تاثير كويد19 بر عملكرد سرمايه فكري،جو سازماني و فرهنگ نوآوري شركتهاي كوچك و متوسط

ارائه کننده :    مصطفی بهروز


استاد راهنما :دکتر  مهدی صالحی


استاد مشاور : دکتر فرزانه نصیرزادهاساتید داور : دکتر مهدی مرادی
دکتر  محمدحسین ودیعی نوقابی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدحسین ودیعی نوقابی

زمان: ساعت 12 روز  دوشنبه 25 /1402/02

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته