دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- ریحانه قشقایی

 

اثر سیاست های رفتاری بر میزان مصرف برق خانوار شهری در ساعات پیک معرف آزمایش میدانی در شهر

 

ارائه کننده : ریحانه قشقایی

 

استاد راهنما: دکتر مهدی فیضی

 

استاد مشاور : دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

اساتید داور : دکتر نرگس صالح نیا (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر احمد سیفی

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/7/21

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده