مصوبه مورخ ۱۴۰۲/12/16 كميسون تحصيلات تكميلي دانشگاه:
1. موضوع نحوه اجرايي نمودن مباحث مرتبط با تعيين استاد راهنما و تصويب موضوع و پيشنهاده در " آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي سال 1402" مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد:
- در خصوص دانشجويان دكتري مطابق مصوبه دانشگاه حداكثر تا انتهاي نيمسال اول تحصيلي دانشجو استاد راهنما تعيين و حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي دانشجو، موضوع رساله تصويب گردد.
- در خصوص دانشجويان ارشد مطابق مصوبه دانشگاه حداكثر تا انتهاي نيمسال اول تحصيلي دانشجو استاد راهنما تعيين و حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي دانشجو، پيشنهاده تصويب گردد.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته