به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند بنا به مصوبه ي هيات رئيسه دانشكده و به منظور ارتقاي كيفيت برگزاري دفاعيه پايان نامه ها ، مقرر گرديد جلسات دفاع پايان نامه ها يي تا 1402/06/31 برگزار گردد كه تا تاريخ 1402/05/31 پس از تاييد اساتيد محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشكده تحويل شود . لذا پايان نامه هايي كه پس از اين تاريخ به آموزش تحويل گردد دفاعيه آن ها در نيمسال اول 1402 برگزار خواهد شد .

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته