به اطلاع دانشجويان مي رساند مطابق آيين نامه هاي وزارت عتف، درخواست هاي تمديد سنوات دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتري تخصصي از نيمسال سيزدهم و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد از نيمسال هشتم به بعد، لازم است در سامانه سجاد وزارت عتف (https://portal.saorg.ir/) ثبت گردد .

لذا خواهشمند است قبل از ثبت درخواست در سامانه فوق ، نسبت به پيگيري و تكميل فرم موافقت استاد راهنما در سربرگ دانشكده (ممهور به مهر دانشكده ) اقدام نماييد و سپس در هنگام ثبت درخواست در سامانه سجاد فرم مربوطه را بارگذاري نماييد.>> دریافت فرم .

دانشجوي محترم وارد سامانه سجاد بشويد ابتدا مبلغ 500000 ريال به شماره حساب زیر واريز و فيش واريزي را پيوست و با ثبت مشخصات درخواست خود را ارسال نماييد.

 

1- شماره حساب ir140100004001072003019429

2- شناسه 376307206011550000135690000000

3- به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه

ضمنا مهلت تكميل درخواست تمديد سنوات در اين سامانه براي نيمسال اول تا پايان آبان ماه و براي نيمسال دوم تا پايان ارديبهشت ماه مي باشد .

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته