آيين استقبال از دانشجويان نو ورود در روز سه شنبه 2 آبانماه از ساعت 9:45 الي 11:30 درسالن فارابی دانشكده برگزار می گردد

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
بیش از 9000 دانش آموخته