برنامه درسی هفتگی استاد (بهزاد کاردان) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

شنبه حسابداری پیشرفته -1(3.00),(کلاس 106دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تئوری های مالی و سرمایه گذاری(2.00),(کلاس 109 دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه مبانی حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع زوج مبانی حسابداری مدیریت(3.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک(2.00),(کلاس 104دانشکده علوم اداری و اقتصادی),شروع فرد
پنج شنبه

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده