دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مژگان اثنی عشری

 

بررسی برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر بازمانده از تحصیل کودکان در استان های ایران 1398 1394

 

ارائه کننده : مژگان اثنی عشری

 

استاد راهنما: دکتر مهدی فیضی

 

استاد مشاور : دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

اساتید داور : دکتر مصطفی سلیمی فر (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر محمد علی فلاحی

 

زمان: ساعت: 12 روز سه شنبه 1400/7/27

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده