به علت برگزاري آزمون سراسري امسال طي دو نوبت و به منظور پيشگيري از تداخل با آزمون‌هاي پايان نيمسال اول 1402-1401، بازه امتحانات پايان نيمسال جاري از 1401/10/24. تا 1401/11/09 تعیین گردید.

 

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته