دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - فاطمه بهرام نژاد

 

بررسی تأثیر خوانایی گزارش گری مالی بر نقد شوندگی سهام

 

ارائه کننده : فاطمه بهرام نژاد

 

استاد راهنما: دکتر فرزانه نصیرزاده

 

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عباس زاده

 

اساتید داور : دکتر مهدی مرادی

دکتر رضا حصارزاده (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

زمان: ساعت: 12 روز دوشنبه 1400/10/13

 

 

htttps://vroom.um.ac.ir/hesarzadeh لینک جسله دفاع مجازی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده