با حضور دكتر ميثم لطيفي؛ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد،  ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲​

4020826 9

 

4020826 5

 4020826 2

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته