برنامه درسی هفتگی استاد (محمدرضا عباس زاده) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه حسابداری میانه -2(4.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
دوشنبه مباحث جاری حسابداری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد مباحث جاری حسابداری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
سه شنبه حسابداری میانه -2(4.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج
چهارشنبه مباحث جاری حسابداری(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده