دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مژگان کارگر

 

 

بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه منتخب

 

ارائه کننده : مژگان کارگر

 

استاد راهنما: دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

 

استاد مشاور : دکتر حسین محمدی

 

اساتید داور : دکتر مصطفی سلیمی فر (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر احمد سیفی

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/10/22

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده