به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند بنا به مصوبه ي هيات رئيسه دانشكده و به منظور ارتقاي كيفيت برگزاري دفاعيه پايان نامه ها ، مقرر گرديد جلسات دفاع پايان نامه ها يي تا 1402/11/30 برگزار گردد كه تا تاريخ 1402/10/30 پس از تاييد اساتيد محترم راهنما و مشاور، کارشناس پژوهشی و مسئول آموزش تحويل شود . لذا پايان نامه هايي كه پس از اين تاريخ به آموزش تحويل گردد دفاعيه آن ها در نيمسال دوم 1402 برگزار خواهد شد .

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته