به استحضار متقاضيان محترم گروه مديريت مي رساند مصاحبه شفاهي آزمون جامع گروه مديريت روز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 ساعت 9.30  صبح برگزار مي گردد​.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته