و رتبه‌بندی موانع اتخاذ روش های حسابداری مدیریت زیست محیطی با تکنیک دیماتل (مورد مطالعه: شرکت های سیمانی کشور)سیداحمد موسویکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۰
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار عراقعلی احمد هادی العامریکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهامفاطمه بهرام نژادکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۱۰/۱۳
تاثیر جو دینی بر نوع و روش مدیریت سود: شواهدی مقایسه ای بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسطعلیرضا سنائیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۰/۱۱/۰۲
بررسی تاثیر ضعف کنترل‌های داخلی بر قابلیت مقایسه‌ پذیری اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسیدجواد شاه رخیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
بررسی اثر تعدیلی سررسید بدهی‌ها بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: مطالعه بورس اوراق بهادار ایران و عراقمحمد عبدالامیر محمودکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بررسی تاثیر وضعیت مالی بر بکارگیری استانداردهاى بین‌المللى گزارشگری مالی در شرکت‌هاى بورس اوراق بهادار عراقمحمد جاسم عباس الرماحیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک شرکت ها با در نظر گرفتن نقش مالکیت نهادیوجیهه سادات حسینی نژادکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی در عراقاحمد فایز حاکمکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی اثر تعاملی کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت‌های بورس عراقاحمد حمید کوعی الرکابیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بررسی انگیزه های گزارشگری متقلبانه در سوریهحسن محمودکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی اثر تعاملی متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارش‌گری مالی و هزینه سرمایه شرکت هارسل صالح مهدیکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های بورسی عراقامجد حمید مزهر الجابریکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۰/۱۲/۰۵
رابطه بین اجتناب مالیاتی شرکت با تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی برخی ویژگی های موسسه حسابرسیبتول رشیدکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
تاثیر نوع مالکیت (مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت چند سطحی) بر سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسحر جباریکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد و نرخ رشد شرکت بر افشای مسئولیت اجتماعیمرتضی شفائی کهنه اوغازکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
عملکرد شرکت، راهبری شرکتی و پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ایران و عراقناظم خسران حسونیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی تاثیر ناکارآمدی حسابرسان بر استفاده از فرآیندسازی کسب وکارزهرا قلیزادهکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی میزان آشنایی واکنش حسابرسان عراقی با پرچم های قرمز پولشویی در شرکت های کوچک و متوسط عراقیادیان صفاء الدین عذاب الشامیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۱۲/۱۸
رابطه تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر سهام داران نهادیمهلا افقهی فریمانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۱۲/۱۸
معاملات اشخاص وابسته و ارزش شرکت: نقش تعدیل‌کننده مسئولیت‌پذیری اجتماعیرحیم عبدالحسین مهدی ابوظلالکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی رابطه چسبندگی سود تقسیمی، نسبت بدهی و مدیریت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادارزینب حسن زاده رهنیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بررسی رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل شرکت ها در عراقحیدر جاسم محمد الحسناویکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۱/۱۷
تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی هامریم اقبالدکتری(PhD)نصیرزاده۱۴۰۱/۰۲/۱۰
شناسایی رابطه میان عدم اطمینان سیاست اقتصادی با رژیم های مدیریت سود و کیفیت گزارشگری مالیمهدی یعقوبیدکتری(PhD)عباس زاده۱۴۰۱/۰۲/۲۰
بررسی تاثیر تغییرات اهرم مالی بر رفتار بازار سرمایهحیدر فاضل کریم المسعودیکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۱/۰۲/۲۱
بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در عراقیاسر قیس هادی الکاظمیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۲/۲۱
بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت جریان های نقدی عملیاتی با تاکید بر حاکمیت شرکتیآزاده کاظمیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۳/۰۴
شناسایی شبکه اعضاء هیئت‌مدیره و تاثیر آن بر مدیریت‌سود و عملکرد‌مالی‌شرکت: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعیرضا حسینی پوراحمدآبادیاندکتری(PhD)باقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۳/۰۹
بررسی مقایسه‌ای نگه داشت وجه نقد ، تأمین مالی بلندمدت و تقسیم سود در شرکت‎های خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار عراقهبه رهیف ابوالهیل ابوالهیلکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شناسایی مشکلات به کار‌گیری ‌روش‌های نوین حسابداری مدیریت در بنگاه‌های متوسط و کوچک (SME) (مطالعه موردی ‌شرکت‌های صنعتی کشور عراق)سماهر صادق علی الجبوریکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس عراقریام تقی محمدکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۳/۱۸
بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری در بورس اوراق بهادار عراقرسل کامل عبدکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۳/۱۸
ارائه الگوی تحلیلی- شناختی بر اساس تعامل موقعیت و شخصیت در رابطه بین شخصیت تاریک (سه‌گانه تاریک) و مدیریت سود: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سبک رهبری اخلاقیمصطفی زنگی آبادیدکتری(PhD)نصیرزاده۱۴۰۱/۰۳/۲۳
بررسی تطبیقی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر چسبندگی هزینه ها در شرکت ها و صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهناز مصدقکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۴/۱۵
تاثیر کووید-19 بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط شهر بغدادرانیا علی مناجرکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۰۴/۱۶
طراحی مدل بهای تمام شده خدمات در مراکز پزشکی شهرداری مشهد با استفاده از روشهای بهایابی نوینالهام قادری بجستانیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بررسی نوع و ماهیت مدیریت سود در بانکها: شواهدی از کیفیت حسابرسی و سرمایه گذاری های بااهمیتعارفه بارانیکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
نقش تسهیم دانش و سرمایه فکری بر عملکرد سازمان از دیدگاه مدیران رده های مختلفپریسا مرادی کرتویجیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۵/۰۴
بررسی عوامل موثر بر افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورس ایران و عراقهند شفیق نمر المالکیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بررسی رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان در کشور عراقاوس علاء مهدی الاعرجیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بررسی نقش دیوان محاسبات کشور در ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب در بخش عمومیسیدمهدی پورحسینی حصاردکتری(PhD)حصارزاده۱۴۰۱/۰۶/۲۰
ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار عراقرسل مهدی فاضل البحرانیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر چرخه عمر بر رابطه معیارهای مختلف کیفیت گزارشگری‌مالی با عدم تقارن اطلاعاتیفاطمه خلیلیکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی نقش سبک‌های مختلف رهبری مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانشعلی حسن زاده محصلکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی رابطه بین تاب آوری مالی با شهرت و ریسک پذیری شرکت‌ها در برخی از کشورهای مسلمانهندشفیق نمر المالکیدکتری(PhD)صالحی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری مدیریت و چسبندگی هزینه با نقش تعدیلی درصد مالکیت نهادیمریم بذرافشانکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود با تأکید بر اثر تعاملی ویژگی های کمیته حسابرسیزهرا حورکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۱/۰۶/۲۸
رابطه بین مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتیعلی نکوئیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
رابطه بین بیش اطمینانی و انتخاب مجدد مدیر عامل با تاکید بر عملکرد ویبهزاد خادم زادهکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر سبک مدیریت بر قابلیت مقایسه ‌صورت‌های مالیفاطمه عطارکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۱/۰۷/۰۲
بررسی عوامل موثر بر اظهار نظر حسابرس با رویکرد علوم اعصاب شناختیریحانه حقیقیدکتری(PhD)باقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۷/۰۲
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری با نقش میانجی اشتراک دانش در موسسات حسابرسیفاطمه کفش چیان نوعانکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۰۷/۱۱
توانایی مدیریت و ارزش مربوط بودن سود با توجه به حاکمیت شرکتی و قدرت رقابتی بازار محصولفاطمه ریحانیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نقش اثر سرایتی انتخاب حسابرس در شرکت‌های هم پیشه بر کیفیت حسابرسی با توجه به رقابت بازار و دوره تصدی حسابرسزهرا باقری زمردیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۷/۱۲
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کشف تقلب و پولشویی در افغانستانفرشید نابکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بررسی تاثیر کویید-19 بر رفتار سازمانی حسابداران-اشتراک دانش، تاب آوری، تعهد سازمانی، تمرکز فکر-صمد حسن زاده لولیککارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی فاصله انتظاراتی در حسابداری مدیریتاحد حسن زاده لولیککارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار عراق: شواهدی از نقش تعدیل کنندگی نظام راهبری شرکتی و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیمحمد یحیی حسین الحجارکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۱/۰۸/۰۹
عوامل روان شناختی مؤثر بر تردید حرفه ای حسابرس: آیا مداخله tDCS می تواند بر بهبود تردید حرفه ای اثربخش باشد؟سیدعلی موسوی گوکیدکتری(PhD)باقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شناسایی و تدوین مدل عوامل مؤثر بر عملکرد تیمی حسابرسان در ایرانرضا زمانیدکتری(PhD)لاری دشت بیاض۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نقش سیستم حسابداری در شناسایی انحرافات و کاهش فساد مالی در شرکت‌های عراقیهدیل محمد نعمان السلطانیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
بررسی رابطه بین تاب آوری فردی، استرس شغلی حسابرسی و فرسودگی شغلی و روش های کاهش دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی در بین حسابرسان عراقیمنتظر محمد علی طالب الطائیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر براجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از نظرگاه فعالان حرفه حسابداری کشور عراق با روش سلسه مراتبیضیاء لامع محسندکتری(PhD)ودیعی ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با درنظر گرفتن نقش تعدیلی ساختار مالکیتفرهاد فیضیکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۰۹/۲۲
رابطه اندازه موسسه حسابرسی و تخصص در صنعت با خوانایی گزارش‌گری سالانهسیده مهناز اسدی نیاکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
بررسی رابطه بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تاخیر در گزارش حسابرسی با اثر تعدیلی ویژگی‌های حسابرس داخلی و حق الزحمه حسابرساحمد زبردستکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
ارزیابی وضعیت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان خراسان رضویسیدمحمد ساقیکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۱/۱۰/۰۴
بررسی رابطه بین جرائم شهری با برخی جنبه‌های کیفیت حسابداری و حسابرسیسیدمجتبی عصمتیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ارائه مدل مطلوب حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی تجاری و اسلامی در عراقجبار صحن عیسی السراجیدکتری(PhD)عباس زاده۱۴۰۱/۱۰/۰۵
بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی وخودشیفتگی حسابرس با رفتارهای ناکارآمد حسابرسانفریبا عباس زاده کنگ سفلیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۱۰/۱۹
بررسی ویژگی های هیئت مدیره و ریسک سقوط قیمت سهامسمیرا مهریکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تاثیر لحن گزارش های مدیریتی بر خروجی های حسابرسیآرمیتا نوری یکتاکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی تاثیر نوع استراتژی تجاری شرکت بر آگاهی بخشی قیمت سهام و هموار سازی سودسیدعباس حسینیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی رابطه بین سرمایه فکری سبز صاحبکار و کیفیت حسابرسی با مسئولیت پذیری اجتماعیاحمد ستار جبارکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار و ارزش شرکت در ‌شرکت‌های بورس اوراق بهادار عراقعقیل کاظم حمدکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسى موانع و مشکلات بکارگیرى بودجه‌ریزى عملیاتى در شرکت‌هاى برق عراقحسام فاهم محمدکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با پولشویی در بانکهاحسین احمدیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
اعتبار تجاری و سرعت تعدیل اهرم مالیحجت مقری دشت بیاضکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بررسی رابطه بین بهبود شفافیت اطلاعاتی و تغییر طبقاتی شرکت‌های بورسیمریم اسماعیل پورکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
تاثیر کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری بر پیوند میان روابط سیاسی و مدیریت سودسیداحمد عمارتیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۱/۱۱/۱۸
رابطه تناقض لحن افشای مدیران با حجم معاملات و بررسی منشا تناقض لحناعظم پوریوسفدکتری(PhD)نصیرزاده۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ارزیابی عملکرد مدل شبکه عصبی بازگشتی سریع بهینه‌سازی‌شده با الگوریتم‌های فراابتکاری (گله اسب و کفتار خالدار) و شبکه‌ مولد تخاصمی در پیش‌بینی قیمت سهامفاطمه کیوانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بررسی تأثیر نظام راهبری بر رابطه بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت اجتماعیمرضیه حسن پورکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با دقت کار حسابرس و حق‌الزحمه حسابرس در شرکت‌های بورس اوراق بهادار عراقزینب قاسم جبر النصراویکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۱/۱۱/۲۳
تأثیر ارتباط سیاسی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی سرمایه‌گذاریعفت روحانیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی، در شرایط محدودیت‌های مالی و نااطمینانی اقتصادیابوالفضل خاتمیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس با خرید اظهار نظر حسابرسمهری عباسپورکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی رابطه بین تسهیم‌دانش، نوآوری و مزیت‌رقابتی در موسسات حسابرسیفاطمه رجبی بشلیکارشناسی ارشدعباس زاده۱۴۰۱/۱۲/۰۱
نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با تقلب در بانک‌هامحسن اعظمیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی تأثیر عناصر سازمانی بر اثربخشی حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسیزهرا رستمیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی فاصله انتظارات در حسابرسی داخلیمجتبی سوادکوهیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی ارتباط بین نوسان پذیری سود و به هنگام بودن گزارش حسابرسی با نقش تعدیلی ویژگی های کمیته حسابرسیفاطمه فلاحکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی افشای مسئولیت اجتماعی در پنج کشور عربی خاورمیانه وبررسی تأثیر آن بر عملکرد شرکتی: آزمون ظرفیت نفوذ ذی نفعان ومالکیت خانوادگیابتهال قاسم کطیو الحسیندکتری(PhD)حصارزاده۱۴۰۱/۱۲/۰۷
ارزیابی وضعیت اثربخشی حسابرسی داخلی و ارائه الگویی جهت ارتقاء آن در بخش عمومی عراقاحمد محمد جاسم شویلیدکتری(PhD)حصارزاده۱۴۰۲/۰۱/۱۵
تاثیر قدرت مدیر عامل بر رابطه بین سرمایه فکری و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های بورس اوراق بهادار عراقمحمد هوسان شامی الزهیریکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۲/۱۰
کارایی سرمایه گذاری نیروی کار و نقدشوندگی سهام: نقش تعدیلی انعطاف پذیری مالیمریم عباسیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
بررسی تأثیر کووید 19 بر عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی، سرمایه فکری و فرهنگ نوآوریمصطفی بهروزکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
بررسی اثر عدم اطمینان اقتصادی بر ارزش شرکت و اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانساجده سلطانیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بررسی تأثیر گسترش سیستم‌های فناوری اطلاعات بر امنیت وکیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی عراقبشائر خضیر عباس الخفاجیدکتری(PhD)لاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۳/۰۳
بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر شرایط روانی حسابرسان ایران و عراقسیف مهدی مسلم العمیدیدکتری(PhD)مرادی۱۴۰۲/۰۳/۲۲
بررسی تأثیر مشارکت در بودجه‌بندی سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران شرکت‌هاى بورس اوراق بهادار عراقحسن حمدان یاسینکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۰۳/۲۳
بررسی رابطه بین درماندگی مالی و ریسک سقوط سهام با نقش تعدیلی ضعف کنترل داخلینوید اصغریان رضائیکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۰۳/۲۳
بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت از نظر کشف تقلب با استفاده از مدل بنیش اصلاح شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ایران، عراق و عربستانحسین محمد طارق الخیوندکتری(PhD)عباس زاده۱۴۰۲/۰۳/۲۴
بررسی تاثیر منافع غیر قابل کنترل -سهم اقلیت- از سود بر میزان مدیریت سود تعهدی در صورت های مالی تلفیقی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبهاء محمدجواد حیدر الحیدریکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بررسی مقایسه ای کیفیت صورت های مالی تلفیقی و غیر تلفیقی در بورس اوراق بهادار تهرانعلاء عبدالزهره عبیدکارشناسی ارشدساعی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
تأثیر تغییرات اقلیمى بر عملکرد شرکت‌هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقعلیاء عبدالجلیل دلی الفتلاویکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۰۴/۰۶
تاثیر دارندگان دوگانه سهام وبدهی براجتناب مالیاتی شرکتسیدسجاد موسویکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۰۴/۱۳
رابطه‌ی بین خودشیفتگی مدیران شرکت و حسابرس مستقل با تأخیر در گزارش حسابرسیمنصوره خاکشورکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۴/۱۳
رابطه بین نوع مالکیت و چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدارکان صاحب تلیلدکتری(PhD)نصیرزاده۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بررسی مقایسه‌ای اجزای بهاى تمام شده تولید برق در سه شرکت برق عراق و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبودحیدر عبدالحسین عبدالرضاکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بررسی نقش تعدیلی هزینه‌های نمایندگی در رابطه بین جبهه گیری مدیریت و نسبت تقسیم سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمیلاد ایروانیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۵/۰۱
اعتبار تجاری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر اثر تعاملی هزینه نمایندگی و تمرکز مشتریحسین عبدیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۰۵/۰۴
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کووید 19 و مدیریت سود تعهدی و واقعی در عراقیسری هادی ابراهیم النیفکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۰۵/۰۴
بررسی تأثیرتمرکز مشتری بر ریسک پذیری هیات مدیره با نقش تعدیلی برخی ویژگیهای آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمریم خمرکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسیعلی انصافکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۶/۲۱
بررسی رابطه جنسیت هیات مدیره و معاملات با اشخاص وابسته: شواهدی از نقش تعدیل گری تخصص حسابرسنگین نظرزادهکارشناسی ارشدلاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۶/۲۲
تأثیر به کارگیری استانداردهای گزارش گری بخش عمومی بر جلوگیری از انحرافات مالی بخش عمومی و کمک به ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیران دولتییونس مسعودیکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
ارائه مدل اشتراک‌گذاری (تسهیم) دانش، جهت افزایش کیفیت حسابرسیصفیه بخشانیدکتری(PhD)باقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
عوامل موثر بر یکپارچگی سازمانی بین حسابرسان موسسات حسابرسیعلی محلیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی رابطه چسبندگی هزینه و سیاست تقسیم سود سهام با توجه به کیفیت حاکمیت شرکتیامیرحسین نجاتی یزدی زادهکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۰۶/۲۸
ررسی دیدگاه مدیران، حسابداران و حسابرسان در مورد تأثیر نوآوری شرکت و فناوری اطلاعات بر تاب‌آوری مالیفرهمند اولادی قادیکلائیکارشناسی ارشدصالحی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مدیریت سود واقعی و بازده سهام: با تاکید بر نقش عوامل تعدیل‌کنندهعلی زاهدپورکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۰۶/۲۸
ارائه مدلی جهت ارزشگذاری دانش فنی و رویکردی کاربر محور درگزارشگری مالی آن براساس تئوری داده بنیاد و تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازیمحمدحسین ذوالفقار آرانیدکتری(PhD)لاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی رابطه بین انحراف در محل کار، بی عدالتی سازمانی، تکراری بودن انجام کار و محیط فیزیکی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسیافسانه افشارحسین آبادیکارشناسی ارشدباقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تأثیر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و چسبندگی هزینه هاحامی آدینه ئی لطفعلیکارشناسی ارشدمرادی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب)هاشم منظرزاده تمامدکتری(PhD)عباس زاده۱۴۰۲/۰۷/۰۸
مقایسه تاثیر دارایی‌های نامشهود و پارامترهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام در شرکت های بورسی عضو بورس اوراق بهادار ایران، عربستان و عراقکرارحمزه عبدالهادیدکتری(PhD)لاری دشت بیاض۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی رابطه تمرکز مشتری با مسئولیت اجتماعی همراه با تأکید بر مشتریان دولتی و خارجیخدیجه پوراکبریکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۰۷/۱۰
نقش تعدیلگری مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت هازهرا رضازادهکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذارى: شواهدی از شرکت‌های بورس اوراق بهادارعراقاحمد محمد ابراهیم الحدادیکارشناسی ارشدکاردان۱۴۰۲/۰۷/۲۶
بررسی اثر تحریم های اقتصادی آمریکا بر برخی جنبه های حسابرسیعادل واحدیکارشناسی ارشدحصارزاده۱۴۰۲/۰۸/۱۴
بررسی شکاف بین آموزش حسابداری و نیاز حرفه، بررسی سرفصل-های آموزشی، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهااعظم بیک بشرویهدکتری(PhD)عباس زاده۱۴۰۲/۰۸/۲۴
بررسى رابطه بین تحریف گزارشگری مالی بر ریسک سقوط سهام در آینده با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار عراقحسین صلاح جلالکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌‌ها با نقش تعدیل‌گری نقد شوندگی سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادر عراقستار حسین محمد السبعکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
بررسی رابطه بین توسعه پایدار بر اساس استانداردهای (GRI-G4) و عملکرد مالی بانک‌ها با کنترل اثر تعاملی سطح حاکمیت شرکتی: مطالعه تجربی در بازارهای مالی نوظهورعلی محمد عباس الجنابیدکتری(PhD)ساعی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
بررسی رابطه بین مولفه‌های مدیریت دانش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمائده خاک زادکارشناسی ارشدودیعی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با محافظه‌کاری همراه با تأکید بر نقش تعاملی اهرم مالیمجید جمالیکارشناسی ارشدنصیرزاده۱۴۰۲/۱۱/۱۵
کاربرد کلان داده درمطالعه عملکرد بازار سرمایه ایران و شناسایی ناهنجاری های موجود در آن به منظور مدلسازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکالسولماز عارفی اصلدکتری(PhD)عباس زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بررسی مقایسه‌ای تاثیر حضور داعش و همه‌گیری کووید 19 بر انگیزه‌های گزارشگری متقلبانه و کیفیت حسابرسی در عراقمحمود عبدالله محمود الجبوریدکتری(PhD)باقرپور ولاشانی۱۴۰۲/۱۱/۲۹

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته